ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 30  Sayı: 4  Yıl: 2018
 
Ağrı: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Kronik Bel Ağrılı Hastada Nadir Görülen Bir Komplikasyon; Epidural Steroid Enjeksiyonunu Takiben Gelişen Akut Rhabdomiyoliz:
Acute Rhabdomyolysis Following Epidural Steroid İnjection: An unusual Complication in a Low Back Pain Patient
Damla Yürük, Ahmet Yılmaz, Güngör Enver Özgencil, İbrahim Aşık
doi: 10.5505/agri.2017.54366  

2.
Nöropatik Ağrı İiçin Ek Tedavi Uygulaması: Hipertrofik Skar Dokusuna Diklofenak Sodyum ve Lidokain ile İnfiltrasyon Bloğu
An Add-on Therapy For Neuropathic Pain: Infiltration Block With Diclofenac Sodium And Lidocaine Through The Hypertrophic Scar Tissue
H Evren Eker, Oya Yalcin Cok, Nesrin Bozdogan Ozyılkan, Anis Aribogan
doi: 10.5505/agri.2017.03780  

3.
Popliteal blok sonrası hematom oluşumu
Hematoma of thight as popliteal block complication
Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
doi: 10.5505/agri.2017.35693  

4.
Eşzamanlı kolesistektomi ve sağ nefrektomi operasyonu uygulanan olguda Quadratus Lumborum Bloğu
Quadratus Lumborum Block for both cholecystectomy and right sided nephrectomy
Yavuz Gürkan, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Halim Ulugöl, Alparslan Kuş
doi: 10.5505/agri.2017.24392  

5.
Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ve infranöral yaklaşım
Transforaminal epidural steroid injection and infraneural approach
Tülin Arıcı, Mustafa Kurçaloğlu, Can Eyigör, Meltem Uyar
doi: 10.5505/agri.2017.26097  

6.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Tek taraflı Ani İşitme Kaybı
Transient Unilateral Sudden Hearing Loss After Spinal Anesthesia
Sezen Kumaş Solak, Tahir Tulga
doi: 10.5505/agri.2017.17136  

7.
Rotator cuff kalsifik tendinitinin plateletten zengin plazma enjeksiyonu ile tedavisi: Olgu sunumu
Treatment of calcific tendinitis of the rotator cuff with platelet-rich plasma injection: A case report
Gülşah Gula, Ayşegül Ketenci
doi: 10.5505/agri.2017.60343  

8.
Çocuk olguda postoperatif analjezi için uygulanan ultrason rehberliğinde quadratus lumborum bloğu
Ultrasound-guided quadratus lumborum block for postoperative analgesia in a pediatric patient
Gözen Öksüz, Yavuz Gürkan, Aykut Urfalıoğlu, Mahmut Arslan
doi: 10.5505/agri.2017.05935  

9.
Pregabaline Bağlı Gelişen Geçici İşitme Kaybı, Beklenmedik Bir Olgu
A Probable Case Of Pregabalin-Related Reversible Hearing Loss
Resul Yılmaz, Şeyda Türk, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun
doi: 10.5505/agri.2018.48753  

10.
Baş ağrısında nadir bir neden: rinolit
A rare cause of headache: rhinolit
Süha Ertuğrul, Serdar Ensari
doi: 10.5505/agri.2017.03880  

11.
Atipik Nedenli Nöropatik Ağrı; Oral Antikoagülan Tedavi Altında Spontan Epidural Kanama
An Atypical Neuropathic Pain; Spontaneous Epidural Hemorrhage Under Oral Anticoagulant Therapy
Melis Tosun, Emre Sertaç Bingül, Volkan Demirdöğen, Gül Köknel Talu
doi: 10.5505/agri.2017.57614  

12.
Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripside Ultrasound Eşliğinde Uygulanan Quadratus Lumborum Bloğunun Analjezik Etkinliği
Analgesic Efficacy of Ultrasound Guided Quadratus Lumborum Block During Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
Ahmet Murat Yayik, Ali Ahiskalioglu, Ozlem Dilara Erguney, Elif Oral Ahiskalioglu, Haci Ahmet Alici, Saban Oguz Demirdogen, Senol Adanur
doi: 10.5505/agri.2017.54036  

