ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Ağrı: 31 (2)
Volume: 31  Issue: 2 - 2019
Hide Abstracts | << Back
EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES
1.Evaluation of factors associated with patient satisfaction and mood-state in regional anesthesia
Vildan Tosuner Akpinar, Lale Koroglu, Hande Gurbuz Aytuluk
PMID: 30995331  doi: 10.5505/agri.2018.71363  Pages 57 - 62
Amaç: Hastaların rejyonel anesteziden memnuniyetini ve rejyonel anestezi ile ameliyat olan hastaların duygu durumlarını etkileyen faktörleri araştırmak.
Gereç ve Yöntem: Çalışma rejyonel anestezi altında ameliyat olan 300 hastayı kapsamaktadır. Hastaların memnuniyeti ve ameliyat sırasındaki duygu durumları, derlenme odasında rejyonel anestezi ile ilgili yapılan bir anketle değerlendirilmiştir.
Bulgular: Tüm hastalar arasında rejyonel anesteziden genel memnuniyet 82.3%’tü. Memnuniyet düzeyi 18-25 yaş grubunda, erkek cinsiyette, geçmiş rejyonel anestezi deneyimi olanlarda ve preoperatif anestezi değerlendirmesi sırasında rejyonel anestezi ile ilgili uygun bilgilendirme yapılan hastalar arasında daha yüksekti. Ameliyat sırasında başarısız spinal anesteziye bağlı ağrı duyma ile rejyonel anesteziden memnuniyetsizlik arasında anlamlı bir ilişki vardı. Ameliyat öncesi uygun bilgilendirme yapılan hastalar çoğunlukla “güven” duygusunu ifade etti. Ürolojik ameliyat yapılan hastalar daha çoğunlukla “rahatlık” duygusunu ifade etti. Jinekolojik ve obstetrik cerrahi uygulanan hastalar çoğunlukla “heyecan” duygusunu ifade etti. Genel cerrahi ameliyatı yapılan hastalar ile rejyonel anestezi hakkında preoperatif yeterli bilgi alamayan hastalar çoğunlukla “korku” duygusunu ifade etti.
Sonuç: Ameliyat öncesinde rejyonel anestezi hakkında yeterli bilgilendirme, memnuniyeti arttırmakla birlikte hastaların ameliyat sırasında güvende hissetmelerini sağlayacaktır.
Klinik Çalışma Kayıt No: NCT03476278.
Objectives: This study was designed to evaluate patient satisfaction with a regional anesthesia procedure and factors associated with the mood state of those patients at the time.
Methods: The study was performed with 300 patients who underwent surgery under regional anesthesia. The patients were given a questionnaire while in the recovery room about the experience of undergoing regional anesthesia to determine patient satisfaction and mood state during the procedure.
Results: The overall level of satisfaction with regional anesthesia was 82.3%. The level of satisfaction was higher in the age group of 18-25 years, male gender, in patients who had a previous regional anesthesia experience, and in patients who were well informed about regional anesthesia in a preoperative anesthetic evaluation. There was a relationship between pain due to failed spinal anesthesia during surgery and dissatisfaction with regional anesthesia. Patients who were properly informed preoperatively mostly expressed the feeling of “safe.” Patients who underwent urological interventions most often expressed the feeling of “comfortable”. Patients underwent gynecological and obstetrical surgeries mostly expressed the feeling “excited”. Patients who underwent general surgical procedures and patients who were not informed preoperatively about regional anesthesia most often reported feeling “anxious.”
Conclusion: Providing adequate preoperative information to the patient about regional anesthesia will increase overall satisfaction and will assure the patient feels safe during the perioperative period.
Clinical Trial Registration Number: NCT03476278.

2.The short-term effect of PRP on chronic pain in knee osteoarthritis
Hamza Sucuoğlu, Seyfettin Üstünsoy
PMID: 30995322  doi: 10.14744/agri.2019.81489  Pages 63 - 69
Amaç: Diz osteoartritinde (OA) kıkırdak rejenerasyonu sağlamaya yönelik büyüme faktörlerinin salınımını artıran platelet rich plasma (PRP) uygulamaları ile diz ağrılarında iyileşme sağlanmaya çalışılmaktadır. Biz de bu nedenle diz OA’da PRP’nin kronik ağrı üzerine kısa dönem etkinliğini ölçmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Kellgren – Lawrence (K-L) sınıflamasına göre grade 2-4 arası diz OA olan kronik diz ağrılı 69 hasta çalışmaya alındı. 3 hafta aralıklarla uygulanan 3 doz intraartiküler PRP enjeksiyonunu tamamlayan 42 hastanın 60 diz eklemi ile çalışma tamamlandı. Hastaların ağrıları 0. gün, 3., 6., ve 12. haftalarda istirahat ve aktivite visual analog scala (VAS) ile değerlendirildi.
