ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 29  Sayı: 2  Yıl: 2017
 
Ağrı: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Aurasız migrenli hastalarda kardiyovasküler risk faktörleri ve beyaz cevher hiperintensiteleri
Cardiovascular risk factors and white matter hyperintensities in migraine without aura patients
Ceyla Ataç Uçar, Hafize Nalan Güneş, Cemile Sencer Demircan, Burcu Gökçe Çokal, Selda Keskin Güler, Tahir Kurtuluş Yoldaş
doi: 10.5505/agri.2017.43765  

2.
Pediyatrik Olgularda Roküronyum Enjeksiyon Ağrısının Azaltılmasında Roküronyum Uygulama Hızı ve Remifentanilin Etkisi
The effect of Rocuronium Administration Rate And Remifentanil on The Prevention of Rocuronium Injection Pain in Pediatric Cases
Hatice Şimşek Ülkü, Yasemin Güneş, Murat Ilgınel, Ebru Biricik, Feride Karacaer
doi: 10.5505/agri.2017.83584  

3.
Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ve infranöral yaklaşım
Transforaminal epidural steroid injection and infraneural approach
Tülin Arıcı, Mustafa Kurçaloğlu, Can Eyigör, Meltem Uyar
doi: 10.5505/agri.2017.26097  

4.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Tek taraflı Ani İşitme Kaybı
Transient Unilateral Sudden Hearing Loss After Spinal Anesthesia
Sezen Kumaş Solak, Tahir Tulga
doi: 10.5505/agri.2017.17136  

5.
Rotator cuff kalsifik tendinitinin plateletten zengin plazma enjeksiyonu ile tedavisi: Olgu sunumu
Treatment of calcific tendinitis of the rotator cuff with platelet-rich plasma injection: A case report
Gülşah Gula, Ayşegül Ketenci
doi: 10.5505/agri.2017.60343  

6.
Nöropatik Ağrı İiçin Ek Tedavi Uygulaması: Hipertrofik Skar Dokusuna Diklofenak Sodyum ve Lidokain ile İnfiltrasyon Bloğu
An Add-on Therapy For Neuropathic Pain: Infiltration Block With Diclofenac Sodium And Lidocaine Through The Hypertrophic Scar Tissue
H Evren Eker, Oya Yalcin Cok, Nesrin Bozdogan Ozyılkan, Anis Aribogan
doi: 10.5505/agri.2017.03780  

7.
Başağrısız idiopatik intrakranial hipertansiyon: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Idiopathic intracranial hypertension without headache: A case report and literature review
Yasemin Eren, Naciye Kabataş, Neşe Güngör Yavaşoğlu, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.5505/agri.2017.70370   (261 kere görüntülendi)

8.
Intravenous fentanyl as a treatment of intraoperative hiccups- a case report
Anbarasan Ardhanari
doi: 10.5505/agri.2017.33603   (329 kere görüntülendi)

9.
Uyanık thorakal epidural anestezi altında laparotomik gastrostomi: Başarılı bir deneyim
Laparotomic gastrostomy under aweake thoracic epidural anaesthesia: a prospering experience
Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar, Enes Duman, Rafi Doğan
doi: 10.5505/agri.2017.49091   (318 kere görüntülendi)

10.
Koroner Bypass Sonrası Oluşan Kalıcı Ağrı ve Brakial Pleksus Hasarı Olgu Sunumu ve Literatür Gözden Geçirme
Permanent Pain and Brachial Plexus Injury After Coronary Bypass Grafting Case Rreport and Reviwing The Literatüre
Ferda İlgen Uslu, Nazan Şimşek Erdem
doi: 10.5505/agri.2017.60362  

11.
Lomber radyoterapi alan iki hastada kazara intratekal kateter yerleştirilmesi
The accidental intrathecal catheterization in two patients underwent lumbar radiotherapy
Pınar Kendigelen, Gülruh Ashyralyyeva, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Güner Kaya
doi: 10.5505/agri.2017.50469  

