ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 3  Yıl: 2024
 
Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında transversus abdominis plan bloğunun laparoskopi veya ultasonografi ile uygulanmasının etkinliğinin karşılaştırılması [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(4): 254-264 | DOI: 10.14744/agri.2022.01709  

Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında transversus abdominis plan bloğunun laparoskopi veya ultasonografi ile uygulanmasının etkinliğinin karşılaştırılması

İlter Soytürk, Zahide Doğanay, Hale Kefeli Çelik
Samsun Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında ameliyat sonrası ağrıyı azaltmak için uygulanan transversus abdominis plan bloğunun, ultrasonografi ve laparoskopi ile uygulanmasının etkinliğinin karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Laparoskopik kolesistektomi operasyonu yapılan 170 hasta üç gruba ayrıldı. Hastalara transversus abdominis plan bloğu Grup L’de laparoskopiyle, Grup U’da ultrasonografiyle uygulanırken kontrol grubunda (Grup K) transversus abdominis plan bloğu uygulanmadı. Transversus abdominis plan bloğu için bilateral subkostal 15 mL %0,5 bupivakain kullanıldı. Hastaların demografik verileri ve hemodinamik parametreleri, ameliyat ve anestezi süresi, postoperatif ilk analjezik ihtiyacının zamanı, görsel analog skala skorları, ilk gaz ve gaitayı çıkarma süresi, bulantı ve kusma derecesi ile Türkçe gözden geçirilmiş Amerikan Ağrı Derneği Hasta Sonuçları Anketi (APS-POQ-R-T) skorları kaydedildi.
Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve ASA skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi, beden kitle indeksi Grup U’da diğer gruplara göre daha yüksek saptandı (p<0,05). Kontrol grubunda diğer iki gruba göre tüm zamanlarda görsel analog skala skoru anlamlı yüksek bulundu (p<0,001). Grup U’da postoperatif birinci ve 12. saatlerde görsel analog skala ölçümleri Grup L’ye göre daha yüksek tespit edildi (p<0,001). Gruplar arasında ameliyat süresi ve anestezi süresi farklı idi (p=0,001). Görsel analog skala ölçümlerinin yüksek seyrettiği Grup K’da, APS-POQ-R-T ile operasyon sonrası 24. saatte ölçülen ağrının şiddeti yüksek, uyku kalitesi ve hasta memnuniyeti düşük bulundu.
Sonuç: Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında; ultrasonografi ve laparoskopi yardımıyla transversus abdominis plan bloğu uygulanması postoperatif ağrı tedavisinde etkindir. Laparoskopi ile transversus abdominis plan bloğu uygulaması cerrahi işlem sırasında ek bir hazırlık ve ekipman gerektirmemesi nedeniyle kolay uygulanabilir ve ultrasonografi cihazının bulunmadığı durumlarda tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kolesistektomi, laparoskopi, subkostal, transversus abdominis plan bloğu, ultrasonografi.


Comparison of the effectiveness of transversus abdominis plane block with laparoscopy or ultrasonography in laparoscopic cholecystectomy operations

İlter Soytürk, Zahide Doğanay, Hale Kefeli Çelik
Department of Anesthesiology and Reanimation, Samsun University, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Türkiye

Objectives: This study aims to compare the effectiveness of the Transversus Abdominis Plane (TAP) block applied to reduce postoperative pain in laparoscopic cholecystectomy surgery by ultrasonography (USG) and laparoscopy.
Methods: A total of 170 patients who underwent laparoscopic cholecystectomy were divided into three groups. Group L received TAP block by laparoscopy, Group U received TAP block by USG, and the control group (Group C) did not receive TAP block. Bilateral subcostal 15 mL 0.5% bupivacaine was used for the TAP block. We recorded patients’ demographic data and hemodynamic parameters, surgery time, anesthesia time, time of first postoperative analgesic need, visual analog scale (VAS) scores, time to first flatulence and stool, degree of nausea-vomiting, and the Turkish Revised American Pain Society Patient Outcome Questionnaire (APS-POQ-R-T) scores.
Results: We observed no statistically significant differences between the groups in terms of age, gender, or American Society of Anesthesiologists scores, and body mass index was higher in Group U compared to the other groups (p<0.05). The VAS score was significantly higher in the control group at all times compared to the other two groups (p<0.001). VAS measurements were higher in Group U at postoperative 1st and 12th h compared to Group L (p<0.001). Surgery time and anesthesia time were significantly different between the groups (p=0.001). Group C showed high VAS scores, high pain severity by APS-POQ-R-T at the 24th postoperative hour, and low sleep quality and patient satisfaction.
Conclusion: For laparoscopic cholecystectomy surgery, applying TAP block with the help of USG is effective in postoperative pain management. Applying TAP block with laparoscopy is easy since it does not require additional preparation or equipment during the procedure and may be preferred in the absence of a USG device.

Keywords: Cholecystectomy, laparoscopy, subcostal, TAP block, ultrasonography.


İlter Soytürk, Zahide Doğanay, Hale Kefeli Çelik. Comparison of the effectiveness of transversus abdominis plane block with laparoscopy or ultrasonography in laparoscopic cholecystectomy operations. Ağrı. 2023; 35(4): 254-264

Sorumlu Yazar: Hale Kefeli Çelik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.