ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 35  Issue: 2   Year: 2023
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article

CLOCKSS system has permission to ingest, preserve, and serve this Archival Unit

  The role of internalizing problems on headache characteristics and pain coping strategies among adolescents diagnosed with episodic migraine [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-75233 | DOI: 10.14744/agri.2022.75233  

The role of internalizing problems on headache characteristics and pain coping strategies among adolescents diagnosed with episodic migraine

Ozan Kayar1, Fevziye Toros2, Gulen Güler Aksu2, Aynur Özge3
1Çankırı Karatekin University Faculty of Letters, Department of Psychology, Çankırı
2Mersin University Medical Faculty, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Mersin
3Mersin University Medical Faculty, Department of Neurology, Mersin

Objectives: The aim of this study is to investigate the correlational processes and possible mediation mechanisms between internalizing problems and significant indicators of headache (pain frequency, duration, and intensity) and pain coping strategies among adolescents diagnosed with episodic migraine.
Methods: The study sample included 143 adolescents diagnosed with episodic migraine in compliance with the diagnostic criteria specified in ICHD-3. In collecting data, Sociodemographic Information Form, Headache Questionnaire Form, Pain Coping Questionnaire, Children’s Depression Questionnaire and Screen for Child Anxiety Related Disorders: Child Form were used. Statistical analyzes of the study were carried out using the "SPSS for Windows Package Program".
Results: The findings of the study indicate that adolescents suffer from a higher headache frequency per month in parallel with higher levels of depression (r=.28, p<.05), total anxiety (r=.19, p<.05), panic disorder/ somatic symptoms (r=.22, p<.05), and school avoidance (r=.21, p<.05). Additionally, the higher the levels of internalizing problems among adolescents are, the more common is the use of coping strategies that give rise to feelings of helplessness in the face of pain (r=.27, p<.01). On the other hand, findings concerning mediation mechanisms show that the level of depression is a full mediator in correlations between the levels of panic disorders/ somatic symptoms and school avoidance and both monthly headache frequency and use of coping strategies that give rise to feelings of helplessness in the face of pain among adolescents.
Conclusion: The results of the study also offer an insight into the age-related phenotypic variation and chronicity of migraine.

Keywords: Adolescence, anxiety states, depressive symptoms, migraine headache, pain coping skills.


Epizodik migren tanısı olan ergenlerde baş ağrısı karakteristikleri ve ağrıyla başa çıkma stratejileri üzerinde içe yönelim sorunlarının rolü

Ozan Kayar1, Fevziye Toros2, Gulen Güler Aksu2, Aynur Özge3
1Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Çankırı
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Mersin

Amaç: Bu çalışmanın amacı epizodik migren tanısı olan ergenlerde, içe yönelim sorunları ile baş ağrısıyla ilişkili bazı önemli göstergeler (ağrı sıklığı, süresi ve şiddeti) ve ağrıyla başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerde olası aracı mekanizmaların rolünü incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ICHD-3 kriterleri göz önünde bulundurularak epizodik migren tanısı olan 143 ergen dahil edilmiştir. Veri toplama sürecinde Sosyodemografik Bilgi Formu, Baş Ağrısı Anket Formu, Ağrıyla Başa Çıkma Ölçeği, Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ve Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği: Çocuk Formu kullanılmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizleri ise “SPSS Windows Paket Programı” aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Araştırmanın bulguları epizodik migren tanısı olan ergenlerin, depresyon (r=.28, p<.05), toplam anksiyete (r=.19, p<.05), panik bozukluk/ somatik yakınmalar (r=.22, p<.05), ve okul fobisi (r=.21, p<.05) düzeyleri arttıkça aylık ağrı sıklıklarının da arttığını göstermektedir. Ayrıca ergenlerde içe yönelim sorunları düzeyleri arttıkça, ağrıyla başa çıkmada işlevsel olmayan bir strateji olarak kabul edilen ağrı karşısında çaresizlik hissettiren tutumlarla başa çıkma stratejisi kullanımının da anlamlı olarak arttığı bulunmuştur (r=.27, p<.01). Öte yandan çalışmanın aracılık analizi sonuçlarına göre ergenlerde panik bozukluk/ somatik yakınmalar ve okul fobisi düzeyleri ile hem aylık ağrı sıklığı hem de ağrı karşısında çaresizlik hissettiren tutumlarla başa çıkma stratejisi kullanımı arasındaki ilişkilerde depresyon düzeyinin tam aracı rolünün varlığı söz konusudur.
Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçların migrenin yaşa bağlı fenotipik değişiminin ve kronikleşmesinin anlaşılması açısından araştırmacılara ve uygulamacılara ışık tutacak özellikte olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrıyla başa çıkma yöntemleri, anksiyete durumları, ergenlik, depresif semptomlar, migren başağrısı.
Corresponding Author: Ozan Kayar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2023 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.