Bulgular: 37’si kadın 42 hastanın ortalama yaşı ve vücut kitle indeksi sırasıyla (ort±standart sapma (SS)) 60.52±10.41 ve 28.5±9.71 idi. Toplam 18 hasta bilateral diz olup, 60 diz ekleminin 39’u ise K-L grade 3-4 osteoartritti. Hastaların 0. gün ve 12. hafta ortalama istirahat ve aktivite VAS skorlarında; (sırasıyla (ort±SS), 5.13±2.70, 7.68±1.83 ve 2.60±2.05, 3.75±2.12, p<0.05) anlamlı iyileşme görüldü. K-L grade 2 hastalarda 0. gün ve 3. hafta istirahat ve aktivite VAS (sırasıyla (ort±SS), 3.43±1.50, 6.81±1.28 ve 2.57±1.59, 4.10±1.84) skorları grade 3-4’e (sırasıyla (ort±SS), 6.05±2.77, 8.15±1.92 ve 4.49±2.22, 5.74±1.61; p<0.05) göre anlamlı daha iyi olup, 6. ve 12. Hafta istirahat ve aktivite VAS (sırasıyla (ort±SS), 2.38±1.85, 3.29±1.82; 3.36±1.76, 4.03±1.54 ve 2.14±1.82, 3.19±2.31; 2.85±2.14, 4.05±1.97; p>0.05) skorlarında anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Diz osteoartritinde PRP enjeksiyonlarının 12 haftalık takip döneminde kronik diz ağrıları üzerine anlamlı düzelme sağladığı görüldü. Ek olarak, erken evre diz OA’lılarda PRP’ye ağrıda azalma yanıtı daha iyi bulundu.
Objectives: The administration of platelet-rich plasma (PRP), which increases the release of growth factors targeting cartilage regeneration, is used in an effort to relieve pain in knee osteoarthritis (OA). This study measured the short-term efficacy of PRP on chronic pain in patients with OA of the knee.
Methods: Patients with chronic knee pain and grade 2-4 knee OA based on the Kellgren-Lawrence (K-L) classification were enrolled in the study. A total of 60 knee joints of 42 patients who completed 3 doses of intraarticular PRP injections administered at intervals of 3 weeks were analyzed. The patients’ pain was evaluated using a resting and activity visual analog scale (VAS) on day 0, and at week 3, 6, and 12.
Results: Of the 42 patients, 37 were female. The mean age and body mass index was 60.52±10.41 years and 28.5±9.71 kg/m2. A total of 18 patients had bilateral knee involvement, and 39 of the 60 knee joints were classified as K-L grade 3-4 OA. A significant improvement was observed in the mean resting and activity VAS scores at day 0 and week 12 (p<0.05). In K-L grade 2 patients, the day 0 and week 3 resting and activity VAS scores were significantly better than the grade 3-4 scores (p<0.05).
Conclusion: It was observed that PRP injections provided a meaningful improvement in chronic knee pain in patients with knee OA throughout a 12-week period. The pain reduction response to PRP was better in patients with early-stage knee OA.

3.Knowledge and attitudes of nursing students about pain management
Emine Karaman, Birgul Vural Doğru, Yasemin Yıldırım
PMID: 30995323  doi: 10.5505/agri.2018.10437  Pages 70 - 78
Amaç: Bu çalışmanın amacı intörn öğrencilerin ağrıya yönelik bilgi düzeylerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma örneklemini Türkiye’nin batısında öğrenim gören 190 hemşirelik fakültesi öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri, 2015–2016 yılı Mart-Haziran ayları arasında, “Öğrenci Tanıtım Formu ve Hemşirenin Ağrı ile İlgili Bilgi ve Tutum Anketi (NKASRP)” kullanarak toplanmıştır.
