ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 2  Yıl: 2019
 
Ağrı: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Kronik Bel Ağrılı Hastada Nadir Görülen Bir Komplikasyon; Epidural Steroid Enjeksiyonunu Takiben Gelişen Akut Rhabdomiyoliz:
Acute Rhabdomyolysis Following Epidural Steroid İnjection: An unusual Complication in a Low Back Pain Patient
Damla Yürük, Ahmet Yılmaz, Güngör Enver Özgencil, İbrahim Aşık
doi: 10.5505/agri.2017.54366  Sayfa 0

2.
Eşzamanlı kolesistektomi ve sağ nefrektomi operasyonu uygulanan olguda Quadratus Lumborum Bloğu
Quadratus Lumborum Block for both cholecystectomy and right sided nephrectomy
Yavuz Gürkan, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Halim Ulugöl, Alparslan Kuş
doi: 10.5505/agri.2017.24392  Sayfa 0

3.
Çocuk olguda postoperatif analjezi için uygulanan ultrason rehberliğinde quadratus lumborum bloğu
Ultrasound-guided quadratus lumborum block for postoperative analgesia in a pediatric patient
Gözen Öksüz, Yavuz Gürkan, Aykut Urfalıoğlu, Mahmut Arslan
doi: 10.5505/agri.2017.05935  Sayfa 0

4.
Pregabaline Bağlı Gelişen Geçici İşitme Kaybı, Beklenmedik Bir Olgu
A Probable Case Of Pregabalin-Related Reversible Hearing Loss
Resul Yılmaz, Şeyda Türk, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun
doi: 10.5505/agri.2018.48753  Sayfa 0

5.
Baş ağrısında nadir bir neden: rinolit
A rare cause of headache: rhinolit
Süha Ertuğrul, Serdar Ensari
doi: 10.5505/agri.2017.03880  Sayfa 0

6.
Atipik Nedenli Nöropatik Ağrı; Oral Antikoagülan Tedavi Altında Spontan Epidural Kanama
An Atypical Neuropathic Pain; Spontaneous Epidural Hemorrhage Under Oral Anticoagulant Therapy
Melis Tosun, Emre Sertaç Bingül, Volkan Demirdöğen, Gül Köknel Talu
doi: 10.5505/agri.2017.57614  Sayfa 0

7.
Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripside Ultrasound Eşliğinde Uygulanan Quadratus Lumborum Bloğunun Analjezik Etkinliği
Analgesic Efficacy of Ultrasound Guided Quadratus Lumborum Block During Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
Ahmet Murat Yayik, Ali Ahiskalioglu, Ozlem Dilara Erguney, Elif Oral Ahiskalioglu, Haci Ahmet Alici, Saban Oguz Demirdogen, Senol Adanur
doi: 10.5505/agri.2017.54036  Sayfa 0

8.
Bel Ağrısı ile Başvuran Dermatomiyozit Olgusu
Dermatomyositis Presenting With Low Back Pain
Hüseyin Elik, Damla Demir, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Zehra Duman, İlknur Kıvanç Altunay, Banu Kuran
doi: 10.5505/agri.2018.45578  Sayfa 0

9.
Omuz Ağrısı Olan Hastanın Yüzünü de Muayene Ediyormuyuz?
Do We İnspecting The Patient Face Who Has Shoulder Pain?
Yüksel Erkin, Zeynep Issı
doi: 10.5505/agri.2018.14892  Sayfa 0

10.
Trigeminal nevralji ve küme başağrısını taklit eden İnternal Karotid Arter diseksiyonu
İnternal Carotid Artery dissection which mimicry trigeminal neuralgia and cluster headache
Zeynep Issı, Yüksel Erkin, Vesile Öztürk
doi: 10.5505/agri.2017.76094  Sayfa 0

