ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 35  Sayı: 3  Yıl: 2023
 
Kliniğimizde Postlaminektomi sendromu tanılı hastalarda yapılan girişimsel işlemlerin tedavi etkinliğinin retrospektif olarak araştırılması [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(4): 253-260 | DOI: 10.14744/agri.2021.43403  

Kliniğimizde Postlaminektomi sendromu tanılı hastalarda yapılan girişimsel işlemlerin tedavi etkinliğinin retrospektif olarak araştırılması

Ümit Akkemik1, Meryem Onay2, Mehmet Sacit Güleç2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Ankara
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Çalışmamızda Postlaminektomi sendromu tanısı almış, ağrısı sayısal derecelendirme ölçeğine (SDÖ) göre 7 ve üzeri hastalara uygulanan girişimsel işlemleri; işlem sonrası SDÖ puanındaki değişimin değerlendirilmesini amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 01.02.2010-01.02.2015 tarihleri arasında başvurusu bulunan ve girişimsel işlem yapılan 18 yaş ve üzerindeki 69 kadın, 38 erkek olmak üzere 107 hastanın dosyalarının incelenmesi ile gerçekleştirildi. Polikliniğimizde bulunan ağrı takip formları ve hastane otomasyon sistemi kullanılarak, hastaların ağrı lokalizasyonu, postoperatif süreleri, yapılan girişimsel işlemler ve işlem sonrası ağrı durumları tesbit edildi. Elde edilen verilerin istatistiksel anlamlılığı Pearson Ki-Kare testi, Kruskal Wallis H testi, Friedman ve Mann Whitney U testleri ile değerlendirildi. P>0.05 anlamsız, p<0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Girişimsel işlemler ile hastaların %48,5’inde, %50’den fazla ağrıda azalma tesbit edilmiştir. Radiküler karekterde ağrısı bulunan hastalarda başarı oranı %66,7 olarak tesbit edilmiştir. Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu uygulanan hastaların %28,8’inde ağrı palyasyonu sağlanırken, dorsal root ganglion pulsed radyofrekans işlemi uygulanan hastalarda bu oran %44,4 olarak tesbit edilmiştir. Kalıcı Spinal kord stimülatörü (SKS) takılan hastaların ağrı puanları diğer hasta grupları ile karşılaştırıldığında ise kalıcı SKS, hem istatistiksel hem de klinik olarak anlamlı derece etkin bulunmuştur (p<0,001).
Sonuç: Postlaminektomi sendromu çoğu zaman tek bir patolojiden kaynaklanmaz ve çoğu zaman birden fazla girişime ve tekrara ihtiyaç duyulur. Postlaminektomi sendromu multisidipliner yaklaşım gerektiren ve çoklu tedavi seçeneklerinin hastaya göre karar verilerek uygulanmasını zorunlu kılan bir hastalıktır. Tedavi seçenekleri ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Girişimsel tedaviler, postlaminektomi sendromu, spinal kord stimülatörü.


Effectiveness of interventional procedures for post-laminectomy syndrome: A retrospective study

Ümit Akkemik1, Meryem Onay2, Mehmet Sacit Güleç2
1Department of Algology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Objectives: In our study, we aimed to evaluate the change in numerical rating scale (NRS) score and interventional procedures performed on patients with post-laminectomy syndrome whose NRS score 7 and above according to the NRS.
Methods: This study was carried out by examining the files of 107 patients, including 69 women and 38 men, aged 18 years and over who had applied between February 1, 2010, and February 1, 2015. Pain localization, post-operative periods, interventional procedures, and post-procedural pain status were determined using pain monitoring forms and hospital automation system in our clinic. Statistical significance of the obtained data was evaluated by Pearson Chi-square test, Kruskal–Wallis H test, Friedman test, and Mann–Whitney U-test. p>0.05 was not statistically significant, p<0.05 was considered statistically significant.
Results: With interventional procedures, 48.5% of patients had a reduction in pain of more than 50%. The success rate was 66.7% in patients with radicular pain. Pain palliation was achieved in 28.8% of patients who underwent transforaminal epidural steroid injection, whereas in patients undergoing dorsal root ganglion pulsed radiofrequency, this rate was 44.4%. When the pain scores of patients with permanent spinal cord stimulator (SCS) were compared with other patient groups, permanent SCS was found to be statistically and clinically significant (p<0.001).
Conclusion: Post-laminectomy syndrome is not usually caused by a single pathology, and more than 1 intervention and recurrence are often needed. Post-laminectomy syndrome is a disease that requires a multidisciplinary approach and multiple treatment options must be decided according to the patient. More research is needed on treatment options.

Keywords: Interventional treatments, post-laminectomy syndrome, spinal cord stimulator.


Ümit Akkemik, Meryem Onay, Mehmet Sacit Güleç. Effectiveness of interventional procedures for post-laminectomy syndrome: A retrospective study. Ağrı. 2021; 33(4): 253-260

Sorumlu Yazar: Ümit Akkemik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2023 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.