ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Ağrı: 24 (1)
Volume: 24  Issue: 1 - 2012
Hide Abstracts | << Back
REVIEW
1.Chronic pain following spine surgery
Abdürrahim Derbent, Berna Yılmaz, Meltem Uyar
PMID: 22399122  doi: 10.5505/agri.2012.49368  Pages 1 - 8
Omurga cerrahisi girişimlerinde son yıllarda bir artma eğilimi mevcuttur. Omurga cerrahisi sonrası postoperatif kronik ağrı; omurilikteki bazı bölümlerin veya sinirlerin bası altında kalmasına bağlı; omurgadaki hasar veya instabiliteye bağlı gelişebilir; ya da inflamasyon, infeksiyon ve tümör’ ün yol açtığı uzamış nosisepsiyona bağlı olabilir. Cerrahi girişim sonrasında 3 – 6 aydan fazla süren ağrı postoperatif kronik ağrı olarak tanımlanabilir. Herhangi bir tipteki kronik ağrı ile başetmek oldukça zordur. Kronik postoperatif ağrı: non- steroid antiinflamatuar ilaçlarla, paracetamol, antikonvülzanlar ve sinir blokları, santral bloklarla tedavi edilebilir.
There has been an increasing trends in the procedures of spine surgery in recent years. Postoperative chronic pain in spine surgery can be caused by damage or instability of spinal column; pressure on nerves or segment of spinal cord; or can be due to long lasting nociception caused by inflammation, infection or tumour. Pain that lasts longer than 3 - 6 months after surgery can be define as postoperative chronic pain. The incidence of postoperative chronic pain after surgical procedures, was between 10- 50 %. Coping with any type of chronic pain is quite difficult. Chronic postoperative pain can be treated with: NSAIDs, paracetamol, opioids, anticonvulsants and invasive technics such as nerve blocs, central blocs.

EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES
2.Botulinum Neuro-Toxin Type-A In The Treatment Of Chronic Tension Type Headache Associated With Pericranial Tenderness
Ömer Karadaş, İlker Hüseyin İpekdal, Ümit Hıdır Ulaş, Yaşar Kütükçü, Zeki Odabaşı
PMID: 22399123  doi: 10.5505/agri.2012.28190  Pages 9 - 14
Giriş: Kronik GTBA’nın gelişiminden periferal ve santral nosiseptif mekanizmalar sorumludur. Kronik GTBA’nın akut tedavisinde analjezikler; koruyucu tedavisinde ise antidepresanlar kullanılmakla birlikte, yeni tedavi seçeneklerinin sunulduğu çalışmalara da ihtiyaç vardır. Çalışmamızın amacı, perikranial hassasiyet ile ilişkili kronik gerilim tipi baş ağrılı hastalarda Botulinum Nörotoksin Tip A (BoNTA) uygulamasının ağrı şiddeti ve ağrı sıklığı, üzerine etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Perikranial hassasiyeti olan 14 kronik GTBA’lı hasta çalışmaya alındı. Her hastanın perikranial kaslarına toplam 50 ünite Botox® enjeksiyonu (iki taraflı olmak üzere frontal kaslara 5; temporal kaslara 5; servikal bölgede semispinalis capitis, splenius capitis ve trapezius kaslarına 5’er ünite) uygulandı. Uygulama öncesinde ve uygulama sonrası 2. ve 4. aylarda her hastanın VAS (Görsel Analog Skalası) ile ağrı şiddetleri ve bir ay içerisindeki ağrılı gün sayısı kaydedildi.

Bulgular: Hastaların tedavi öncesi bir ay içindeki ağrılı gün sayısı 19.57±3.25 gün iken tedavi sonrası 2. ayda 15.28±4.37 gün, 4. ayda 15.78±3.90 gün idi. Ağrı şiddeti tedavi öncesinde 65.71±9.16 iken tedavi sonrası 2. ayda 50.71±13.56 ve 4. ayda 54.28±10.35 idi. Tedavi sonrası 2. ayda bir ay içerisindeki ağrılı gün sayısı ve ağrı şiddeti tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşmüş idi (p<0.05). Bu istatistiksel anlamlılık 4. ayda da devam etmekte idi (p<0.05).