11.
Kulak cerrahisinde yüzeyel servikal pleksus bloğu: olgu sunumu
Superficial cervical plexus block in ear surgery: a case report
Neşe Türkyılmaz, Can Aksu, Yavuz Gürkan
doi: 10.5505/agri.2018.45762  Sayfa 0

12.
Erişkin Hemofili Hastasında Ultrason Rehberliğinde Penil Blok İle Cerrahi Anestezi
Surgical Anesthesia with Ultrasound Guided Penile Nerve Block for Adult Hemophilia Patient
Sevim Cesur, Yavuz Gürkan, Neşe Türkyılmaz, Alparslan Kuş, Can Aksu
doi: 10.5505/agri.2018.27676  Sayfa 0

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
13.
İki Seviye Erektör Spina Plan Bloğunun Meme Cerrahisi Sonrası Analjezik Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Analgesic Effect of Bi-Level Injection Erector Spinae Plane Block After Breast Surgery: A Randomized Controlled Trial
Can Aksu, Alparslan Kuş, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
doi: 10.14744/agri.2019.61687  Sayfa 0

14.
Etkin Ağrı Tedavisi Pankreas Kanserli Hastalarda Sağ Kalımı Artırabilir
Effective Pain Therapy can Improve Survival in the Patients with Pancreatic Cancer
Sibel Özcan, Sevim Akın, Aysun Yıldız Altun, Esef Bolat, Selami Ateş Önal
doi: 10.14744/agri.2019.61224  Sayfa 0

15.
Kronik diz ağrısı tedavisinde fluoroskopi-destekli genikular sinir pulsed radyofrekans uygulaması
Fluoroscopy -guided genicular nerves pulsed radiofrequency for chronic knee pain treatment
Şule Arıcan, Gulcin Hacibeyoglu, Ozlem Akkoyun, Sema Tuncer Uzun, Ruhiye Reisli
doi: 10.14744/agri.2019.16779  Sayfa 0

16.
Laparoskopik Jinekolojik Cerrahide İntraperitoneal, İnsizyonel, İntraperitoneal+İnsizyonel Levobupivakainin Analjezik Etkisi
The Analgesic efficacy of Intraperitoneal, Incisional, Intraperitoneal+Incisional Levobupivacaine in laparoscopic gynaecological surgery.
Aslı Dikici, Nurten Kayacan, Bilge Karslı
doi: 10.14744/agri.2019.46034  Sayfa 0

17.
Algoloji kliniğinde yatan hastaların ağrı ile ilgili etik konulardaki görüşleri
Views of algology inpatients about ethical issues related to pain
Gülay Yıldırım, Şükran Ertekin Pınar, Sinan Gürsoy, İclal Özdemir Kol
doi: 10.14744/agri.2019.80378  Sayfa 0

18.
Ailede migren öyküsü bulunmasının migren özelliklerine etkisi nedir?
What is the impact of having a family history of migraine on migraine characteristics?
Arife Çimen Atalar, Osman Özgür Yalın, Hüsniye Aslan, Betül Baykan
doi: 10.14744/agri.2019.26042  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
19.
Pulmoner malignitede uzun süreli analjezi için ultrason eşliğinde erektör spina plan kateteri yerleştirilmesi: Olgu sunumu
Ultrasound guided erector spinae plane catheter placement for long-term continuous analgesia in pulmonary malignancy: A case report
Onur Balaban, Tayfun Aydın, Merve Yaman
doi: 10.5505/agri.2018.74240  Sayfa 0

20.
Kronik böbrek hastalığına bağlı adhezif kapsülitli hastada trombosit zengin plazma enjeksiyonu
Platelet-rich plasma injection in a patient with adhesive capsulitis due to chronic kidney disease
Hüma Bölük Şenlikci, Sevgi İkbali Afşar, Selin Özen
doi: 10.14744/agri.2019.83435  Sayfa 0

21.
Aksiller brakiyal pleksus bloğu sonrası aynı ekstremitede tremor
Tremor on the same extremity after axillary brachial plexus block
Hüseyin Ulaş Pınar
doi: 10.14744/agri.2019.76983  Sayfa 0

