ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 35  Issue: 2   Year: 2023
  Ağrı: 19 (3)
Volume: 19  Issue: 3 - 2007
Hide Abstracts | << Back
REVIEW
1.Neuropathic pain
Nerses Bebek, Mustafa Ertaş
PMID: 18095193  Pages 5 - 10
Nöropatik ağrı periferal nosioseptörlerin uyarımı olmaksızın santral veya çevresel sinir sisteminin yapısal lezyonları ve fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak gelişir. Nöropatik ağrının hayat kalitesi üzerine büyük bir etkisi vardır. Hastaların çoğu ılımlı ve ciddi kronik ağrı nedeniyle bağımsız hayatlarını sürdüremezler ve sıklıkla depresyon hastalığı ağırlaştırır. İnme, multipl sklerozis ve sirengomyeli gibi sık rastlanan sebepler nöropatik ağrıya yol açabilmektedir. Nöropatik ağrı farklı moleküler yolları içeren kompleks bir hastalıktır. Son yıllarda yapılan birçok deneysel ve klinik çalışma bu tanı ve tedavisi zor olan hastalık grubuna yaklaşımımızı kolaylaştırmasına rağmen, nöropatik ağrı tedavisi halen zorluklar göstermektedir. Biz bu derlememizde nöropatik ağrı temelinde yatan mekanizma, tanı ve farklı mekanizmalar üzerine kurulu tedavi yaklaşımlarını özetledik.
Neuropathic pain is caused by functional abnormalities of structural lesions or dysfunction in the peripheral or central nervous system, and occurs without peripheral nociceptor stimulation. Neuropathic pain has a great impact on the quality of life. Majority of the patients are unable to maintain an independent lifestyle due to their moderate to severe chronic pain and often depression contributes to the illness. Many common diseases, such as stroke, multiple sclerosis and syringomyelia may produce neuropathic pain. Neuropathic pain is a complex disease, involving several molecular pathways. Neuropathic pain treatment is stil extremely difficult despite our knowledge about this difficult to diagnose and treat pain condition has improved a lot with the aid of recent experimental and clinical studies. This review summarizes the underlying mechanisms, diagnosis and treatment approaches based on different mechanisms of effect.

2.Gamma knife radiosurgery for treatment of pain
Selçuk Peker, Meriç Şengöz
PMID: 18095194  Pages 11 - 15
Radyocerrahi, kafa içindeki küçük hacimli hedeflerin tek dozda yüksek radyasyonla etkilenmesi işlemidir. Ağrı tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Radyocerrahi tekniğinin ilk kullanıldığı olgular trigeminal nevralji hastalarıdır. 1968’de Gamma Knife cihazının kullanıma girmesi ile öncelikle kansere bağlı ağrısı olan hastalarda talamotomi uygulanmıştır. İlerleyen yıllarda başka ağrılı durumlarda da kullanılır olmuştur. Günümüzde en çok trigeminal nevralji tedavisinde kullanılmaktadır.
Radiosurgery is to irradiate the small volume targets inside of the cranium with high dose radiation in a single session. Gamma knife radiosurgery has been in use for treatment of pain many years. The first cases which have been treated with radiosurgery technique were trigeminal neuralgia patients. After the first installment of gamma knife in 1968, it has been used for thalamotomy in cancer pain. Nowadays the main indication for gamma knife radiosurgery for pain is trigeminal neuralgia.

EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES
3.Pediatricians’ and pediatric nurses' knowledge about pain in newborn infants and their practices in some provinces in Turkey
Emine Efe, Emine Altun, Hacer Çetin, Ayşegül İşler
PMID: 18095195  Pages 16 - 25
Araştırma, çocuk kliniklerinde çalışan hekim ve hemşirelerin yenidoğanlarda ağrıyı fark edebilme, değerlendirebilme ve tedavi etmede uygun nonfarmakolojik girişimleri kullanma durumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.