Sonuç: Perikranial hassasiyeti olan KGBT hastalarında, BoNT-A uygulaması etkili tedavi olabilir.
Introduction: Both peripheral and central nociceptive mechanisms are responsible in chronic TTH. Analgegics are used in the acute treatment of chronic TTH and antidepressants are used in prophylactic treatment. However, further studies are needed to bring out new treatment options. The aim of our study is to investigate the effectiveness of Botulinum Neuro-toxin Type-A (BoNTA) in the treatment of chronic TTH associated with pericranial tenderness (PT).

Materials and methods: 14 patients with chronic TTH with PT were included in the study. 50 units Botox® injection was applied to the pericranial muscles (5 units for each muscles bilaterally: frontal, temporal, semispinalis capitis, spenius capitis and trapezius muscles) for each patient. Severity of headache was evaluated by VAS (Visual Analogue Scale) and number of days with headache per month were recorded before treatment and 2nd and 4th months after treatment.

Findings: Number of days with headache per month were 19.57±3.25 before treatment, 15.28±4.37 at the 2nd month after treatment and 15,78±3,90 at the 4th month after treatment. Severity of headache was 65.71±9.16 before the treatment, 50.71±13.56 at the 2nd month after treatment and 54.28±10.35 at the 4th month after treatment (p<0.05). Frequency and severity of headache before treatment were significantly decreased at the 2nd month after treatment and this significance continued at the 4th month after treatment (p<0.05).

Result: BoNTA treatment may be usefull in the treatment of patients with chronic TTH associated with PT.

3.The role of magnesium in preventing postoperative hyperalgesia
Metehan Akarsu, Sema Tuncer, Ruhiye Reisli, Şeref Otelcioğlu
PMID: 22399124  doi: 10.5505/agri.2012.07078  Pages 15 - 22
Giriş ve amaç: İntraoperatif remifentanil kullanımında akut opioid toleransına bağlı olarak postoperatif ağrı, opioid tüketimi ve insizyon cevresinde hiperaljezi artmaktadır. Bu çalışmada amacımız, remifentanile bağlı gelişen postoperatif hiperaljezinin önlenmesinde magnezyumun etkinliğini değerlendirmektir.
Materyal-Metot: Abdominal histerektomi planlanan ASA I-II grubu 60 olgu çalışmaya alındı ve randomize olarak 2 gruba ayrıldı Anestezi öncesi grup I’e (kontrol) serum fizyolojik, grup II’ ye (magnezyum) 50 mg/kg magnezyum (10 dk) i.v. uygulandı. Anestezi indüksiyonu 1µg/kg remifentanil ve 4-5 mg/kg tiopental, idamesi 0,4 µg/kg/dk remifentanil ve 0,5 MAK sevofluran ile sağlandı. Sevofluran konsantrasyonu otonomik cevaplara göre titre edildi. Operasyon sonlanmadan 30 dakika önce 0.15 mg/kg i.v morfin, cerrahinin sonunda ise olgulara i.v Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) cihazı ile tramadol uygulandı. Ağrı skoru, tramadol isteği ve sunumu postoperatif 2, 4, 6, 12, 24 ve 48. saatlerde değerlendirildi. Total tramadol tüketimi 24.ve 48. saatlerde kaydedildi. Periinsizyonel hiperaljezi operasyon öncesi ve postoperatif 24. ve 48. saatlerde. algometre ve elektronik von-Frey ile ağrı eşiği ölçülerek değerlendirildi.
Bulgular: Ağrı skorları ve toplam tramadol tüketimi magnezyum grubunda daha düşük bulundu (p<0.05). Ağrı eşiği 24. ve 48. saatlerde kontrol grubunda daha yüksekti (p<0.05). Yan etkiler açısından gruplar arasında fark bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Sonuç olarak preemptif olarak uygulanan magnezyumun, remifentanile bağlı olarak gelişen hiperaljeziyi azaltmaktadır.
Background: Intraoperative remifentanil administration results in acute opioid tolerance that is manifested by increased postoperative pain, opioid requirement and specifically periincisional hyperalgesia. The aim of this study was to investigate the effect of magnesium in preventing remifentanil-induced hyperalgesia.
Material-Method: This study was performed on 60 (ASA I-II) patients planned for abdominal hysterectomy. Sixty patients were randomized into two equal groups. Before anesthesia, saline solution was given to the patients in group I (control group), 50 mg/kg i.v. magnesium in group II (magnesium group). Anesthesia was induced with 1 µg/kg remifentanil combined with 4-5 mg/kg thiopental and 0.5 mg/kg atracurium, maintained with 0.5 MAC sevoflurane and 0,4 µg/kg/min remifentanil in both groups. Sevoflurane concentration was titrated according to autonomic responses. Thirty minutes before the anticipated end of surgery, a 0.15 mg/kg bolus dose of morphine was intravenously. At the end of surgery, patients received tramadol i.v via a PCA device. Pain score, tramadol demand and delivery were assessed at 2, 4, 6, 12, 24 h after surgery. Total tramadol consumption were recorded for 24-48 h after surgery. Periincisional hyperalgesia was assessed by measuring pain threshold to pressure by using an algometer and electronic von Frey flaments before operation and at 28-48 h postoperatively.
Results: The pain scores and cumulative tramadol consumption were significantly lower in the magnesium group compared with the control group (p<0.05). Pressure and mechanical pain threshold were significantly less at 24-48 h postoperatively in control group than magnesium group. Conclusion: Magnesium administered preemptively reduced remifentanil–induced hyperalgesia.