Bulgular: Çalışma örneklemini oluşturan öğrencilerin yaş ortalaması 23.06±1.44 olup; %83.7’si kadın, %96.8’i bekar, %.5.3’ü hemşire olarak çalışmakta ve öğrencilerin tamamının sosyal güvencesi bulunmaktadır. Öğrencilerin NKASRP toplam puan ortalaması %15.85±%3.25 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin bilgi puanları karşılaştırıldığında, yalnızca hemşire olarak görev yapanlarda anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Yaş ve şimdiye kadar yaşanan en kötü ağrı skoru gibi değişkenler ile NKASRP arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).
Sonuç: Öğrencilerin ağrı bilgi puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Lisans eğitiminde ağrı yönetimine daha fazla yer verilmesinin hastaların yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Objectives: The purpose of the present study was to examine the knowledge and attitudes of Turkish nursing students about pain management.
Methods: The participants in this cross-sectional study were 190 nursing students who were studying at a nursing faculty in western Turkey. The research data were collected between March and June of the academic year 2015–2016, using a Student Description Form and the Nurses’ Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain (NKASRP).
Results: The mean age of the students in the study sample was 23.06±1.44 years. In all, 83.7% were female, 96.8% were unmarried, 94.7% were working as a nurse, and all had social security. The mean score of the NKASRP was 15.85±3.25%. A comparison of the knowledge scores with student characteristics revealed that only the status of current employment as a nurse demonstrated a significant difference. No significant difference was detected between the NKASRP score and variables such as age and the score of the worst pain ever experienced (p>0.05).
Conclusion: It was determined that the students had a generally poor level of pain knowledge. It will improve the quality of life of patients if pain management is given a greater place in undergraduate education.

4.The use of neurostimulation with ultrasound-guided brachial plexus block: Does it increase success?
İlkay Bayar, Ceyda Demir, Tayfun Süğür, Bilge Karslı, Kerem İnanoğlu
PMID: 30995328  doi: 10.5505/agri.2018.44827  Pages 79 - 85
Amaç: İnfraklavikular brakial pleksus bloğu el, bilek ve dirsek operasyonları için uygun bir rejyonal anestezi tekniği olup, sinir stimülatörü eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda ultrasonografinin periferik sinir bloklarında kullanıma girmesiyle birlikte, uygulamalar değişmeye başlamıştır. Çalışmada amacımız, infraklavikular brakial pleksus bloğunda, tek başına ultrasonografi kullanımı ile ultrasonografi ile birlikte sinir stimülasyonu kullanımını, uygulama süresi, başarılı blok oranı, duyusal blok kalitesi açısından karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, elektif koşullarda el, bilek ve dirsek operasyonu geçirecek 40 ASA I-II hastada yapılmıştır. Hastalar US (Ultrasonografi) ve USSS (Ultrasonografi + Nörostimulatör) şeklinde iki gruba ayrılmıştır. US ve USSS eşliğinde hastalara, 100 mg bupivakain, 200 mg prilokain 40 ml olacak şekilde SF ile sulandırılarak infraklavikular bölgeye uygulanmıştır. Uygulama süresi kronometre ile takip edilerek kayıt altına alınmıştır. Uygulamadan sonra 30 dk süresince 5 dk’da bir elin motor ve duysal bloğu değerlendirilmiştir.
Bulgular: Uygulama süresi Grup US’de 6.68±0.75 dk, Grup USSS’de 6.9±1.02 dk olarak bulunmuştur. Uygulama süresi açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05, p=0.62). Grup US’de 20. dk’da 16/20 hastada tam blok ortaya çıkmışken, Grup USSS’de 20. dk’da 14/20 hastada tam blok ortaya çıkmıştır, fark istatistiksel olarak anlamsızdır. Grup US’de 2/20 hastada cerrahi işlem sırasında lokal anestezik infiltrasyonu, Grup USSS’de 1/20 hastada lokal anestezik infiltrasyonu gerekti.
Sonuç: İnfraklavikular brakial pleksus blokajında ultrasonografi ile birlikte sinir stimülasyonu kullanımının, sadece ultrasonografi kullanımı ile karşılaştırıldığında blok başarısına ek bir katkısı olmadığı görüldü. Sinir stimülasyonuna bağlı olarak oluşan rahatsızlık hissi ve ağrı göz önüne alındığında, tek başına ultrasonografi kullanımının, sinir stimülasyonuna tercih edilebileceği kanısına varılmıştır. Bununla birlikte istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde etmek ve kesin sonuçlara ulaşabilmek için, bu konuda çok sayıda çalışmalara ihtiyaç vardır.