12.
Tanısını bilen ve bilmeyen kanser hastalarının anksiyete, depresyon ve ağrı ile ba-şa çıkma davranışları
Anxiety, depression and pain-related coping behaviors with pain behaviors in cancer patients who are aware or unaware of their cancer
Gülcan Güleç, Sacit Güleç, Dilek Ceyhan, Muhtelime Bahar, Soner Özdemir
doi: 10.5505/agri.2017.56688  

13.
Cortisol and migraine. A systematic literature review.
Giuseppe Lippi, Camilla Mattiuzzi
doi: 10.5505/agri.2017.25348  

14.
Mastalji ve İlişkili Faktörler-Kesitsel Bir Çalışma
Mastalgia and Related Factors- A Cross Sectional Study
Deniz Koçoğlu, Serife Kurşun, Belgin Akın, Kamile Altuntug
doi: 10.5505/agri.2017.91069  

15.
Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrı Deneyimleri Ve Baş Etmede Kullandıkları Yöntemler
Nursing Students Experiences Of Pain And Use The Methods To Cope
Tuğba Uzunçakmak, Mahmut Kılıç


16.
Artroskopik Omuz Cerrahisinde Postoperatif Analjezi: Tek Doz İnterskalen Blok ile Tek Doz Supraklavikular Blok Karşılaştırlması
Postoperative Analgesia after Arthroscopic Shoulder Surgery: A Comparison of Single Shot Interscalene Block with Single Shot Supraclavicular Block
Ahmet Kemalettin Koltka, Mehmet Büget, Emre Sertaç Bingül, Ali Erşen, Süleyman Küçükay, Ata Can Atalar, Mert Şentürk


17.
Aksillo-aksiller bypass cerrahisindeki başarılı anestezi yönetimi
Successful anesthetic management in axillo-axillary bypass surgery
Dilek Altun, Özlem Çınar, Emre Özker, Ayda Türköz
doi: 10.5505/agri.2015.94840   (414 kere görüntülendi)

18.
Sigara Kullanıcılarında Nöropatik Ağrının Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Neuropathic Pain in the Smokers
Sercan Bulut Çelik, Hüseyin Can, Melih Kaan Sözmen, Tijen Şengezer, Yusuf Cem Kaplan, Gökçenur Utlu, Alp Şener, Arzu Aybek Yılmaz, Olgu Aygün
doi: 10.5505/agri.2017.68815  

EDITÖRE MEKTUP
19.
Üst ekstremite bloklarında dikkat edilmesi gereken anatomik varyasyon: çift axiller ven
The anatomical variation to be considered in upper extremity blocks: double axillary vein
Ali İhsan Uysal, Eylem Tarakçı, Başak Altıparmak, Semra Demirbilek, Metin Özcan
doi: 10.5505/agri.2016.19870   (257 kere görüntülendi)

20.
Epidural anestezi altında total spinal blok mu, bupivacaine toxicitesi mi veya başka bir şey mi ?
Total spinal block, bupivacaine toxicity or else under epidural anaesthesia?
Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar, Rafi Doğan
doi: 10.5505/agri.2016.05924   (336 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
21.
Kronik gerilim tipi baş ağrısında kognitif davranışçı terapi olgu sunumu
Cognitive behavioral therapy for tension-type headache: Case report
İsmail Barış Salman, Hanife Özlem Sertel-berk
doi: 10.5505/agri.2016.35582   (555 kere görüntülendi)

22.
Migren tetikleyicisi olarak kontakt lensler
Contact lenses as a migraine trigger
Özgür Bülent Timuçin, Mehmet Fatih Karadağ
doi: 10.5505/agri.2016.71473   (432 kere görüntülendi)

23.
Ankilozan spondilit polimiyaljia romatika birlikteliği: Olgu sunumu
A case of polymyalgia rheumatica and ankylosing spondylitis coexistence
Ali Aydeniz, Mazlum Serdar Akaltun, Ali Gür, Savaş Gürsoy
doi: 10.5505/agri.2016.69672   (425 kere görüntülendi)

