ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 34  Sayı: 2  Yıl: 2022
 
Ağrı Dergisi | The Turkish Society of Algology Ağrı: 34 (2)
Cilt: 34  Sayı: 2 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
İÇINDEKILER
1.
Frontmatters
Frontmatters

Sayfalar I - XI

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Türkiye’deki algolog hekimlerin, COVID-19 pandemi döneminde kronik ağrı tedavisindeki tutum değişiklikleri
Attitude changes toward chronic pain management of pain physicians in Turkey during the COVID-19 pandemic
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Şebnem Rumeli
doi: 10.14744/agri.2019.01878  Sayfalar 77 - 83

3.
COVID-19 kapanması sırasında omurga ağrısı olan ve olmayan kişilerde fiziksel aktivite ve sağlık kaygısı: Bir karşılaştırma çalışması
Physical activity and health anxiety in people with and without spinal pain during the COVID-19 lockdown: A comparison study
Gamze Yalçınkaya, Müge Kırmızı, Yeşim Salık Şengül
doi: 10.14744/agri.2021.90692  Sayfalar 84 - 90

4.
Ağrı yönetimi öz yeterlilik ölçeğinin türkçeye uyarlanması
Adaptation of the pain management self-efficacy questionnaire into Turkish
Aylin Aydın Sayılan, Feride Eşkin Bacaksız, Ezgi Seyhan Ak, Nurşen Kulakaç, John Rey B. Macindo
doi: 10.14744/agri.2022.35902  Sayfalar 91 - 99

5.
Sırt, boyun ve omuz ağrısı olan hastalarda skapular diskinezi prevalansı ve bu kombinasyonun ağrı ve kas kısalığı üzerine etkisi
The prevalence of scapular dyskinesia in patients with back, neck, and shoulder pain and the effect of this combination on pain and muscle shortness
Gonca Sağlam, Hilal Telli
doi: 10.14744/agri.2022.87059  Sayfalar 100 - 108

6.
Notalgia parestetika tanılı 25 hastanın klinik özellikleri ve tedavileri
Report on 25 Notalgia paresthetica cases: Clinical features and treatments
Seide Karasel, Dua Cebeci
doi: 10.14744/agri.2022.28159  Sayfalar 109 - 116

KLINIK KAVRAMLAR VE YORUMLAR
7.
Opiyoid ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özellikleri
The Turkish form of psychometric properties of opioids questionnaire
İrem Yılmaz, Neriman Akansel
doi: 10.14744/agri.2021.01033  Sayfalar 117 - 130

GIRIŞIMSEL YÖNTEMLER
8.
Topuk dikenine bağlı kronik plantar topuk ağrısında konvansiyonel radyofrekans ablasyonunun etkinliği
The effectiveness of conventional radiofrequency ablation for chronic plantar heel pain due to heel spur
Damla Yürük, İlknur Aykurt Karlıbel, Meliha Kasapoğlu Aksoy
doi: 10.14744/agri.2021.82542  Sayfalar 131 - 138

OLGU SUNUMU
9.
Spinal geçici iskemik atak: Radiküler ağrılı geçici zaafın nadir ve tedavi edilebilir bir nedeni
Spinal transient ischemic attack: Rare and treatable cause of transient weakness with radicular pain
Ferda İlgen Uslu, Hilmi Uysal
doi: 10.14744/agri.2020.68889  Sayfalar 139 - 144

10.
Ankilozan spondilit ile karışan nadir bir patoloji: Osteoid osteoma
Osteoid osteoma: A pathology that is confused with ankylosing spondylitis
Sibel Süzen Özbayrak, Mustafa Özbayrak
doi: 10.14744/agri.2019.23281  Sayfalar 145 - 147

11.
Torakotomi yapılan pediyatrik bir hastada erektör spina plan bloku
Erector spinae plane block for a pediatric patient undergoing thoracotomy
Mustafa Duran, Volkan Alparslan, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Can Aksu, Alparslan Kuş
doi: 10.14744/agri.2019.59219  Sayfalar 148 - 150

EDITÖRE MEKTUP
12.
Dirsek ağrılarının yetim kası: Anconeus’un miyofasyal tetik noktasına bir atıf
Orphan muscle of elbow pain: A cite to anconeus’ myofascial trigger point
Fatih Bağcıer, Ozan Volkan Yurdakul, Erkan Özduran
doi: 10.14744/agri.2021.54514  Sayfalar 151 - 152
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Çocuk hastada skara bağlı nöropatik ağrı tedavisinde ultrason kılavuzluğunda çok bölgeli transversus abdominis düzlem bloğu
Ultrasound-guided multisite transversus abdominis plane block for the treatment of scar-caused neuropathic pain in a child
Coşkun Araz, Zeynep Kayhan, Tuğba Acer Demir
doi: 10.14744/agri.2021.69926  Sayfalar 153 - 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2022 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.