4.Comparison of bupivacaine and levobupivacaine with epidural technique for labor analgesia
Reyhan Arslantaş, Mustafa Kemal Arslantaş, Emine Özyuvacı
PMID: 22399125  doi: 10.5505/agri.2012.82584  Pages 23 - 31
Kadınların hayatları boyunca yaşayabilecekleri en şiddetli ağrılardan biri doğum ağrısıdır. Doğum ağrılarını dindirmek için günümüzde birçok medikal ve psikolojik yöntem kullanılmaktadır. Epidural analjezi yöntemi günümüzde obstetrik analjezi için mevcut en iyi yöntemdir.
Çalışmamız; Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran, vajinal doğum planlanan, doğum eylemi başlamış ve servikal dilatasyonu 3-6 cm olan ASA-I, 60 gebede yapıldı.
Hasta kontrollü epidural analjezi yöntemi uygulanarak düşük dozda fentanil ile kombine edilen bupivakain 30 gebeye uygulandı (Grup B), Aynı yöntemle uygulanan düşük dozda fentanil ile kombine edilen levobupivakain 30 gebeye uygulandı (Grup L). Her iki grup arasında anne ve fetüs üzerine hemodinamik parametreler, doğum eylemi seyri, ağrı şiddeti ve yeni doğan üzerine etkileri ve anne memnuniyeti karşılaştırıldı.
Çalışmamızda gruplar arasında motor blok gelişimi açısından fark saptanmaz iken duyusal blok 15, 30, 45 ve 90'ıncı dakikalarda grup L'de daha az gözlendi. Ayrıca 5.dk ağrı skoru (VAS) grup L'de daha düşük bulundu. Diğer zamanlardaki VAS değerleri gruplar arasında benzerdi.
Sonuç olarak; % 0,125 bupivakain veya % 0,125 levobupivakain kullanılarak yapılan hasta kontrollü epidural anljezi yöntemiyle benzer yan etki sıklığı ile yeterli doğum analjezisi sağlanmaktadır. Her iki lokal anestezik ilacında doğum analjezisinde güvenli olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.
The labor pain is one of the most severe pains that a woman could ever be suffered. Today, many medical and psychological methods are used in an effort to reduce labor pain.Epidural analgesia is the best current method used for the purposes of obstetric analgesia.
The study was carried out on 60 ASA-I pregnant women whose 3 to 6 cm of cervical dilatation, treated in Health Ministry Istanbul Education and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics Clinic, within vaginal labor process.
With use of patient controlled epidural analgesia method, the bupivacaine combined with low dose fentanyl were administered to 30 pregnant women (Group B). Levobupivacaine, combined with low dose fentanyl applied with the same method was administered to another 30 pregnant women (Group L). Between the two groups, the hemodynamic parameters on the mother and fetus, the course of the labor process, severity of pain, its influences on newborn and mother satisfaction were compared.
In our study, there was no difference as to motor block development between groups, but the sensory block was monitored less in group L at the minutes 15, 30, 45 and 90. Furthermore, the 5 minutes pain score was found lower in group L. The VAS values at the other times were similar between groups.
In conclusion, with the usage of 0.125% bupivacaine or 0.125% levobupivacaine, sufficient labor analgesia is achieved with patient controlled epidural analgesia method at the same side effect frequency. Consequently, both local analgesic medicines are seemed to be safely used in labor analgesia.

