ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Ağrı: 35 (3)
Volume: 35  Issue: 3 - 2023
Hide Abstracts | << Back
FRONT MATTER
1.Front Matter

Page I

EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES
2.The role of internalizing problems on headache characteristics and pain coping strategies among adolescents diagnosed with episodic migraine
Ozan Kayar, Fevziye Toros, Gülen Güler Aksu, Aynur Özge
PMID: 37493486  doi: 10.14744/agri.2022.75233  Pages 119 - 133
Amaç: Bu çalışmanın amacı, epizodik migren tanısı olan ergenlerde, içe yönelim sorunları ile baş ağrısıyla ilişkili bazı önemli göstergeler (ağrı sıklığı, süresi ve şiddeti) ve ağrıyla başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerde olası aracı mekanizmaların rolünü incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, ICHD-3 kriterleri göz önünde bulundurularak epizodik migren tanısı olan 143 ergen dahil edildi. Veri toplama sürecinde Sosyodemografik Bilgi Formu, Baş Ağrısı Anket Formu, Ağrıyla Başa Çıkma Ölçeği, Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ve Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği: Çocuk Formu kullanıldı. Çalışmanın istatistiksel analizleri ise “SPSS Windows Paket Programı” aracılığıyla yapıldı.
Bulgular: Araştırmanın bulguları epizodik migren tanısı olan ergenlerin, depresyon (r=0,28, p<0,05), toplam anksiyete (r=0,19, p<0,05), panik bozukluk/somatik yakınmalar (r=0,22, p<0,05) ve okul fobisi (r=0,21, p<0,05) düzeyleri arttıkça aylık ağrı sıklıklarının da arttığını göstermektedir. Ayrıca ergenlerde içe yönelim sorunları düzeyleri arttıkça, ağrıyla başa çıkmada işlevsel olma-yan bir strateji olarak kabul edilen ağrı karşısında çaresizlik hissettiren tutumlarla başa çıkma stratejisi kullanımının da anlamlı olarak arttığı bulundu (r=0,27, p<0,01). Öte yandan çalışmanın aracılık analizi sonuçlarına göre ergenlerde panik bozukluk/somatik yakınmalar ve okul fobisi düzeyleri ile hem aylık ağrı sıklığı hem de ağrı karşısında çaresizlik hissettiren tutumlarla başa çıkma stratejisi kullanımı arasındaki ilişkilerde depresyon düzeyinin tam aracı rolünün varlığı söz konusudur.
Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçların migrenin yaşa bağlı fenotipik değişiminin ve kronikleşmesinin anlaşılması açısından araştırmacılara ve uygulamacılara ışık tutacak özellikte olduğu düşünülmektedir.
Objectives: The aim of this study is to investigate the correlational processes and possible mediation mechanisms between internalizing problems and significant indicators of headache (pain frequency, duration, and intensity) and pain coping strategies among adolescents diagnosed with episodic migraine.
Methods: The study sample included 143 adolescents diagnosed with episodic migraine in compliance with the diagnostic criteria specified in ICHD-3. In collecting data, Sociodemographic Information Form, Headache Questionnaire Form, Pain Coping Questionnaire, Children’s Depression Questionnaire, and Screen for Child Anxiety-Related Disorders: Child Form were used. Statistical analyses of the study were carried out using the “SPSS for Windows Package Program.”
Results: The findings of the study indicate that adolescents suffer from a higher headache frequency per month in parallel with higher levels of depression (r=0.28, p<0.05), total anxiety (r=0.19, p<0.05), panic disorder/somatic symptoms (r=0.22, p<0.05), and school avoidance (r=0.21, p<0.05). In addition, the higher the levels of internalizing problems among adolescents are, the more common is the use of coping strategies that give rise to feelings of helplessness in the face of pain (r=0.27, p<0.01). On the other hand, the study findings concerning mediation mechanisms show that the level of depression is a full mediator in correlations between the levels of panic disorders/somatic symptoms and school avoidance and both monthly headache frequency and use of coping strategies that give rise to feelings of helplessness in the face of pain among adolescents.
Conclusion: The results of the study also offer an insight into the age-related phenotypic variation and chronicity of migraine.

