ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The use of neurostimulation with ultrasound-guided brachial plexus block: Does it increase success? [Ağrı]
Ağrı. 2019; 31(2): 79-85 | DOI: 10.5505/agri.2018.44827  

The use of neurostimulation with ultrasound-guided brachial plexus block: Does it increase success?

İlkay Bayar1, Ceyda Demir1, Tayfun Süğür1, Bilge Karslı2, Kerem İnanoğlu1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

Objectives: Infraclavicular brachial plexus blockade is an anesthetic technique used for operations of the hand, wrist, and elbow. Ultrasound (US)-guidance is a recent addition to the surgical technique. The aim of this study was to compare the use of US alone and US with a nerve stimulator in an infraclavicular brachial plexus blockade in terms of the performance time, successful blockade rate, and the quality of sensory block.
Methods: A total of 40 patients who were scheduled for hand, wrist, or elbow surgery were included in the study. The patients were divided into 2 groups: US and USSS (ultrasonography + neurostimulation). A dose of 40 mL, containing 100 mg bupivacaine and 200 mg prilocaine was administered with the guidance of US or USSS in the infraclavicular regions. Performance time was measured and recorded. Motor and sensory blockade was assessed within 30 minutes after the block.
Results: The mean performance time for Group US and Group USSS was 6.68±0.75 and 6.9±1.02 minutes, respectively, without significant difference between groups (p>0.05, p=0.62, respectively). A complete blockade was seen in 16/20 patients in Group US and in 14/20 patients in Group USSS in 20 minutes, which did not yield a significant difference. During the surgery, local anesthetic infiltration was required in 2/20 patients in Group US and in 1/20 patients in Group USSS.
Conclusion: The results of this study revealed no additional benefit to USSS in block success in comparison with US alone. Considering the feeling of discomfort and pain due to nerve stimulation, it was concluded that use of US alone may be preferred to combination use.

Keywords: Brachial plexus blockade, block quality; nerve stimulator; ultrasound.


Ultrasonografi eşliğinde brakial pleksus bloğunda nörostimülasyonun kullanılması: Başarıyı arttırıyor mu?

İlkay Bayar1, Ceyda Demir1, Tayfun Süğür1, Bilge Karslı2, Kerem İnanoğlu1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Antalya,Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim, Antalya, Türkiye

Amaç: İnfraklavikular brakial pleksus bloğu el, bilek ve dirsek operasyonları için uygun bir rejyonal anestezi tekniği olup, sinir stimülatörü eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda ultrasonografinin periferik sinir bloklarında kullanıma girmesiyle birlikte, uygulamalar değişmeye başlamıştır. Çalışmada amacımız, infraklavikular brakial pleksus bloğunda, tek başına ultrasonografi kullanımı ile ultrasonografi ile birlikte sinir stimülasyonu kullanımını, uygulama süresi, başarılı blok oranı, duyusal blok kalitesi açısından karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, elektif koşullarda el, bilek ve dirsek operasyonu geçirecek 40 ASA I-II hastada yapılmıştır. Hastalar US (Ultrasonografi) ve USSS (Ultrasonografi + Nörostimulatör) şeklinde iki gruba ayrılmıştır. US ve USSS eşliğinde hastalara, 100 mg bupivakain, 200 mg prilokain 40 ml olacak şekilde SF ile sulandırılarak infraklavikular bölgeye uygulanmıştır. Uygulama süresi kronometre ile takip edilerek kayıt altına alınmıştır. Uygulamadan sonra 30 dk süresince 5 dk’da bir elin motor ve duysal bloğu değerlendirilmiştir.
Bulgular: Uygulama süresi Grup US’de 6.68±0.75 dk, Grup USSS’de 6.9±1.02 dk olarak bulunmuştur. Uygulama süresi açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05, p=0.62). Grup US’de 20. dk’da 16/20 hastada tam blok ortaya çıkmışken, Grup USSS’de 20. dk’da 14/20 hastada tam blok ortaya çıkmıştır, fark istatistiksel olarak anlamsızdır. Grup US’de 2/20 hastada cerrahi işlem sırasında lokal anestezik infiltrasyonu, Grup USSS’de 1/20 hastada lokal anestezik infiltrasyonu gerekti.
Sonuç: İnfraklavikular brakial pleksus blokajında ultrasonografi ile birlikte sinir stimülasyonu kullanımının, sadece ultrasonografi kullanımı ile karşılaştırıldığında blok başarısına ek bir katkısı olmadığı görüldü. Sinir stimülasyonuna bağlı olarak oluşan rahatsızlık hissi ve ağrı göz önüne alındığında, tek başına ultrasonografi kullanımının, sinir stimülasyonuna tercih edilebileceği kanısına varılmıştır. Bununla birlikte istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde etmek ve kesin sonuçlara ulaşabilmek için, bu konuda çok sayıda çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Blok kalitesi, brakial pleksus blokajı; sinir stimülasyonu; ultrasonografi.


İlkay Bayar, Ceyda Demir, Tayfun Süğür, Bilge Karslı, Kerem İnanoğlu. The use of neurostimulation with ultrasound-guided brachial plexus block: Does it increase success?. Ağrı. 2019; 31(2): 79-85

Corresponding Author: Bilge Karslı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.