5.Venous Port Implantation in Adult Patients: Retrospective Evaluation
Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Kemal Tural
PMID: 22399126  doi: 10.5505/agri.2012.17362  Pages 32 - 36
Kanser tedavisinde sık sık venöz giriş yapılması, tedavinin uzun süreli olması, sklerozan ajanların kullanılması ve fazla miktarda sıvı verilmesi nedeni ile son yıllarda tedavilerinin uygulanmasında santral venöz giriş araçlarının rolü artmıştır. Kemoterapi portları göğüs veya koldaki ven içersine cerrahi olarak yerleştirilen ince, yumuşak, plastik tüplerdir. Port kateteri büyük ölçülere sahip değildir ve oldukça fazla avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte kateterlerin infeksiyon, tromboz, mekanik bozukluk, pnömotoraks, arterial yaralanma gibi riskleri vardır Bu çalışmada Aralık 2006-Kasım 2008 tarihleri arasında kliniğimizde subklavyen ven aracılığı ile kalıcı kateterizasyon uygulanan 82 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Takılan 82 kateterin 3(%3.66)’ünde port tıkanması, 2(%2.44)’sinde infeksiyon, 1(%1.22)’inde damar dışına migrasyon, 1(%1.22)’de de kateterde yırtılma ile birlikte olan komplikasyonlar tespit edildi.
Sonuç olarak; deneyimli kişiler tarafından yapılması koşuluyla venöz port takılmasının güvenli ve konforlu bir yöntem olduğu kanısındayız.
Kanser tedavisinde sık sık venöz giriş yapılması, tedavinin uzun süreli olması, sklerozan ajanların kullanılması ve fazla miktarda sıvı verilmesi nedeni ile son yıllarda tedavilerinin uygulanmasında santral venöz giriş araçlarının rolü artmıştır. Kemoterapi portları göğüs veya koldaki ven içersine cerrahi olarak yerleştirilen ince, yumuşak, plastik tüplerdir. Port kateteri büyük ölçülere sahip değildir ve oldukça fazla avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte kateterlerin infeksiyon, tromboz, mekanik bozukluk, pnömotoraks, arterial yaralanma gibi riskleri vardır Bu çalışmada Aralık 2006-Kasım 2008 tarihleri arasında kliniğimizde subklavyen ven aracılığı ile kalıcı kateterizasyon uygulanan 82 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Takılan 82 kateterin 3(%3.66)’ünde port tıkanması, 2(%2.44)’sinde infeksiyon, 1(%1.22)’inde damar dışına migrasyon, 1(%1.22)’de de kateterde yırtılma ile birlikte olan komplikasyonlar tespit edildi.
Sonuç olarak; deneyimli kişiler tarafından yapılması koşuluyla venöz port takılmasının güvenli ve konforlu bir yöntem olduğu kanısındayız.