3.Comparison of kinesio taping, trigger point injection, and neural therapy in the treatment of acute myofascial pain syndrome: A randomized controlled study
Saime Ay, Birkan Sonel Tur, Merve Karakaş, Derya Gökmen, Turgay Altınbilek, Deniz Evcik
PMID: 37493480  doi: 10.14744/agri.2022.39259  Pages 134 - 141
Amaç: Miyofasiyal ağrı sendromu tetik noktalar ve kasta gergin bantlarla karakterize bölgesel ağrılı bir yumuşak doku hastalığıdır. Bu çalışmada, akut miyofasiyal ağrı sendromu olgularında ağrı ve özürlülük üzerine kinezyoteypleme, tetik nokta enjeksiyonları ve nöral terapi etkinliğinin karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan 104 hasta üç gruba ayrıldı. Grup 1 (n=35) kinezyoteypleme, grup 2 (n=35) tetik nokta üzerine lokal anestezik (%0,5’lik lidokain) enjeksiyonu, grup 3 (n=34) aynı lokal anestezik solüsyonu kullanılan nöral terapi uygulamasından oluşmaktadır. Hastalar ağrı, basınç ağrı eşiği ve özürlülük açısından değerlendirildi. Ağrı şiddeti görsel analog skala ile ölçüldü. Boyun ağrı özürlülük skalası ile özürlülük düzeyi belirlendi. Basınç ağrı eşiği ise algometre ile ölçüldü. Ölçümler tedavi öncesi ve sonrasında üçüncü ve yedinci günlerde yapıldı.
Bulgular: Tedavinin üçüncü günü ve takip ölçümlerinde ağrı ve özürlülük değerlerinde bütün gruplarda iyileşme mevcuttu (p<0,001) ve gruplar arasında fark yoktu. Tüm zamansal süreçte basınç ağrı eşiği değerlerinde tetik nokta enjeksiyon ve nöral terapi gruplarında istatistiksel anlamlı farklılık varken zamana bağlı bu değişim kinezyoteypleme grubunda istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları her üç tedavi yönteminin de akut miyofasiyal ağrı sendromu tedavisinde ağrı ve özürlülük üzerine etkili olduğunu göstermektedir. Basınç ağrı eşiği üzerinde ise enjeksiyon tedavilerinin kinezyoteyplemeden üstün olduğu gözlemlendi.
Objectives: Myofascial pain syndrome (MPS) is a regional painful soft-tissue disorder, characterized by trigger points (TrPs) and taut bands in the muscles. In this study, we aimed to compare the effectiveness of kinesio taping (KT), TrPs injection, and neural therapy (NT) on pain and disability in acute MPS.
Methods: 104 patients with MPS in the cervical region were allocated into three groups. Group 1 (n=35) were treated with KT, Group 2 (n=35) received local anesthetic (LA) (lidocaine of 0.5%) TrPs injection, and Group 3 (n=34) received NT with the same LA solution. Patients were assessed by means of pain, pressure pain threshold (PPT), and disability. Pain severity was measured by Visual Analog Scale. The neck pain disability scale was used for assessing disability. PPT was measured by using an algometer. Measurements were taken before and after treatment of 3rd and 7th days.
Results: There were improvements on pain and disability in all groups at the end of treatments at 3rd day and during follow-up period (p<0.001) and no differences were found between the groups. There was significant difference in PPT values in TrPs injection and NT groups in comparisons between all time periods, however, the change, depending on time in the KT group, was not statistically significant.
Conclusion: The results of this study show that all these three treatment methods found to be effective on pain relief and disability in acute MPS. In terms of PPT, injection treatments seem to be superior than KT.

