ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Comparison of kinesio taping, trigger point injection, and neural therapy in the treatment of acute myofascial pain syndrome: A randomized controlled study [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(3): 134-141 | DOI: 10.14744/agri.2022.39259  

Comparison of kinesio taping, trigger point injection, and neural therapy in the treatment of acute myofascial pain syndrome: A randomized controlled study

Saime Ay1, Birkan Sonel Tur2, Merve Karakaş3, Derya Gökmen4, Turgay Altınbilek5, Deniz Evcik6
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt State Hospital, Ağrı, Türkiye
4Department of Biostatistics, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
5Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul Kültür University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Türkiye
6Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Güven Hospital, Ankara, Türkiye

Objectives: Myofascial pain syndrome (MPS) is a regional painful soft-tissue disorder, characterized by trigger points (TrPs) and taut bands in the muscles. In this study, we aimed to compare the effectiveness of kinesio taping (KT), TrPs injection, and neural therapy (NT) on pain and disability in acute MPS.
Methods: 104 patients with MPS in the cervical region were allocated into three groups. Group 1 (n=35) were treated with KT, Group 2 (n=35) received local anesthetic (LA) (lidocaine of 0.5%) TrPs injection, and Group 3 (n=34) received NT with the same LA solution. Patients were assessed by means of pain, pressure pain threshold (PPT), and disability. Pain severity was measured by Visual Analog Scale. The neck pain disability scale was used for assessing disability. PPT was measured by using an algometer. Measurements were taken before and after treatment of 3rd and 7th days.
Results: There were improvements on pain and disability in all groups at the end of treatments at 3rd day and during follow-up period (p<0.001) and no differences were found between the groups. There was significant difference in PPT values in TrPs injection and NT groups in comparisons between all time periods, however, the change, depending on time in the KT group, was not statistically significant.
Conclusion: The results of this study show that all these three treatment methods found to be effective on pain relief and disability in acute MPS. In terms of PPT, injection treatments seem to be superior than KT.

Keywords: Acute pain, disability, injection, kinesio taping, myofascial pain, neck pain, neural therapy, trigger point.


Akut miyofasiyal ağrı sendromunda kinezyoteypleme, tetik nokta enjeksiyonu ve nöral terapinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü çalışma

Saime Ay1, Birkan Sonel Tur2, Merve Karakaş3, Derya Gökmen4, Turgay Altınbilek5, Deniz Evcik6
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ağrı, Türkiye
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
6Güven Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Miyofasiyal ağrı sendromu tetik noktalar ve kasta gergin bantlarla karakterize bölgesel ağrılı bir yumuşak doku hastalığıdır. Bu çalışmada, akut miyofasiyal ağrı sendromu olgularında ağrı ve özürlülük üzerine kinezyoteypleme, tetik nokta enjeksiyonları ve nöral terapi etkinliğinin karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan 104 hasta üç gruba ayrıldı. Grup 1 (n=35) kinezyoteypleme, grup 2 (n=35) tetik nokta üzerine lokal anestezik (%0,5’lik lidokain) enjeksiyonu, grup 3 (n=34) aynı lokal anestezik solüsyonu kullanılan nöral terapi uygulamasından oluşmaktadır. Hastalar ağrı, basınç ağrı eşiği ve özürlülük açısından değerlendirildi. Ağrı şiddeti görsel analog skala ile ölçüldü. Boyun ağrı özürlülük skalası ile özürlülük düzeyi belirlendi. Basınç ağrı eşiği ise algometre ile ölçüldü. Ölçümler tedavi öncesi ve sonrasında üçüncü ve yedinci günlerde yapıldı.
Bulgular: Tedavinin üçüncü günü ve takip ölçümlerinde ağrı ve özürlülük değerlerinde bütün gruplarda iyileşme mevcuttu (p<0,001) ve gruplar arasında fark yoktu. Tüm zamansal süreçte basınç ağrı eşiği değerlerinde tetik nokta enjeksiyon ve nöral terapi gruplarında istatistiksel anlamlı farklılık varken zamana bağlı bu değişim kinezyoteypleme grubunda istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları her üç tedavi yönteminin de akut miyofasiyal ağrı sendromu tedavisinde ağrı ve özürlülük üzerine etkili olduğunu göstermektedir. Basınç ağrı eşiği üzerinde ise enjeksiyon tedavilerinin kinezyoteyplemeden üstün olduğu gözlemlendi.

Anahtar Kelimeler: Akut miyofasiyal ağrı, enjeksiyon, nöral terapi, kinezyoteyp.


Saime Ay, Birkan Sonel Tur, Merve Karakaş, Derya Gökmen, Turgay Altınbilek, Deniz Evcik. Comparison of kinesio taping, trigger point injection, and neural therapy in the treatment of acute myofascial pain syndrome: A randomized controlled study. Ağrı. 2023; 35(3): 134-141

Corresponding Author: Deniz Evcik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.