Objectives: Infraclavicular brachial plexus blockade is an anesthetic technique used for operations of the hand, wrist, and elbow. Ultrasound (US)-guidance is a recent addition to the surgical technique. The aim of this study was to compare the use of US alone and US with a nerve stimulator in an infraclavicular brachial plexus blockade in terms of the performance time, successful blockade rate, and the quality of sensory block.
Methods: A total of 40 patients who were scheduled for hand, wrist, or elbow surgery were included in the study. The patients were divided into 2 groups: US and USSS (ultrasonography + neurostimulation). A dose of 40 mL, containing 100 mg bupivacaine and 200 mg prilocaine was administered with the guidance of US or USSS in the infraclavicular regions. Performance time was measured and recorded. Motor and sensory blockade was assessed within 30 minutes after the block.
Results: The mean performance time for Group US and Group USSS was 6.68±0.75 and 6.9±1.02 minutes, respectively, without significant difference between groups (p>0.05, p=0.62, respectively). A complete blockade was seen in 16/20 patients in Group US and in 14/20 patients in Group USSS in 20 minutes, which did not yield a significant difference. During the surgery, local anesthetic infiltration was required in 2/20 patients in Group US and in 1/20 patients in Group USSS.
Conclusion: The results of this study revealed no additional benefit to USSS in block success in comparison with US alone. Considering the feeling of discomfort and pain due to nerve stimulation, it was concluded that use of US alone may be preferred to combination use.

5.Can we use magnesium for sedation in the intensive care unit for critically ill patients: Is it as effective as other sedatives?
Dilek Altun, Gulay Eren, Halil Cetingok, Gülsüm Oya Hergünsel, Zafer Çukurova
PMID: 30995329  doi: 10.14744/agri.2019.59244  Pages 86 - 92
Amaç: Bu prospektif randomize çalışmada, midazolama eklenen magnezyumun hemodinami, T-parçasına geçiş süresi, mekanik ventilasyon süresi ile BIS monitorizasyonu ve sedasyon ölçekleri kullanılarak ek sedatif analjezik gereksinimi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon desteği alan 50 hasta rasgele olarak iki gruba ayrıldı. Grup I, 0.03-0.3 mg/kg bolus yükleme dozu +0.03-02 mg/kg/saat midazolam infüzyonu aldı; Grup II, 30 dakikada. 2 gr bolus, 16 mg/24 saat magnezyum infüzyonu +0.03-02 mg/kg/saat midazolam infüzyonu aldı. BIS seviyeleri ve sedasyon seviyeleri sürekli olarak monitörize edildi.
Bulgular: Grup I’de mekanik ventilasyonun süresi grup II’den daha uzundu (sırasıyla 31±12 saat; 19±11 saat; p<0.01). T-parçası ile spontan solunum denemelerine başlama zamanı, grup I’de grup II’den (27±11 saat; 16±11 saat) daha uzundu (p<0.01). Grup I’in 48 saatlik insülin gereksinimi grup II’den yüksekti (p<0.05).
Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde, geleneksel sedasyon protokollerine intravenöz magnezyumun eklenmesi, midazolam ve ek analjezi gereksinimini, mekanik ventilasyon destek süresini herhangi bir yan etkisi olmaksızın azaltmıştır.
Objectives: The aim of this prospective, randomized study was to investigate the effect of magnesium added to midazolam on the hemodynamics, transition time to a T-piece, mechanical ventilation duration, additional sedative-analgesic requirement using bispectral index (BIS) monitorization and sedation scales.
Methods: Fifty critically ill patients receiving mechanical ventilation support in the intensive care unit were randomly assigned to 2 groups. Group I received a 0.03-0.3 mg/kg bolus loading dose+0.03-02 mg/kg/hour midazolam infusion; Group II received a 2 g bolus at 30 minutes, 16 mg/24-hour magnesium infusion+0.03-02 mg/kg/hour midazolam infusion. BIS levels and sedation levels were continuously monitored.
Results: The duration of mechanical ventilation in Group I was longer than that of Group II (31±12 hours, 19±11 hours, respectively; p<0.01). The length of time to start spontaneous breathing trials with a T-piece was greater in Group I than in Group II (27±11 hours, 16±11 hours, respectively; p<0.01). The 48-hour insulin requirement of Group I was greater than that of Group II (p<0.05).