4.Retrospective evaluation of quality of life in patients undergoing sacroiliac joint denervation with simplicity
Çiğdem Yalçın, Altan Şahin
PMID: 37493483  doi: 10.14744/agri.2022.59365  Pages 142 - 147
Amaç: Sakroiliak eklem ağrıları üçüncü en sık bel ağrısı sebebidir. Sakroiliak eklem kaynaklı ağrıların tedavisi sıklıkla konservatiftir. Konservatif tedaviler başarısız olduğunda eklem içi enjeksiyon veya radyofrekans denervasyon gibi girişimsel tedavi yöntemleri uygulanır. Ancak son zamanlarda yapılan girişimsel tedavinin başarısı kadar, tedavi sonrası hasta memnuniyeti ve yaşam kalitesinin artması da oldukça önem kazanmıştır. Bu retrospektif çalışmanın amacı, sakroiliak eklem ağrısı olan ve simplicity radyofrekans denervasyon uygulanan hastalarda ağrı sağaltımını ve yaşam kalitelerindeki iyileşmeyi değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Ferguson grafide sakroiliak eklem dejenerasyonu bulunan, sakroiliak eklem için tanısal intraartiküler blok uygulanan ve ağrısında %50’den fazla azalma olan hastalardan simplicity radyofrekans nörotomi uygulanmış 38 hasta dosyası incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, işlem öncesi ve işlemden altı ay sonraki kontrollerindeki NRS ve SF-36 skorları kaydedildi.
Bulgular: İşlem öncesi ve işlemden altı ay sonra bakılan NRS değerlerinde, işlem öncesine göre işlem sonrası dönemde istatistiksel olarak anlamlı azalma vardı ve NRS değerlerindeki azalmada cinsiyetler arası fark yoktu. İşlem öncesi ve işlemden altı ay sonra bakılan SF-36 değerleri incelendi. Tüm alt ölçeklerde işlem öncesine göre, işlem sonrası dönemde istatistiksel olarak anlamlı düzelme vardı. Bu düzelmede cinsiyetler arasında fark var mı diye bakıldığında ise emosyonel rol güçlüğündeki düzel-me hariç, diğer alt ölçeklerde cinsiyetler arasında fark yoktu, hepsinde benzer oranda iyileşme mevcuttu. Sadece emosyonel rol güçlüğündeki düzelme kadınlarda erkeklere göre daha fazlaydı ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı.
Sonuç: Steroid enjeksiyonuna olumlu yanıt veren sakroiliak eklem ağrısı olan hastalarda, simplicity III uygulaması uzun süreli ağrı yönetimi sağlar ve herhangi bir komplikasyon olmaksızın hasta konforunu ve ağrı memnuniyetini artırır.
Objectives: The sacroiliac joint (SIJ) is the third most common cause of low back pain. The treatment of SIJ-induced pain is often conservative. When conservative treatments fail, interventional treatment methods, such as intra-articular injection or radiofrequency (RF) denervation are applied. Recently, in addition to the success of this interventional treatment applied, increased patient satisfaction and quality of life after treatment have also gained importance. The aim of this retrospective study was to evaluate pain management and improvement in the quality of life in patients with SIJ pain who underwent RF denervation with the simplicity probe.
Methods: The files of patients with SIJ degeneration on Ferguson X-ray, who underwent diagnostic intra-articular block for SIJ and had more than 50% reduction in pain were screened, and 38 cases in which simplicity RF neurotomy was applied were identified. The age, sex, and numerical rating scale (NRS) and short form (SF)-36 scores of the remaining 30 patients were recorded before and at 6 months after the procedure.
Results: There was a statistically significant decrease in NRS between the pre-procedure and post-procedure (6-month) values. The decrease in NRS did not significantly differ according to sex. A statistically significant improvement in all the domains of SF-36 in the post-procedure period compared to the pre-procedure period. There was no significant sex-related difference in the improvement of the SF-36 domains, except for the emotional role functioning domain, for which the scores were significantly higher in women than in men.
Conclusion: In patients with SIJ pain who positively respond to steroid injection, the application of Simplicity III achieves long-term pain management and increases patient comfort and satisfaction pain without any complications.

