ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Retrospective evaluation of quality of life in patients undergoing sacroiliac joint denervation with simplicity [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(3): 142-147 | DOI: 10.14744/agri.2022.59365  

Retrospective evaluation of quality of life in patients undergoing sacroiliac joint denervation with simplicity

Çiğdem Yalçın1, Altan Şahin2
1Department of Algology, Mersin City Training and Research Hospital, Mersin, Türkiye
2Private Practice, Ankara, Türkiye

Objectives: The sacroiliac joint (SIJ) is the third most common cause of low back pain. The treatment of SIJ-induced pain is often conservative. When conservative treatments fail, interventional treatment methods, such as intra-articular injection or radiofrequency (RF) denervation are applied. Recently, in addition to the success of this interventional treatment applied, increased patient satisfaction and quality of life after treatment have also gained importance. The aim of this retrospective study was to evaluate pain management and improvement in the quality of life in patients with SIJ pain who underwent RF denervation with the simplicity probe.
Methods: The files of patients with SIJ degeneration on Ferguson X-ray, who underwent diagnostic intra-articular block for SIJ and had more than 50% reduction in pain were screened, and 38 cases in which simplicity RF neurotomy was applied were identified. The age, sex, and numerical rating scale (NRS) and short form (SF)-36 scores of the remaining 30 patients were recorded before and at 6 months after the procedure.
Results: There was a statistically significant decrease in NRS between the pre-procedure and post-procedure (6-month) values. The decrease in NRS did not significantly differ according to sex. A statistically significant improvement in all the domains of SF-36 in the post-procedure period compared to the pre-procedure period. There was no significant sex-related difference in the improvement of the SF-36 domains, except for the emotional role functioning domain, for which the scores were significantly higher in women than in men.
Conclusion: In patients with SIJ pain who positively respond to steroid injection, the application of Simplicity III achieves long-term pain management and increases patient comfort and satisfaction pain without any complications.

Keywords: Back pain, chronic pain, radiofrequency, sacroiliac joint.


Simplicity ile sakroiliak eklem denervasyonu uygulanan olgularda yaşam kalitesinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Çiğdem Yalçın1, Altan Şahin2
1Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Bölümü, Mersin, Türkiye
2Özel Muayenehane, Ankara, Türkiye

Amaç: Sakroiliak eklem ağrıları üçüncü en sık bel ağrısı sebebidir. Sakroiliak eklem kaynaklı ağrıların tedavisi sıklıkla konservatiftir. Konservatif tedaviler başarısız olduğunda eklem içi enjeksiyon veya radyofrekans denervasyon gibi girişimsel tedavi yöntemleri uygulanır. Ancak son zamanlarda yapılan girişimsel tedavinin başarısı kadar, tedavi sonrası hasta memnuniyeti ve yaşam kalitesinin artması da oldukça önem kazanmıştır. Bu retrospektif çalışmanın amacı, sakroiliak eklem ağrısı olan ve simplicity radyofrekans denervasyon uygulanan hastalarda ağrı sağaltımını ve yaşam kalitelerindeki iyileşmeyi değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Ferguson grafide sakroiliak eklem dejenerasyonu bulunan, sakroiliak eklem için tanısal intraartiküler blok uygulanan ve ağrısında %50’den fazla azalma olan hastalardan simplicity radyofrekans nörotomi uygulanmış 38 hasta dosyası incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, işlem öncesi ve işlemden altı ay sonraki kontrollerindeki NRS ve SF-36 skorları kaydedildi.
Bulgular: İşlem öncesi ve işlemden altı ay sonra bakılan NRS değerlerinde, işlem öncesine göre işlem sonrası dönemde istatistiksel olarak anlamlı azalma vardı ve NRS değerlerindeki azalmada cinsiyetler arası fark yoktu. İşlem öncesi ve işlemden altı ay sonra bakılan SF-36 değerleri incelendi. Tüm alt ölçeklerde işlem öncesine göre, işlem sonrası dönemde istatistiksel olarak anlamlı düzelme vardı. Bu düzelmede cinsiyetler arasında fark var mı diye bakıldığında ise emosyonel rol güçlüğündeki düzel-me hariç, diğer alt ölçeklerde cinsiyetler arasında fark yoktu, hepsinde benzer oranda iyileşme mevcuttu. Sadece emosyonel rol güçlüğündeki düzelme kadınlarda erkeklere göre daha fazlaydı ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı.
Sonuç: Steroid enjeksiyonuna olumlu yanıt veren sakroiliak eklem ağrısı olan hastalarda, simplicity III uygulaması uzun süreli ağrı yönetimi sağlar ve herhangi bir komplikasyon olmaksızın hasta konforunu ve ağrı memnuniyetini artırır.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, kronik ağrı, sakroiliak eklem, radyofrekans.


Çiğdem Yalçın, Altan Şahin. Retrospective evaluation of quality of life in patients undergoing sacroiliac joint denervation with simplicity. Ağrı. 2023; 35(3): 142-147

Corresponding Author: Çiğdem Yalçın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.