6.Comparison of Spring-Loaded, Loss of Resistance and Hanging Drop Techniques in Lumbar Epidural Blocks
Güven Gülen, Taylan Akkaya, Derya Özkan, Mehmet Kaydul, Orhan Gözaydın, Haluk Gümüş
PMID: 22399127  doi: 10.5505/agri.2012.98705  Pages 37 - 41
Amaç: Spring -Loaded enjektör (SL), epidural aralığa girildiğinde diğer geleneksel tekniklere göre daha objektif bulgu veren bir direnç kaybı enjektörüdür. Bu çalışmanın amacı elektif transüretral rezeksiyon prosedürlerinde epidural blok uygulanan hastalarda SL enjektör, konvansiyonel direnç kaybı (DK) enjektörü ve asılı damla (AD) tekniklerini epidural aralık bulma süresi ve postepidural bel ağrısı sıklığı açısından karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada elektif transüretral rezeksiyon yapılacak olan 60 hasta yer aldı. Hastalar randomize olarak üç gruba ayrıldı. Epidural blok birinci grupta SL enjektörü ile (n=20), ikinci grupta DK enjektörü ile (n=20), üçüncü grupta AD ile (n=20)uygulandı. Tüm hastalarda epidural aralığı bulma süresi, girişim sayısı, dural ponksiyon sıklığı ve bel ağrısı insidansı operasyon boyunca ve operasyon sonrası 4 hafta boyunca değerlendirildi.
Bulgular: Epidural aralığı bulma süresi grup 1’de 29.1±9.16 sn, grup 2’de 45.25±19.58sn; grup 3’de 47.35±11.42sn idi (p<0.001). Girişim sayısı, dural ponksiyon sıklığı ve bel ağrısı sıklığı açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0.005).
Sonuç: Konvansiyonel DK enjektörü ve AD teknikleriyle karşılaştırıldığında SL enjektörü kullanıldığında epidural aralık bulma süresinin daha kısa olduğu bulunmuştur.
Objectives: The spring-loaded syringe is a loss of resistance syringe that provide a more objective sign that the epidural space has been entered compared with the traditional techniques. The aim of this study was to compare the time required to locate the epidural space and the backache incidence with the spring-loaded (SL), loss of resistance (LOR) and the hanging drop (HD) techniques for epidural blocks in patients undergoing transurethral resection procedure.
Methods: Sixty patients undergoing transurethral resections were enrolled in the study. The patients were randomly assigned to one of three groups. Epidural block was performed in the first group with a spring-loaded syringe (n=20), in the second group with loss-of-resistance syringe (n=20), and in the third group with the hanging drop technique (n=20). The required time to locate the epidural space, the number of attempts, the incidence of dural puncture and the backache incidence were assessed during the procedure and for four weeks after the procedure in all patients.
Results: The required time to locate the epidural space was 29.1±9.16 seconds in Group 1; 45.25±19.58 seconds in Group 2, and 47.35±11.42 seconds in Group 3 (p<0.001). In Group 1this was significantly shorter than the other two groups. There was no significant difference in the number of attempts, the incidence of dural puncture and backache incidence between the three groups (p>0.05).
Conclusion: The use of SL syringe was found to have a shorter time period to locate the epidural space when compared with the LOR syringe and hanging drop technique.