24.
Nadir görülen bir önkol ağrısı nedeni: Posterior interosseöz sinir Schwannomu
A rare cause of forearm pain: Schwannoma of the posterior interosseoz nerve
Rana Terlemez, Deniz Palamar, Beril Doğu, Figen Yılmaz, Banu Kuran
doi: 10.5505/agri.2016.04127   (361 kere görüntülendi)

25.
Fahr hastalığıyla izlenen ve nöropatik ağrısı olan bir olguda tanısı geciken servikal myelomalezi
Late diagnosed cervical myelomalesia in a case of Fahr disease experiencing a neuropathic pain
Murat Alemdar
doi: 10.5505/agri.2017.62582   (57 kere görüntülendi)

26.
Migren Benzeri Görsel Aura: Astrositomalı hastalarda erken bir başlangıç bulgusu olabilir mi?
Migraine-Like Visual Aura: Can It Be An Early-Onset Symptom of Astrocytoma?
Gökhan Evcili, Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
doi: 10.5505/agri.2017.77598   (67 kere görüntülendi)

27.
Gebelikte konjunktival injeksiyon ve göz yaşarması ile birlikte kısa–süreli unilateral nevraljifrm başağrısı ataklarında (SUNCT) periferal sinir blokajı tedavisi
Peripheral nerve blocks in the treatment of short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing (SUNCT) during pregnancy
Osman Özgür Yalın, Derya Uludüz, Aynur Özge
doi: 10.5505/agri.2016.25991   (376 kere görüntülendi)

28.
Spinal kord stimülatörü takılan hastada gelişen pulmoner emboli
Pulmonary embolism occurring in patient who was treated with spinal cord stimulation
Tülin Arıcı, Mustafa Kurçaloğlu, Meltem Uyar, Can Eyigör
doi: 10.5505/agri.2016.56933   (277 kere görüntülendi)

29.
Pediatrik hipospadias cerrahisinde ultrason rehberliğinde penil blok uygulaması
Ultrasound guided penil nerve block for pediatric hypospadias surgery
Neşe Türkyılmaz, Yavuz Gürkan, Sevim Cesur, Alparslan Kuş, Mine Solak
doi: 10.5505/agri.2016.70446   (382 kere görüntülendi)

30.
Endovasküler koil embolizasyonu ile tedavi edilen rüptüre olmamış anevrizmaya bağlı gökgürültüsü başağrısı
Unruptured aneurysm producing thunderclap headache treated with endovascular coil embolization
Pınar Gelener, Süha Halil Akpınar, Pınar Gelener
doi: 10.5505/agri.2017.78045   (64 kere görüntülendi)

31.
Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Hastada Anestezi Yöntemi Olarak Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Brakial Pleksus Blok Uygulaması: Olgu Sunumu
Use of ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block as an anaesthetic technique in a patient with neurofibromatosis type 1: a case report
Emine Aysu Şalvız, Emre Sertaç Bingül, Meltem Savran Karadeniz, Ömer Berköz, Erman Ak, Kamil Mehmet Tuğrul
doi: 10.5505/agri.2016.36744   (377 kere görüntülendi)

32.
Ne oldu? Açıklanamaz bir olgu: İstenmeyen subdural blok
What happened? An inexplicable case: accidental subdural block
Ömer Karaca, Ali Ahiskalioglu, Mehmet Aksoy, Rafi Dogan, Elif Oral Ahiskalioglu
doi: 10.5505/agri.2016.68736   (439 kere görüntülendi)

33.
Ozon tedavisi sonrası şiddetli baş ağrısı: pnömosefali
Severe headache following ozone therapy: pneumocephalus
Hüseyin Toman, Uğur Özdemir, Hasan Ali Kiraz, Nurettin Lüleci
doi: 10.5505/agri.2016.36024   (503 kere görüntülendi)

34.
Vertebrobaziler arter dolikoektazisi ve ağrı; ko-insidans mı, nedensellik mi?
Vertebrobasilar artery dolichoectesia and pain; coincidence or etiology?
Murat Alemdar
doi: 10.5505/agri.2016.29200   (502 kere görüntülendi) 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2017 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.