ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  The role of internalizing problems on headache characteristics and pain coping strategies among adolescents diagnosed with episodic migraine [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(3): 119-133 | DOI: 10.14744/agri.2022.75233  

The role of internalizing problems on headache characteristics and pain coping strategies among adolescents diagnosed with episodic migraine

Ozan Kayar1, Fevziye Toros2, Gülen Güler Aksu2, Aynur Özge3
1Department of Psychology, Çankırı Karatekin University Faculty of Letters, Çankırı, Türkiye
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Türkiye
3Department of Neurology, Mersin University Medical Faculty, Mersin, Türkiye

Objectives: The aim of this study is to investigate the correlational processes and possible mediation mechanisms between internalizing problems and significant indicators of headache (pain frequency, duration, and intensity) and pain coping strategies among adolescents diagnosed with episodic migraine.
Methods: The study sample included 143 adolescents diagnosed with episodic migraine in compliance with the diagnostic criteria specified in ICHD-3. In collecting data, Sociodemographic Information Form, Headache Questionnaire Form, Pain Coping Questionnaire, Children’s Depression Questionnaire, and Screen for Child Anxiety-Related Disorders: Child Form were used. Statistical analyses of the study were carried out using the “SPSS for Windows Package Program.”
Results: The findings of the study indicate that adolescents suffer from a higher headache frequency per month in parallel with higher levels of depression (r=0.28, p<0.05), total anxiety (r=0.19, p<0.05), panic disorder/somatic symptoms (r=0.22, p<0.05), and school avoidance (r=0.21, p<0.05). In addition, the higher the levels of internalizing problems among adolescents are, the more common is the use of coping strategies that give rise to feelings of helplessness in the face of pain (r=0.27, p<0.01). On the other hand, the study findings concerning mediation mechanisms show that the level of depression is a full mediator in correlations between the levels of panic disorders/somatic symptoms and school avoidance and both monthly headache frequency and use of coping strategies that give rise to feelings of helplessness in the face of pain among adolescents.
Conclusion: The results of the study also offer an insight into the age-related phenotypic variation and chronicity of migraine.

Keywords: Adolescence, anxiety states, depressive symptoms, migraine headache, pain coping skills.


Epizodik migren tanısı olan ergenlerde baş ağrısı karakteristikleri ve ağrıyla başa çıkma stratejileri üzerinde içe yönelim sorunlarının rolü

Ozan Kayar1, Fevziye Toros2, Gülen Güler Aksu2, Aynur Özge3
1Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Çankırı, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, epizodik migren tanısı olan ergenlerde, içe yönelim sorunları ile baş ağrısıyla ilişkili bazı önemli göstergeler (ağrı sıklığı, süresi ve şiddeti) ve ağrıyla başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerde olası aracı mekanizmaların rolünü incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, ICHD-3 kriterleri göz önünde bulundurularak epizodik migren tanısı olan 143 ergen dahil edildi. Veri toplama sürecinde Sosyodemografik Bilgi Formu, Baş Ağrısı Anket Formu, Ağrıyla Başa Çıkma Ölçeği, Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ve Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği: Çocuk Formu kullanıldı. Çalışmanın istatistiksel analizleri ise “SPSS Windows Paket Programı” aracılığıyla yapıldı.
Bulgular: Araştırmanın bulguları epizodik migren tanısı olan ergenlerin, depresyon (r=0,28, p<0,05), toplam anksiyete (r=0,19, p<0,05), panik bozukluk/somatik yakınmalar (r=0,22, p<0,05) ve okul fobisi (r=0,21, p<0,05) düzeyleri arttıkça aylık ağrı sıklıklarının da arttığını göstermektedir. Ayrıca ergenlerde içe yönelim sorunları düzeyleri arttıkça, ağrıyla başa çıkmada işlevsel olma-yan bir strateji olarak kabul edilen ağrı karşısında çaresizlik hissettiren tutumlarla başa çıkma stratejisi kullanımının da anlamlı olarak arttığı bulundu (r=0,27, p<0,01). Öte yandan çalışmanın aracılık analizi sonuçlarına göre ergenlerde panik bozukluk/somatik yakınmalar ve okul fobisi düzeyleri ile hem aylık ağrı sıklığı hem de ağrı karşısında çaresizlik hissettiren tutumlarla başa çıkma stratejisi kullanımı arasındaki ilişkilerde depresyon düzeyinin tam aracı rolünün varlığı söz konusudur.
Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçların migrenin yaşa bağlı fenotipik değişiminin ve kronikleşmesinin anlaşılması açısından araştırmacılara ve uygulamacılara ışık tutacak özellikte olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrıyla başa çıkma yöntemleri, anksiyete durumları, ergenlik, depresif semptomlar, migren baş ağrısı.


Ozan Kayar, Fevziye Toros, Gülen Güler Aksu, Aynur Özge. The role of internalizing problems on headache characteristics and pain coping strategies among adolescents diagnosed with episodic migraine. Ağrı. 2023; 35(3): 119-133

Corresponding Author: Ozan Kayar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.