13.
Bel Ağrısı ile Başvuran Dermatomiyozit Olgusu
Dermatomyositis Presenting With Low Back Pain
Hüseyin Elik, Damla Demir, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Zehra Duman, İlknur Kıvanç Altunay, Banu Kuran
doi: 10.5505/agri.2018.45578  

14.
Omuz Ağrısı Olan Hastanın Yüzünü de Muayene Ediyormuyuz?
Do We İnspecting The Patient Face Who Has Shoulder Pain?
Yüksel Erkin, Zeynep Issı
doi: 10.5505/agri.2018.14892  

15.
Trigeminal nevralji ve küme başağrısını taklit eden İnternal Karotid Arter diseksiyonu
İnternal Carotid Artery dissection which mimicry trigeminal neuralgia and cluster headache
Zeynep Issı, Yüksel Erkin, Vesile Öztürk
doi: 10.5505/agri.2017.76094  

16.
Kulak cerrahisinde yüzeyel servikal pleksus bloğu: olgu sunumu
Superficial cervical plexus block in ear surgery: a case report
Neşe Türkyılmaz, Can Aksu, Yavuz Gürkan
doi: 10.5505/agri.2018.45762  

17.
Erişkin Hemofili Hastasında Ultrason Rehberliğinde Penil Blok İle Cerrahi Anestezi
Surgical Anesthesia with Ultrasound Guided Penile Nerve Block for Adult Hemophilia Patient
Sevim Cesur, Yavuz Gürkan, Neşe Türkyılmaz, Alparslan Kuş, Can Aksu
doi: 10.5505/agri.2018.27676  

18.
Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları
An assessment of physicians attitudes toward opioid usage and opiophobia: results of a survey from a training and research hospital
Ramazan Baldemir, Erkan Yavuz Akçaboy, Şeref Çelik, Özgen Noyan, Zeynep Nur Akçaboy, Mustafa Baydar
doi: 10.5505/agri.2018.03411  

19.
Koroner Bypass Sonrası Oluşan Kalıcı Ağrı ve Brakial Pleksus Hasarı Olgu Sunumu ve Literatür Gözden Geçirme
Permanent Pain and Brachial Plexus Injury After Coronary Bypass Grafting Case Rreport and Reviwing The Literatüre
Ferda İlgen Uslu, Nazan Şimşek Erdem
doi: 10.5505/agri.2017.60362  

20.
Konjenital hipotonisi olan çocuk hastada orşiyopeksi ameliyatı için remifentanile dayalı anestezi yönetimi
Remifentanil Based Anesthetic Management for Orchiopexy Operation in Pediatric Patient with Congenital Hypotonia
Esra Çalışkan, Mesut Şener, Meltem Kipri, Anış Arıboğan
doi: 10.5505/agri.2018.98159  

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
21.
Revize Sözel Olmayan Ağrı Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun kültürlerarası uyarlaması, geçerliği ve güvenirliği
Cross-Cultural Adaptation, Validity and Reliability of the Turkish Version of Revised Nonverbal Pain Scale
Pınar Kaya, Sevilay Erden
doi: 10.5505/agri.2018.25349  

22.
Rejyonel Anestezide Hastaların Memnuniyeti ve Duygu Durumu ile İlgili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Associated with Patient Satisfaction and Mood-State in Regional Anesthesia
Vildan Tosuner Akpinar, Lale Koroglu, Hande Gurbuz Aytuluk
doi: 10.5505/agri.2018.71363  

23.
Bel ağrılı hastalarda transforaminal anterior epidural steroid enjeksiyonunun etkinliğinin ve girişimsel tedavinin yaşam kalitesine etkisinin retrospektif araştırılması
Investigating the efficiency of transforaminal anterior epidural steroid injections in patients with low back pain and effects of interventional pain therapy in quality of life, retrospectively
Bilge Banu Taşdemir, Osman Nuri Aydın
doi: 10.5505/agri.2018.20438  