22.
Pediatrik Hastada Preemtif Erector Spina Plan Bloğunun Toraks Cerrahisi Sonrası Analjezik Etkinliği
Ultrasound Guided Single Shot Preemptive Erector Spinae Plane Block For Thoracic Surgery In A Pediatric Patient
Bahadır Çiftçi, Mürsel Ekinxi
doi: 10.14744/agri.2019.57778  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
23.
Glossofarengeal nevraljinin tetiklediği senkopal konvülziyon olgusu
A case of syncopal convulsions triggered by glossopharyngeal neuralgia
İrem Taşcı, İbrahim Beydilli, Caner Feyzi Demir, Ferhat Balgetir, Murat Gönen, Meryem Bakır
doi: 10.5505/agri.2018.79027  Sayfa 0

24.
Hamilelik döneminde gelişen bilateral femur başı avasküler nekrozu: Olgu sunumu
Avascular necrosis of the bilateral femoral head associated with pregnancy: a case report
Türkan Turgay, Ali Aydeniz
doi: 10.5505/agri.2018.59480  Sayfa 0

25.
Koroner arter bypass greft cerrahisi sonrası gelişen brakial pleksus hasarı
Bracial plexus damage following coronary artery bypass graft surgery
Nevsun Pıhtılı Taş, Rabia Aydoğan Baykara
doi: 10.5505/agri.2018.66933  Sayfa 0

26.
Ankilozan Spondilitli Olguda Floroskopi Eşliğinde Transforaminal Epidural Kateter
Fluoroscopically Guided Transforaminal Epidural Catheterization of Ankylosing Spondylitis
Sema Şanal Baş, Sacit Mehmet Güleç
doi: 10.5505/agri.2018.37980  Sayfa 0

27.
Şiddetli Başağrısına Neden Olan Frontal Reses Osteomu
Frontal recess osteoma causing severe headache
Ceyhun Aksakal
doi: 10.5505/agri.2018.68552  Sayfa 0

28.
Dev Virchow-Robin aralıkları hipoksi ve/veya hiperkapniye bağlı baş ağrısında rol oynayabilir
Giant Virchow- Robin spaces may play a role at headache attributed to hypoxia and/or hypercapnia
Ali Akyol, Yelda Özsunar, Saliha Yeter Amasyalı, Zehra Arıkan, Ayça Özkul
doi: 10.5505/agri.2018.98360  Sayfa 0

29.
Epidural Port Kateter Sonrası Gelişen Epidural Granulomun İyileşmesi Mümkün Müdür? Olgu Sunumu
Is Regression Of Catheter Related Epidural Granuloma Possible? Case Report
Şebnem Rumeli Atıcı, Glüdane Karabakan, Anıl Özgür
doi: 10.5505/agri.2018.04934  Sayfa 0

30.
Yüz Ağrısına Neden Olan Maksiller Sinüs Fungus Topu: Üç Olgunun Analizi
Maxillary Sinus Fungus Ball as a Cause for Facial Pain: Analysis of Three Cases
Ceyhun Aksakal
doi: 10.5505/agri.2018.58826  Sayfa 0

31.
Önkolda malign melanom nedeniyle opere edilen yüksek riskli bir hastada supraklavikular, interkostobrakiyal ve lateral femoral kutanöz blok uygulamamız
Our performance of supraclavicular, intercostobrachial and lateral femoral cutaneous block in a patient with high risk undergoing malign melanoma surgery on the forearm
Serdar Yeşiltaş, Hayrettin Daşkaya, Kazım Karaaslan, Ayda Türköz
doi: 10.5505/agri.2018.56767  Sayfa 0