CASE REPORTS
7.Alcohol Neurolysis Of Lateral Femoral Cutaneous Nerve For Recurrent Meralgia Paresthetica
Chee Kean Chen, Vui Eng Phui, Mat Ariffin Saman
PMID: 22399128  doi: 10.5505/agri.2012.47450  Pages 42 - 44
Meralgia paresthetica is an entrapment mononeuropathy of lateral femoral cutaneous nerve, which results in localized area of paresthesia and numbness on the anterolateral aspect of the thigh. We describe the use of alcohol neurolysis of lateral femoral cutaneous nerve in a 74-year-old female who presented with paresthesia over antero-lateral aspect of her left thigh, which was consistent with meralgia paresthetica. Diagnostic block with local anaesthetic confirmed the diagnosis but only archieved temporary pain relief. Alcohol neurolysis was then offered and patient responded well with no complication. The patient experienced prolonged pain relief at 6-month follow-up, with return of ability to ambulate and perform daily activity. Alcohol neurolysis of lateral femoral cutaneous nerve is safe, effective and able to provide sustained pain relief for recurrent meralgia paresthetica.

8.Combined Spinal Epidural anesthesia in a patient with advanced kyphoscoliosis
Sezen Solak, Emine Nur Ozyuvaci, Gamze Tuluk, Zafer Solak, Onat Akyol, Naile Toprak
PMID: 22399129  doi: 10.5505/agri.2012.43043  Pages 45 - 48
Kifoskolyoz yaşla birlikte artan progresif bir hastalıktır. Kifoz ve/veya skolyoz, anestezi uygulamaları sırasında endotrakeal entübasyon güçlüğüne ve rejyonel girişim tekniklerinin zorlaşmasına neden olmaktadır. Bu hastalarda ilerlemiş yaşın yanında nörolojik defisit ve yürüme güçlüğü gibi deformiteye bağlı direk etkilerle birlikte kardiyopulmoner fonksiyonlarda da önemli bozulmalar görülebilmektedir. Bu olguda, 60 yaşında ileri derecede kifoskolyozu olan kadın hastada sol femur periprostetik kırık operasyonu nedeniyle uygulanan kombine spinal epidural anestezi deneyimimizi sunmayı amaçladık. Hastaya L3-L4 aralığından tek doz 10 mg hiperbarik bupivakain ile spinal anestezi yapıldı ve epidural kateter yerleştirildi. Hastada cerrahi için yeterli duysal ve motor bloğun sağlandığı ve duysal bloğun maksimum T6 dermatom seviyesine yükseldiği görüldü. Peroperatif dönemde hastada herhangi bir komplikasyon gözlenmedi ve başarılı bir anestezi uygulaması gerçekleştirildi. Sonuç olarak, kifoskolyozlu yaşlı bir hastada kombine spinal epidural anestezi uygulamasının hemodinamik ve solunumsal komplikasyonların azaltılması ya da önlenmesi için genel anesteziye iyi bir alternatif olabileceği kanısına varıldı.
Kyphoscoliosis is a progressive disease that worsens with age. While applying anesthesia, kyphosis and/or scoliosis can lead to difficulty in both during endotracheal intubation and also performing regional interventional technics. In addition to aging and the direct effects of deformity such as neurological deficities and immobility; deterioration in cardiopulmonary functions can also develop in these patients. In this case, we aimed to report combined spinal epidural anesthesia experience in a 60 year-old woman with advanced kyphoscoliosis who underwent left femur periprostetic fracture operation. Spinal anesthesia was performed through L3-L4 intervertebral space by single dose of 10 mg %0.5 hyperbaric bupivacaine and epidural catheter was taken in for additional anesthesia and postoperative analgesia. Sufficient sensorial and motor block was provided and sensorial block was highen up to T6 dermatome level. There was no complication during the peroperative period and succesful anesthesia was established. Finally we conclude that combined spinal epidural anesthesia is a good alternative to general anesthesia in both reducing and preventing hemodynamic and respiratory complications for an elderly patient with kyphoscoliosis.   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.