ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Knowledge and attitudes of nursing students about pain management [Ağrı]
Ağrı. 2019; 31(2): 70-78 | DOI: 10.5505/agri.2018.10437  

Knowledge and attitudes of nursing students about pain management

Emine Karaman1, Birgul Vural Doğru2, Yasemin Yıldırım1
1Department of Medical Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey
2Mersin University Faculty of Nursing, Mersin, Turkey

Objectives: The purpose of the present study was to examine the knowledge and attitudes of Turkish nursing students about pain management.
Methods: The participants in this cross-sectional study were 190 nursing students who were studying at a nursing faculty in western Turkey. The research data were collected between March and June of the academic year 2015–2016, using a Student Description Form and the Nurses’ Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain (NKASRP).
Results: The mean age of the students in the study sample was 23.06±1.44 years. In all, 83.7% were female, 96.8% were unmarried, 94.7% were working as a nurse, and all had social security. The mean score of the NKASRP was 15.85±3.25%. A comparison of the knowledge scores with student characteristics revealed that only the status of current employment as a nurse demonstrated a significant difference. No significant difference was detected between the NKASRP score and variables such as age and the score of the worst pain ever experienced (p>0.05).
Conclusion: It was determined that the students had a generally poor level of pain knowledge. It will improve the quality of life of patients if pain management is given a greater place in undergraduate education.

Keywords: Attitude, nursing; pain; pain management; student.


Hemşirelik öğrencilerinin ağrı yönetimi ile ilgili bilgi ve tutumları

Emine Karaman1, Birgul Vural Doğru2, Yasemin Yıldırım1
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Mersin

Amaç: Bu çalışmanın amacı intörn öğrencilerin ağrıya yönelik bilgi düzeylerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma örneklemini Türkiye’nin batısında öğrenim gören 190 hemşirelik fakültesi öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri, 2015–2016 yılı Mart-Haziran ayları arasında, “Öğrenci Tanıtım Formu ve Hemşirenin Ağrı ile İlgili Bilgi ve Tutum Anketi (NKASRP)” kullanarak toplanmıştır.
Bulgular: Çalışma örneklemini oluşturan öğrencilerin yaş ortalaması 23.06±1.44 olup; %83.7’si kadın, %96.8’i bekar, %.5.3’ü hemşire olarak çalışmakta ve öğrencilerin tamamının sosyal güvencesi bulunmaktadır. Öğrencilerin NKASRP toplam puan ortalaması %15.85±%3.25 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin bilgi puanları karşılaştırıldığında, yalnızca hemşire olarak görev yapanlarda anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Yaş ve şimdiye kadar yaşanan en kötü ağrı skoru gibi değişkenler ile NKASRP arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).
Sonuç: Öğrencilerin ağrı bilgi puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Lisans eğitiminde ağrı yönetimine daha fazla yer verilmesinin hastaların yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tutum, hemşirelik; ağrı; ağrı yönetimi; tutum; öğrenci.


Emine Karaman, Birgul Vural Doğru, Yasemin Yıldırım. Knowledge and attitudes of nursing students about pain management. Ağrı. 2019; 31(2): 70-78

Corresponding Author: Emine Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.