ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 34  Sayı: 3  Yıl: 2022
 
Ağrı Dergisi | The Turkish Society of Algology Ağrı: 34 (3)
Cilt: 34  Sayı: 3 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
İÇINDEKILER
1.
Frontmatters
Frontmatters

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
Otonom sinir sistemi ve ağrılı bozukluklar arasındaki etkileşimler
Interactions between the painful disorders and the autonomic nervous system
Doruk Arslan, Işın Ünal Çevik
PMID: 35792695  doi: 10.14744/agri.2021.43078  Sayfalar 155 - 165

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
3.
Dolu bardak testinin kronik bel ağrılı hastalarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
Validity and reliability of the full cup test in patients with chronic low back pain
Hatice Ağır, Müyesser Aras, Esra Dilek Keskin, Hafsa Feyza Özer, Gülten Karaca, Ufuk Ergün, Serap Yörübulut
PMID: 35792698  doi: 10.14744/agri.2021.80270  Sayfalar 166 - 173

4.
Lomber omurga cerrahisinde postoperatif ağrı üzerinde ultrason eşliğinde erektör spina plan bloğu etkinliğinin değerlendirilmesi: Bir randomize klinik çalışma
Evaluation of ultrasound guided erector spinae plane block efficacy on post operative pain in lumbar spine surgery: a randomized clinical trial
Masoud Nashibi, Arash Tafrishinejad, Farhad Safari, Sogol Asgari, Parisa Sezari, Kamran Mottaghi
PMID: 35792689  doi: 10.14744/agri.2021.04864  Sayfalar 174 - 179

5.
Servikal spinal kord stimülatörü takılmış hastaların retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of patients with cervical spinal cord stimulator
Dostali Aliyev, Güngör Enver Özgencil
PMID: 35792697  doi: 10.14744/agri.2021.59837  Sayfalar 180 - 186

6.
Miyofasiyal ağrıda ultrason eşliğinde yapılan trapezius kası interfasiyal bloku sonuçlarımız
Results of ultrasound-guided interfascial block of the trapezius muscle for myofascial pain
Tülin Arıcı, İdris Şevki Köken
PMID: 35792700  doi: 10.14744/agri.2021.98048  Sayfalar 187 - 192

7.
Kronik lateral epikondilitte psikiyatrik bozuklukların ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi
Assessment of psychiatric disorders and sleep quality in chronic lateral epicondylitis
Gonca Sağlam, Funda Aküzüm, Dilek Çetinkaya Alişar
PMID: 35792693  doi: 10.14744/agri.2021.24119  Sayfalar 193 - 199

8.
Türk hekimlerinin fibromiyalji tedavisindeki tutumları; pregabalinofobi ağrı tedavisinin yeni gerçeği mi?
The attitudes of Turkish physicians in the treatment of fibromyalgia; is “Pregabalinophobia” the new reality of pain medicine?
Sertaç Ketenci, Birzat Emre Gölboyu, Ender Salbaş, Bora Uzuner, Bahadır Çiftçi
PMID: 35792696  doi: 10.14744/agri.2021.58235  Sayfalar 200 - 209

OLGU SUNUMU
9.
Yüzeyel peroneal sinir tuzak nöropatisi ve pulse radyofrekans nöromodülasyonunun rolü
Superficial peroneal nerve entrapment neuropathy and role of pulsed radiofrequency neuromodulation
Rajendra Kumar Sahoo, Ashok Jadon, Abhijit Nair, Arif Ahmed, Debasis Giri, Rajesh Kar
PMID: 35792699  doi: 10.14744/agri.2021.82856  Sayfalar 210 - 212

10.
Psödotümör serebriyi taklit eden brusellozun neden olduğu bilateral papil ödem
Bilateral papilledema caused by brucellosis mimicking pseudotumor cerebri
Tuğçe Mengi, Mehmet Çelebisoy
PMID: 35792692  doi: 10.14744/agri.2020.20053  Sayfalar 213 - 216

11.
Çoklu kosta kırıklarında ağrı tedavisi için erektör spinae plan kateteri: Künt göğüs travması olan olguların anekdot kayıtları
Erector spinae plane catheter for pain management of multiple rib fractures: Anecdotal records of cases with blunt chest trauma
Hande Gürbüz, Nalan Demir
PMID: 35792694  doi: 10.14744/agri.2020.39327  Sayfalar 217 - 221

EDITÖRE MEKTUP
12.
Platelet-rich plasma in the management of trigger finger: A case report
Ivan Medina-Porqueres, Pablo Martin-Garcia, Sofia Sanz-De-Diego, Marcelo Reyes-Eldblom
PMID: 35792688  doi: 10.14744/agri.2021.03064  Sayfalar 222 - 224

13.
Omuz artroplastisi perioperatif analjezisinde opioid kullanılmayan yeni bir kombine blok (ultrasound rehberliğinde subomohyoid supraskapular+posterior aksiller sinir) tekniği
A novel combination technique (ultrasound-guided subomohyoid suprascapular+posterior axillary nerve block) provides opioid-free perioperative analgesia in shoulder arthroplasty
Ali Eman, Onur Balaban, Serbülent Gökhan Beyaz
PMID: 35792690  doi: 10.14744/agri.2021.09471  Sayfalar 225 - 226
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
COVID-19 pandemisinin önceden var olan omuz problemlerine etkisi: Telerehabilitasyon fizik tedavi için yararlı bir araç mıdır?
Impact of COVID-19 pandemic on pre-existing shoulder problems: Is telerehabilitation a useful tool for physical therapy?
Sena Tolu, Aylin Rezvani, Nurbanu Hindioğlu, Ahmet Üşen
PMID: 35792691  doi: 10.14744/agri.2021.17363  Sayfalar 227 - 228
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2022 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.