5.Comparison of the diagnoses, the outpatient clinics they visited, and the number of visits of patients with and without a diagnosis of fibromyalgia syndrome: Do patients with fibromyalgia syndrome come to the hospital more often?
Mehmet Okçu, Mustafa Yemliha Ayhan, Figen Tuncay, Fatmanur Aybala Koçak, Yakup Erden, Yıldız Gonca Doğru, Samet Sancar Kaya
PMID: 37493488  doi: 10.14744/agri.2022.99076  Pages 148 - 152
Amaç: Fibromiyalji sendromu tüm vücut bölgelerini içeren çok geniş bir semptom spektrumuna sahiptir. Dolayısıyla fibromiyalji sendromu büyük bir taklit edicidir. Bu durum fibromiyalji sendromu olan hastaların, birçok bölüm polikliniğine, fibromiyalji sendromu olmayan hastalara göre daha fazla başvuruyor olma ihtimalini akla getirmektedir. Fakat bu konuda yeterli veri yoktur. Bu çalışmanın amacı, fibromiyalji sendromu olan hastaların poliklinik başvuru sayılarını fibromiyalji sendromu tanısı olmayanlarla karşılaştırmak ve aldıkları tanıları incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 140 hastanın (70’i fibromiyalji sendromu olan hasta, 70’i kontrol) son bir yıl içinde başvurduğu poliklinik bölümleri, poliklinik başvuru sayıları ve aldıkları tanılar retrospektif olarak incelendi. Kontrol grubu olarak aynı polikliniğe diz ağrısı şikayetiyle başvuran ancak kendisinde fibromiyalji bulunmayan daha önce de hiç fibromiyalji sendromu tanısı almamış olan hastalar, yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş olacak şekilde alındı.
Bulgular: Fibromiyalji sendromu olan hastaların kontrol grubuna göre toplam poliklinik başvuru sayısı; fiziksel tıp ve rehabilitasyon, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, dahiliye ve psikiyatri bölümlerine olan başvuru sayısı anlamlı olarak daha yüksekti. Ayrıca, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması-10 sisteminin beşinci bölümünde (zihinsel, davranışsal ve nörogelişimsel bozukluklar, F01-F99) yer alan tanı sayısı da fibromiyalji grubunda anlamlı olarak daha yüksekti.
Sonuç: Fibromiyalji sendromu olan hastaların diğer hastalara göre daha fazla hastane ve poliklinik ziyareti yaptığı akılda tutulmalıdır. Gereksiz sağlık masraflarını azaltmak için hekimler ve hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir.
Objectives: Fibromyalgia syndrome (FMS) has a wide spectrum of symptoms that includes all body parts. So FMS is a great imitator. This brings to mind the possibility that fibromyalgia patients visit outpatient clinics in many departments more than non-fibromyalgia patients. However, there is not enough data on this subject. This study aims to compare the number of outpatient visits of patients with FMS with those without a diagnosis of FMS and to examine their diagnoses.
Methods: The diagnoses of 140 patients (70 with fibromyalgia and 70 controls), and departments of the outpatient clinics they visited were analyzed retrospectively. In the control group, patients who visited the same outpatient clinic with the complaint of knee pain, but who did not have FMS and who had never been diagnosed with FMS before, were recruited as age- and gender-matched.
Results: The total number of outpatient clinic visits, as well as the number of visits to physical medicine and rehabilitation, obstetrics and gynecology, general surgery, internal medicine, and psychiatry departments, were significantly higher in fibromyalgia group patients compared to the control group. In addition, the number of diagnoses in the 5th chapter (mental, behavioral, and neurodevelopmental disorders, F01-F99) of International Classification of Diseases-10 was significantly higher in the fibromyalgia group.
Conclusion: It should be kept in mind that patients with FMS visit more hospitals and outpatient clinics than other patients. Physicians and patients should be informed about this issue to reduce unnecessary health costs.

6.Physiotherapeutic treatment associated with the pain neuroscience education for patients with chronic non-specific low back pain-single-blind randomized pilot clinical trial
Angela Shiratsu Yamada, Flavia Tasmin Techera Antunes, Sara Moreno Rebelo Vaz, Beatriz Vilanova Saraiva, Alessandra Hubner De Souza, Daniel Simon
PMID: 37493479  doi: 10.14744/agri.2022.33349  Pages 153 - 166
Amaç: Ağrı Nörobilimi Eğitimi (ANE), kronik bel ağrısı (KBA) olan hastalarda ağrı ve fonksiyonel kapasitede iyileşme göstermektedir. Bu nedenle, çalışmanın amacı, fizyoterapötik tedavinin ANE ile ilişkili olarak, spesifik olmayan KBA’lı hastaların fonksiyonel engelliliğini azaltıp azaltmadığını doğrulamaktır.
Gereç ve Yöntem: Kırk hasta klinik olarak değerlendirildi ve hastalar aşağıdaki anketleri yanıtladı: Kısa ağrı envanteri, Santral Duyarlılık Envanteri (SDE), Roland-Morris engellilik anketi, ağrı felaketleşme ölçeği, kinofobi tampa ölçeği, hastane anksiyete ve depresyon ölçeği, SF6D yaşam kalitesi anketi ve nicel duyusal testi (NDT). Daha sonra, rastgele olarak müdahale grubu (MG, n=20) ve kontrol grubu (KG, n=20) olarak ayrıldılar. Her iki grup da haftada iki kez altı hafta boyunca kinezyoterapi egzersizleri yaptı. MG, 3 bireysel ANE oturumu aldı ve ağrı nörofizyoloji anketini yanıtladı.
Bulgular: MG, analiz edilen tüm değişkenler için anlamlı bir iyileşme gösterdi (p<0.001). Birleşik tedavi, kinofobiyi azalttı (KG-MG arasındaki tahmini fark: 7.6–%95 GA: 2.3–12.9) (p=0.006). Lomber paravertebral bölgede (KG ve MG), NDT’lerde KBA’nın yoğunluğunda istatistiksel bir fark vardı (p<0.05).
Sonuç: Birleşik tedavi, yalnızca terapötik egzersizlere kıyasla kinofobiyi azaltmak ve lomber bölgedeki ağrı yoğunluğu algısını değiştirmek için daha iyi sonuçlar gösterdi.
Objectives: Pain Neuroscience Education (PNE) shows improvement in pain and functional capacity in patients with chronic low back pain (CLBP). Therefore, the study aimed to verify if the physiotherapeutic treatment associated with PNE decreases the functional disability of patients with nonspecific CLBP.
Methods: Forty patients were clinically evaluated and answered the following questionnaires: Brief pain inventory, Central Sensitization Inventory (CSI), Roland-Morris disability questionnaire, pain catastrophizing scale, Tampa scale of kinesiophobia, hospital anxiety, and depression scale, SF6D quality of life questionnaire and performed quantitative sensory tests (QSTs). Afterward, they were randomly divided into the intervention group (IG, n=20) and the control group (CG, n=20). Both performed kinesiotherapy exercises twice a week for 6 weeks. The IG received 3 individual PNE sessions and answered the pain neurophysiology questionnaire.
Results: IG showed significant improvement for all variables analyzed (p<0.001). The association decreased the kinesiophobia (estimated difference between CG-IG means: 7.6–95% CI: 2.3–12.9) (p=0.006). In the lumbar paravertebral region (CG and IG), there was a statistical difference in the intensity of CLBP in the QSTs (p<0.05).
Conclusion: The association showed better results compared to only therapeutic exercises to reduce kinesiophobia and change the perception of pain intensity in the lumbar region.