24.
Postdural Ponksiyon Baş Ağrısı: Bir Üniversite Hastanesinde Görülme İnsidansı ve Kolaylaştırıcı Faktörler
Postdural Puncture Headache: Incidence and Predisposing Factors in a University Hospital
Lütfiye Pirbudak, Halil İbrahim Özcan, Pınar Tümtürk
doi: 10.5505/agri.2018.43925  

25.
Ağrıyla Başetme Envanteri'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Study of Reliability and Validity of the Pain Coping Inventory
Ayla Hocaoğlu, Hanife Özlem Sertel Berk, Ayşegül Ketenci
doi: 10.5505/agri.2018.46503  

26.
Ultrasonografi Eşliğinde Brakial Pleksüs Bloğunda Nörostimülasyonun Kullanılması: Başarıyı arttırıyor mu?
The Use of Neurostimulation With Ultrasound Guided Brachial Plexus Block: Does increasing success?
İlkay Bayar, Ceyda Demir, Tayfun Süğür, Bilge Karslı, Kerem İnanoğlu
doi: 10.5505/agri.2018.44827  

27.
Ultrason Eşliğinde Yapılan Periferik ve/veya Santral Rejyonel Bloklarda Ultrasonografi Prob Dezenfeksiyonu Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Ultrasonography Probe Disinfection Habits in Peripheral and/or Central Regional Blocks Applied with Ultrasound Guidance
Eyüp Aydoğan, Betül Kozanhan
doi: 10.5505/agri.2018.52386  

EDITÖRE MEKTUP
28.
Acetaminophen to reduce postoperative nausea and vomiting in patients undergoing strabismus surgery
Lucas J Castro Alves, Mark C Kendall
doi: 10.5505/agri.2018.31644  

29.
Oksipital sinir blokajı sonrası gelişen lokal subkutanöz atrofi
Local subcutaneous atrophy after occipital nerve block
Samet Sancar Kaya, Ferhat Balgetir
doi: 10.5505/agri.2018.16769  

30.
Pulmoner malignitede uzun süreli analjezi için ultrason eşliğinde erektör spina plan kateteri yerleştirilmesi: Olgu sunumu
Ultrasound guided erector spinae plane catheter placement for long-term continuous analgesia in pulmonary malignancy: A case report
Onur Balaban, Tayfun Aydın, Merve Yaman
doi: 10.5505/agri.2018.74240  

OLGU SUNUMU
31.
Hamilelik döneminde gelişen bilateral femur başı avasküler nekrozu: Olgu sunumu
Avascular necrosis of the bilateral femoral head associated with pregnancy: a case report
Türkan Turgay, Ali Aydeniz
doi: 10.5505/agri.2018.59480  

32.
Koroner arter bypass greft cerrahisi sonrası gelişen brakial pleksus hasarı
Bracial plexus damage following coronary artery bypass graft surgery
Nevsun Pıhtılı Taş, Rabia Aydoğan Baykara
doi: 10.5505/agri.2018.66933  

33.
Ankilozan Spondilitli Olguda Floroskopi Eşliğinde Transforaminal Epidural Kateter
Fluoroscopically Guided Transforaminal Epidural Catheterization of Ankylosing Spondylitis
Sema Şanal Baş, Sacit Mehmet Güleç
doi: 10.5505/agri.2018.37980  

34.
Şiddetli Başağrısına Neden Olan Frontal Reses Osteomu
Frontal recess osteoma causing severe headache
Ceyhun Aksakal
doi: 10.5505/agri.2018.68552  

35.
Epidural Port Kateter Sonrası Gelişen Epidural Granulomun İyileşmesi Mümkün Müdür? Olgu Sunumu
Is Regression Of Catheter Related Epidural Granuloma Possible? Case Report
Şebnem Rumeli Atıcı, Glüdane Karabakan, Anıl Özgür
doi: 10.5505/agri.2018.04934  