Conclusion: Adding intravenous magnesium to the traditional sedation protocols in the intensive care unit decreased midazolam use as well as the additional analgesic requirement and mechanical ventilatory support duration without any side effects.

6.A retrospective investigation of the efficiency of transforaminal anterior epidural steroid injections in patients with low back pain and the effects of interventional pain therapy on quality of life
Bilge Banu Taşdemir, Osman Nuri Aydın
PMID: 30995324  doi: 10.5505/agri.2018.20438  Pages 93 - 100
Amaç: Bel ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda uygulanan transforaminal anterior epidural steroid ve lokal anestezik enjeksiyonlarının (TAESE) etkinliğini ve yaşam kalitesindeki değişiklikleri retrospektif olarak incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen (191) hasta; lomber disk hernisi (DH), başarısız bel cerrahisi (BBC) ve spinal stenoz (SS) olarak 3 gruba ayrıldı. Hastaların ağrısının değerlendirilmesinde görsel analog skala (visual analogue scale) (VAS) ve sözel ağrı skalası (SAS) kullanıldı. Hastaların ağrı ölçümleri, tedavi öncesi (VAS 0), uygulamanın 1. ayında (VAS 1), 3. ayında (VAS 3) ve 6.ayında (VAS 6) yapıldı. Hastaların yaşam kalitesi, Tıbbi Hastalıklar Sonlanım Çalışması (Medical Outcome Study, MOS) Short Form 36 (SF-36) ile sorgulandı.
Bulgular: Her 3 grupta da hastaların ağrı seviyelerinde girişim öncesine (VAS 0) göre 1, 3 ve 6. aylarda istatistiksel olarak belirgin azalma saptandı (p<0.001). VAS/SAS’daki azalma DH grubunda BBC ve SS gruplarındaki hastalardan daha fazlaydı. En fazla analjezi, sırayla DH, BBC ve SS gruplarındaydı. SF-36 ölçümlerindeki tüm parametreler, SS hastalarında DH hastalarına göre daha düşük saptandı. SS hastalarında yaşam kalitesi puanlamaları en düşükken, SF-36’nın parametrelerinden fiziksel sağlık ve sosyal fonksiyon puanları BBC grubunda en düşüktü..
Sonuç: TAESE, bel ağrısını azaltmada effektiftir ve disk hernisi, başarısız bel cerrahisi ve spinal stenoz’a bağlı bel ağrısı olan hastalarda güvenli olarak uygulanabilir. Spinal stenozlu hastaların yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiği ve bunun da özellikle fiziksel rol güçlüğü parametresi üzerinde olduğu söylenebilir.
Objectives: The aim of this retrospective study was to evaluate the efficacy of transforaminal anterior epidural steroid and local anesthetic injections (TAESE) and the effects on quality of life in patients with low back pain.
Methods: The study patients (n=191) were divided into 3 groups: disc herniation (DH), failed back surgery (FBS), and spinal stenosis (SS). A visual analog scale (VAS) and verbal pain scale (VPS) were used to assess patient pain. Scores were measured before treatment (VAS 0), in the first month of application (VAS 1), 3 months (VAS 3), and 6 months (VAS 6). Patient quality of life was examined using the 36-Item Short Form Health Survey (SF-36).
Results: In all 3 groups, there was a statistically significant reduction in pain compared with the VAS 0 score at 1, 3, and 6 months (p<0.001). The reduction in VAS/VPS was greatest in the DH group, followed by the FBS and SS groups, respectively. All of the parameters of the SF-36 measurement were lower in the SS patients compared with the DH patients. The quality of life score was lowest in the SS patients, though the physical health and social functioning scores were lowest in the FBS group.
Conclusion: TAESE is effective and can be safely performed in patients who have low back pain due to DH, FBS, or SS. The quality of life result was less successful in SS patients, particularly in the parameter of physical role limitations.

CASE REPORTS
7.Hematoma of thight as popliteal block complication
Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
PMID: 30995327  doi: 10.5505/agri.2017.35693  Pages 101 - 103
Plastik cerrahi bölümü tarafından sol ayak tabanında malign melanoma nedeni ile cerrahi eksizyon planlanan 92 yaşındaki, ASA III, erkek olguda ultrason rehberliğinde uygulanan popliteal blok sonrası karşılaştığımız bölgesel hematom komplikasyonu ile ilgili deneyimimizin paylaşılması amaçlandı.