32.
Rejyonel anestezide nadir görülen unutulması durumunda yüksek risk taşıyan bir refleks: Bezold-Jarisch Refleksi.
Rare reflex in regional anesthesia which have a high-risk in case of forgotten: Bezold-Jarisch Reflex
Fethi Akyol, Orhan Binici, Özgür Özmen, Evren Büyükfırat, Kenan Erol, Mahmut Alp Karahan
doi: 10.5505/agri.2018.62687  Sayfa 0

33.
Kronik refrakter angina pektoris tedavisinde stellat ganglion blokajı
Stellat ganglion blockage in the treatment of chronic refractory angina pectoris
Ferdi Gülaştı, Sevil Gülaştı, Sinem Sarı, Osman Nuri Aydın
doi: 10.5505/agri.2018.58224  Sayfa 0

34.
Arterio-venöz fistül anevrizması için retroklavikular yaklaşımla infraklavikular brakial pleksus bloğun uygulaması
The application of infraclavicular brachial plexus block with retroclavicular approach for arterio-venous fistula aneurysm
Ömer Karaca, Huseyin Ulas Pinar
doi: 10.5505/agri.2018.79058  Sayfa 0

35.
Yüksek riskli hastada ultrason rehberliğinde kombine periferik sinir bloğu: Olgu sunumu
The use of ultrasound guided combined peripheral nerve blocks in a high-risk patient: A case report
Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk, Ülkü Arslan, Ferhat Enginar, Şenay Canım, Erdinç Uzunay
doi: 10.5505/agri.2018.25902  Sayfa 0

36.
Tolosa- Hunt Sendromu;Kliniği, Kranyal MR Özellikleri ve Tedavisi
Tolosa- Hunt Syndrome; Clinical and Brain MRI Features and Treatment
Asuman Ali, Ramazan Yalçın
doi: 10.5505/agri.2018.65477  Sayfa 0

37.
Multipl sklerozlu bir hastada trigeminal nevralji: Rastlantısal? Bir atak? Teriflunomid kaynaklı?
Trigeminal neuralgia in a patient with multiple sclerosis: Coincidental? An attack ? Teriflunomide induced?
Sevda Diker
doi: 10.5505/agri.2018.30316  Sayfa 0

38.
Rüptüre olmuş ve olmamış intrakraniyal anevrizmaların endovasküler tedavisi sonrası görülen başağrısında ultrason eşliğinde bilateral büyük oksipital sinir bloğu. Bir olgu sunumu.
Ultrasound-guided bilateral greater occipital nerve block on headache seen after endovascular treatment of ruptured or unruptured intracranial aneurysms. A case report.
Rafi Doğan, Huseyin Ulaş Pınar, Ömer Karaca, Fatma Karakoç
doi: 10.5505/agri.2018.59023  Sayfa 0

39.
Vestibüler Migren: olgu sunumu ve literatür gözden geçirme
Vestibular Migraine: A case report and review of the literature
Bahar Say, Ufuk Ergün
doi: 10.5505/agri.2018.09582  Sayfa 0

40.
Kemiğe implante işitme cihazlarında kronik ağrı
Chronic pain in bone anchored hearing aids
Selahattin Genç, Serdar Başer, Ferit Bayakır, Halil Erdem Özel, Fatih Özdoğan, Meliha Gülden Genç, Adin Selçuk
doi: 10.14744/agri.2019.84704  Sayfa 0

41.
Ciddi Ankilozan Spondilitte açık ventral herni tamirinin anestezisi için erektör spina alan bloğu
Erector Spinae Plane Block for anesthesia of open ventral hernia repair in severe Ankylosing Spondylitis
Başak Altıparmak, Melike Korkmaz Toker, Ali İhsan Uysal, Semra Gümüş Demirbilek
doi: 10.14744/agri.2019.41033  Sayfa 0

42.
Migren tanısının maskelediği idiopatik orbital miyozit: Olgu sunumu
Idiopathic orbital myositis masked by migraine diagnosis: Case report
RECEP YEVGİ, Fatma Şimşek
doi: 10.14744/agri.2019.80388  Sayfa 0 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.