Çalışma Mart-Mayıs 2005 tarihleri arasında uygulandı. Çalışmadaki toplam 198 örneklemin 31’ini Sivas 1. İzzettin Keykavus Devlet hastanesi, 76’sını Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi, 45’ini Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma hastanesi, Mersin Devlet ve Toros Devlet Hastanesi ve 46’sını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde çalışan çocuk hekim ve hemşireleri oluşturdu. Veriler, 16 sorudan oluşan anket formu aracılığıyla toplandı. Anket formundaki soruların 5’i hekim ve hemşirelerin sosyodemoğrafik özelliklerini, 11’i ise hekim ve hemşirelerin yenidoğanlarda ağrı konusundaki bilgilerini içermektedir. Araştırma sonucunda, hekim ve hemşirelerin yenidoğanlarda ağrı konusunda bilgili oldukları saptanmıştır. Çocuk hemşirelerinin yenidoğanlarda invaziv işlemler sırasında nonfarmakolojik yöntemleri kullandığı, hekimlerin ise kullanmadığı belirlenmiştir.
Sonuç olarak, yenidoğanlarda ağrının multidisipliner ekip yaklaşımlarıyla kontrol altına alınması için hekim ve hemşirelerin yenidoğanlarda uygulayacakları invazif işlemler sırasında nonfarmakolojik yöntemleri kullanmalarını teşvik etmek amacıyla hastanelerde hizmet içi eğitim proğramlarında bu konuya daha fazla değinilmesi önerilmektedir.
This research was conducted as a descriptive study for the purpose of determining the status of pediatricians and nurses who work on pediatric wards about their recognizing, evaluating, and using appropriate nonpharmacologic interventions to treat pain in newborn infants.
The study was conducted between March and May 2005. A total of 198 nurses and physicians were included in the sample, 31 of whom were from Sivas 1st İzzettin Keykavus State Hospital, 76 from Akdeniz University Medical Faculty Hospital, 45 from Mersin University Medical Faculty Research, Mersin State and Taurus State Hospitals and 46 from Ege University Medical Faculty Hospital. The data were collected using a 16-question survey form. Five of the survey questions were regarding the nurses' and physicians' sociodemographic characteristics and 11 contained questions directed at obtaining physicians and nurses' information about pain in newborns. The results of the research showed that the physicians and nurses were knowledgeable about newborn pain. It was determined that the pediatric nurses used nonpharmacologic methods during invasive procedures in the newborns but the physicians did not.
In conclusion it is recommended that this issue receive more discussion in continuing education programs at hospitals for the purpose of encouraging nurses and physicians to use nonpharmacologic methods during invasive procedures that are done in newborns to facilitate a multidisciplinary team approach for pain management in newborn infants.

4.The Postoperative Analgesic Effects of Magnesium Infusion on Brachial Plexus Block
Özlem Anbarcı, Alparslan Apan, Şaziye Şahin
PMID: 18095196  Pages 26 - 31
Genel anesteziden sonra başlanan magnezyum sülfat infüzyonu analjezik gereksinimini azaltmaktadır. Bu çalışmada, brakiyal pleksus blokajından sonra postoperatif ilk 24 saat uygulanan magnezyum sülfat infüzyonunun blok süresi, sedasyon ve postoperatif analjezik tüketimine etkilerinin araştırılması amaçlandı. Yerel Etik Kurul onayı alınarak ASA I ve II sınıfı 70 hasta çift kör, randomize çalışmaya alındı. Brakiyal pleksus blokajı aksiller yaklaşımla lidokainin 40 ml %1.25 1/200000 adrenalinli solüsyonu kullanılarak gerçekleştirildi. Hastalara 24 saat sürede eşit volümde 5 mg.kg–1 bolus ve 500 mg.saat–1 magnezyum sülfat veya serum uygulandı. İlk 24 saatlik sürede grupların ilk ağrı duyumu, motor bloğun kalkma süresi ve analjezik gereksinimi yanında 4 saatte bir alınan sedasyon ve vizüel analog skorları değerlendirildi. İlk ağrı duyumu ve ilk analjezik kullanımı belirgin oranda artmakla birlikte magnezyum infüzyon grubunda toplam analjezik tüketiminde belirgin düzeyde azalma saptandı (Dolantin: K: 36.3 ± 42.6 mg, Mg: 11.7 ± 12.2 mg, p: 0.001). Aynı zamanda vizüel analog skorların tüm peryotlarda azaldığı gözlendi. Motor blok gerileme ve sedasyon skorları arasında fark bulunamadı. Magnezyum sülfat infüzyonunun, brakiyal pleksus blokajı uygulanan hastalar için analjezik tüketimini ve olası yan etkilerini günlük aktiviteleri etkilemeksizin azaltmada güvenli bir ilaç olduğu kanısına varıldı.