CASE REPORTS
7.Artificial intelligence-powered ultrasound guided regional nerve block in three patients: Case report
Gökhan Erdem, Yasemin Ermiş, Derya Özkan
PMID: 37493482  doi: 10.14744/agri.2021.56887  Pages 167 - 171
Bölgesel anestezide ultrasonografi kullanımı değişken anatomik yapıları ve lokalizasyonlarını belirlemede önemli rol oynar. Son zamanlarda ultrasonografi cihaz ve problarındaki gelişmeler, gerçek zamanlı iğne ucu izleme (real-time needle tip tracking) gibi donanım ve yazılım teknolojileri hızla çoğalmaktadır. Yapay zeka destekli ultrasonografiler de bunlardan biridir. Bu yazıda, yapay zeka destekli (Nerveblox) ultrasonografi kullanılarak bölgesel blok uygulanan üç olgunun sunulması amaçlandı. Olgulardan ikisine infraklavikular sinir bloku, üçüncüsüne pektoral sinir bloku tek seferde başarıyla uygulandı. Hiçbir hastada damar ponksiyonu veya lokal anestezik toksisitesi gelişmedi. Periferik sinir bloklarında yapay zeka desteği kullanılması girişim sayısını ve girişim süresini azaltabilir.
The use of ultrasound in regional anesthesia plays an important role in determining the variable anatomical structures and their localization. In these days, developments in ultrasonography devices and probes, hardware, and software technologies such as real-time needle tip tracking are increasing rapidly. Artificial intelligence-powered ultrasonography is one of them. In this case report, we aimed to present three cases where regional block was applied using artificial intelligence-powered (Nerveblox) ultrasound. Infraclavicular nerve block to two of our patients and pectoral nerve block to the third one were applied successfully once at a time. None of the patients developed vascular puncture or local anesthetic toxicity. The use of artificial intelligence support in peripheral nerve blocks may reduce the number of attempts and duration of interventions.

8.Infraclavicular block for elbow surgery in a patient with pneumonectomy: Case report
Muhammet Ahmet Karakaya, Muhammet Selman Söğüt, Seçil Çetin, Mete Manici, Yavuz Gürkan
PMID: 37493484  doi: 10.14744/agri.2021.68726  Pages 172 - 174
Üst ekstremite bloklarının en önemli komplikasyonlarından biri olan diyafram paralizi, özellikle solunum fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda bu blokların kullanımını kısıtlamaktadır. Cerrahinin yeri ve çeşitli blokların diyafram paralizi yapma riskleri değerlendirilerek uygun blok tipi seçilmelidir. Bu yazıda, dirsek luksasyonu nedeniyle dirsek artroplastisi yapılması planlanan pnömonektomili bir hastanın anestezi yönetimi sunularak diyafram paraliziyle ilişkili periferik sinir bloklarının de-ğerlendirilmesi amaçlandı.
Diaphragmatic paralysis is one of the most important complications of upper extremity blocks and therefore limits the use of these blocks in patients with impaired respiratory functions. The appropriate block type should be selected by evaluating the location of the surgery and the risks of diaphragmatic paralysis of various blocks. In this case report, we aimed to evaluate the peripheral nerve blocks associated with diaphragmatic paralysis by presenting the anesthesia management of a patient with pneumonectomy planned for elbow arthroplasty due to elbow luxation.