36.
Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrı Yönetimi ile İlgili Bilgi ve Tutumları
Knowledge and Attitudes of Nursing Students About Pain Management
Emine Karaman, Birgül Vural Doğru, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5505/agri.2018.10437  

37.
Yüz Ağrısına Neden Olan Maksiller Sinüs Fungus Topu: Üç Olgunun Analizi
Maxillary Sinus Fungus Ball as a Cause for Facial Pain: Analysis of Three Cases
Ceyhun Aksakal
doi: 10.5505/agri.2018.58826  

38.
Önkolda malign melanom nedeniyle opere edilen yüksek riskli bir hastada supraklavikular, interkostobrakiyal ve lateral femoral kutanöz blok uygulamamız
Our performance of supraclavicular, intercostobrachial and lateral femoral cutaneous block in a patient with high risk undergoing malign melanoma surgery on the forearm
Serdar Yeşiltaş, Hayrettin Daşkaya, Kazım Karaaslan, Ayda Türköz
doi: 10.5505/agri.2018.56767  

39.
Rejyonel anestezide nadir görülen unutulması durumunda yüksek risk taşıyan bir refleks: Bezold-Jarisch Refleksi.
Rare reflex in regional anesthesia which have a high-risk in case of forgotten: Bezold-Jarisch Reflex
Fethi Akyol, Orhan Binici, Özgür Özmen, Evren Büyükfırat, Kenan Erol, Mahmut Alp Karahan
doi: 10.5505/agri.2018.62687  

40.
Kronik refrakter angina pektoris tedavisinde stellat ganglion blokajı
Stellat ganglion blockage in the treatment of chronic refractory angina pectoris
Ferdi Gülaştı, Sevil Gülaştı, Sinem Sarı, Osman Nuri Aydın
doi: 10.5505/agri.2018.58224  

41.
Arterio-venöz fistül anevrizması için retroklavikular yaklaşımla infraklavikular brakial pleksus bloğun uygulaması
The application of infraclavicular brachial plexus block with retroclavicular approach for arterio-venous fistula aneurysm
Ömer Karaca, Huseyin Ulas Pinar
doi: 10.5505/agri.2018.79058  

42.
Yüksek riskli hastada ultrason rehberliğinde kombine periferik sinir bloğu: Olgu sunumu
The use of ultrasound guided combined peripheral nerve blocks in a high-risk patient: A case report
Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk, Ülkü Arslan, Ferhat Enginar, Şenay Canım, Erdinç Uzunay
doi: 10.5505/agri.2018.25902  

43.
Tolosa- Hunt Sendromu;Kliniği, Kranyal MR Özellikleri ve Tedavisi
Tolosa- Hunt Syndrome; Clinical and Brain MRI Features and Treatment
Asuman Ali, Ramazan Yalçın
doi: 10.5505/agri.2018.65477  

44.
Multipl sklerozlu bir hastada trigeminal nevralji: Rastlantısal? Bir atak? Teriflunomid kaynaklı?
Trigeminal neuralgia in a patient with multiple sclerosis: Coincidental? An attack ? Teriflunomide induced?
Sevda Diker
doi: 10.5505/agri.2018.30316  

45.
Rüptüre olmuş ve olmamış intrakraniyal anevrizmaların endovasküler tedavisi sonrası görülen başağrısında ultrason eşliğinde bilateral büyük oksipital sinir bloğu. Bir olgu sunumu.
Ultrasound-guided bilateral greater occipital nerve block on headache seen after endovascular treatment of ruptured or unruptured intracranial aneurysms. A case report.
Rafi Doğan, Huseyin Ulaş Pınar, Ömer Karaca, Fatma Karakoç
doi: 10.5505/agri.2018.59023  

46.
Vestibüler Migren: olgu sunumu ve literatür gözden geçirme
Vestibular Migraine: A case report and review of the literature
Bahar Say, Ufuk Ergün
doi: 10.5505/agri.2018.09582   
Hızlı Arama
 
Copyright © 2018 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.