This report was submitted to share an experience of the development of a local hematoma as a complication following ultrasound-guided popliteal block performance in a 92-year-old, American Society of Anaesthesiologists class III, male patient undergoing surgical excision of a malignant melanoma lesion in the base of the left foot performed by the plastic surgery department.

8.Transforaminal epidural steroid injection and infraneural approach
Tulin Arici, Mustafa Kurçaloğlu, Can Eyıgor, Meltem Uyar
PMID: 30995325  doi: 10.5505/agri.2017.26097  Pages 104 - 106
Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu radiküler ağrı tedavisi için kullanılan yaygın bir girişimdir. Komplikasyonları nadir fakat katastrofiktir. En nadir katastrofik komplikasyonlarından biri Adamkiewicz arter (AKA) oklüzyonu ile ilgilidir. Bu sunumda transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ile ilişkili AKA injurisinden kaçınmak için uyguladığımız yaklaşımı sunduk. 71 yaşında erkek hasta kliniğimize lomber disk hernisine bağlı radikülopati ile başvurdu. Hastaya transforaminal steroid enjeksiyonu planlandı. Radyokontrast enjeksiyonu sonrasında vasküler dolum görüldü. Bunun üzerine iğneye yeniden pozisyon verilerek epidural alana ulaşmak için inferior giriş uygulandı. Vasküler yayılım görülmedi ve dexametazon enjekte edildi. Transforaminal epidural enjeksiyon radiküler ağrı için efektif bir girişimsel ağrı tedavisidir. Fakat muhtemel katastrofik komplikasyonlar nedeniyle dikkatli olmayı gerektirir. AKA büyük oranda foramenin üst yarısında lokalizedir. Spinal kord iskemisini önlemek için AKA’nın çok geniş bir anatomik varyasyona sahip olduğunu akılda bulundurmak çok önemlidir.
Transforaminal epidural steroid injections are a common intervention in the treatment of radicular pain. Complications are rare, but can be catastrophic. One of the potentially devastating complications is occlusion of the artery of Adamkiewicz (AKA). This report is a description of an approach to avoid the complication of injury to the AKA related to transforaminal epidural injection. A 71-year-old male patient presented at the clinic with radiculopathy secondary to lumbar disc hernia. A transforaminal epidural steroid injection was planned. After a radiocontrast injection, vascular filling was detected. The needle was repositioned and an inferior entrance to the epidural space was used. No vascularity was seen and dexamethasone was administered to the patient. A transforaminal epidural steroid injection is an effective interventional treatment for radicular pain, but it requires careful attention due to the possible complications. The AKA was located in the upper half of the foramen. Keeping the wide variation in the anatomy of the AKA in mind is very important in order to prevent spinal cord ischemia.

9.Treatment of calcific tendinitis of the rotator cuff with platelet-rich plasma injection: A case report
Gülşah Gula, Ayşegül Ketenci
PMID: 30995330  doi: 10.5505/agri.2017.60343  Pages 107 - 110
Rotator cuff kalsifik tendiniti çoğunlukla kendiliğinden geçen yaygın bir omuz rahatsızlığıdır. Ancak bazı hastalarda uzun süreli konservatif tedaviye rağmen ağrıda herhangi bir düzelme görülmez. Bizim bu makaledeki amacımız, infraspinatus kalsifik tendiniti olan bir hastada plateletten zengin plazma (PRP) tedavisi sonrası iyileşmeyi göstermek. PRP tedavisinin bu rahatsızlıktaki etkinliği kesin olmasa da, dirençli vakalarda etkin bir tedavi seçeneği olabilir.
Rotator cuff calcific tendinitis is a common shoulder disorder that usually subsides spontaneously. Some patients, however, do not show any improvement in the pain after conservative treatment for an extended period of time. The aim of this report was to demonstrate the improvement in a patient with calcific tendinitis of infraspinatus following treatment with platelet-rich plasma (PRP). Although the efficacy of PRP therapy in this condition is uncertain, it can be an effective treatment option in refractory cases.

LETTER TO THE EDITOR
10.Acetaminophen to reduce postoperative nausea and vomiting in patients undergoing strabismus surgery
Lucas J Castro Alves, Mark C Kendall
PMID: 30995326  doi: 10.5505/agri.2018.31644  Page 111
Abstract | Full Text PDF   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.