9.Anterior approach to suprascapular nerve block combined with axillary nerve block for shoulder arthroplasty
Hadi Ufuk Yörükoğlu, Yavuz Gürkan, Can Aksu
PMID: 37493487  doi: 10.14744/agri.2021.77527  Pages 175 - 176
Omuzun artroskopik operasyonlarında postoperatif ağrı etkili bir şekilde tedavi edilmezse kronik ağrı gelişebilir. Supraskapular sinir bloğunda klasik posterior yaklaşım daha yüksek oranda teknik başarısızlıkla ilgilidir ve hastalar için daha ağrılı bir işlemdir. Bu olgu sunumunda, elektif sağ omuz artroplasti operasyonu olan ve etkin postoperatif analjezi sağladığımız 72 yaşındaki erkek hastaya uyguladığımız ultrasonografi eşliğinde aksiller sinir bloğu ile anterior yaklaşımla yapılan supraskapular sinir bloğu ele alındı.
Arthroscopic shoulder operations are associated with postoperative pain, which can lead to chronic pain if not treated effectively. The classic posterior approach for the suprascapular nerve is associated with higher technical failures, and it is a more painful procedure for the patients. We report a case of a 72-year-old male patient who underwent right shoulder arthroplasty. We performed ultrasound-guided suprascapular nerve block with an anterior approach, combined with an axillary nerve block, and provided effective analgesia.

10.Segmental zoster paresis of the lower extremity: Case report
Selin Balta, Gül Köknel Talu
PMID: 37493485  doi: 10.14744/agri.2021.70846  Pages 177 - 180
Herpes zoster, segmental veziküler döküntü, ağrı ve duyusal semptomlarla karakterizedir. Segmental motor güçsüzlük, nadiren herpes zosterin bir komplikasyonu olarak görülebilir. Burada, herpes zosterle ilişkili iki motor parezi olgusunu sunuyoruz. Olgu 1 L2 ve L3 segmental motor pareziye eşlik eden femoral nöropati, olgu 2 ise duyusal ganglion tutulumuyla birlikte L5 ve S1 segmental motor parezi idi. Elektroterapi, egzersiz programı ve ağrı kesici ilaç tedavisinden sonra her iki olguda motor güçsüzlük ve ağrıda belirgin iyileşme görüldü. Zoster motor parezi, tedaviye yanıt veren nadir bir komplikasyondur ve hekimler klinik takipte olası varlığına dikkat etmelidir.
Herpes zoster (HZ) is a segmental vesicular eruption, pain, and sensorial symptoms. Segmental motor weakness can rarely be seen as a complication of HZ. Here, we present two cases of motor paresis associated with HZ, case 1 was L2 and L3 segmental motor paresis with femoral neuropathy and case 2 was L5 and S1 segmental motor paresis with sensorial ganglion involvement. In both cases after electrotherapy, exercise program, and medication for pain, there were no motor weakness and pain. Zoster motor paresis is a rare complication that responds to treatment and physicians should be careful about its presence in clinical follow-up.

LETTER TO THE EDITOR
11.Because little evidence of adverse effects is included in the guidelines for the pharmacological treatment of many diseases, it causes “Pregabalinophobia”
Katsuhiro Toda
PMID: 37493489  doi: 10.14744/agri.2022.79803  Pages 181 - 182
Abstract | Full Text PDF

12.Attention to soft tissues in hip pain: The importance of myofascial trigger point of the iliopsoas muscle in hip osteoarthritis
Fatih Bağcıer, Ozan Volkan Yurdakul
PMID: 37493481  doi: 10.14744/agri.2021.54837  Pages 183 - 184
Abstract | Full Text PDF

13.Thinking beyond the site of surgery in failed back surgery syndrome: Two cases with parathyroid adenoma and meningioma
Damla Yürük, Hüseyin Alp Alptekin
PMID: 37493478  doi: 10.14744/agri.2021.26428  Pages 185 - 186
Abstract | Full Text PDF   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.