Magnesium sulphate infusion decreases analgesic requirements after general anaesthesia. Aim of this study was to assess the effects of postoperative magnesium infusion for 24 hours on duration of the block, sedation and postoperative analgesic consumption after brachial plexus block. After obtaining approval from local ethic committee, 70 ASA class I and II patients were included to the randomised double blind study. Brachial plexus block was performed using axillary approach with lignocaine 1.25 % adrenaline 1/200 000 40 ml. Groups received 5 mg.kg –1 bolus and 500 mg.h–1 magnesium sulphate infusion or saline controls at the same volume during 24 hour. Analgesia and sedation were assessed while determining time to first pain and rescue analgesic, time to regain motor capability, visual analogue scale and sedation scores for every 4 hour during postoperative 24 h. period. While time to first pain and rescue analgesic was increased, total analgesic consumption was reduced significantly on magnesium infusion group (Meperidine: C: 36.3 ± 42.6 mg, Mg: 11.7 ± 12.2 mg, p: 0.001). Visual analogue scales were also observed to be lower in all periods. Time to motor block resolution, and sedation scores were similar. Magnesium sulphate infusion is thought as a safe and suitable adjunct for reducing analgesic consumption and possible complications without interfering daily activity in patients undergoing brachial plexus block.

5.Effect of preoperative 900 and 1200 mg single oral dose of gabapentin on postoperative pain relief and tramadol consumption in open cholecystectomy surgery
Suna Akın Takmaz, Çetin Kaymak, Başak Şare Pehlivan, Bayazit Dikmen
PMID: 18095197  Pages 32 - 38
Bu çalışmada, elektif açık kolesistektomi cerrahisinde, preoperatif tek doz 900 ve 1200 mg gabapentin dozunun, postoperatif ağrı ve tramadol tüketimi üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Elektif açık kolesistektomi yapılacak ASA I-II grubundan 45 hasta rastgele 3 gruba ayrıldı. I.gruptaki hastalar kontrol grubu kabul edilirken II ve III.gruptaki hastalara operasyondan 1 saat önce sırasıyla 900mg veya 1200mg gabapentin verildi. Ameliyatın sonunda tüm hastalara hasta kontrollü analjezi (HKA) cihazı ile iv-tramadol verildi. Postoperatif ağrı uyanma odasında (0),1,2,3,4,6,8,12 ve 24. saatlerde VAS skalası ile istirahatte ve harekette değerlendirildi. Total tramadol tüketimi, ilave meperidin ihtiyacı, yan etkiler ve hasta memnuniyeti kaydedildi. III.gruptaki hastaların uyanma odası VAS istirahat skorlarında I ve II.gruba göre 3 kat (1,4±0.6’ya karşın 4,9±1.0 ve 4.4±1.1), VAS hareket skorlarında ise 2 kat (3.4±1.0’e karşın 6.8±1.8 ve 6.1±1.6) azalma tesbit edildi. Ortalama yükleme dozu III.grupta (28.3 ±8.7) I. (66.6±20.4) ve II. (61.6±20.8) gruba göre belirgin olarak azdı. VAS istirahat skorları ilk 6 saat, VAS hareket skorları ise ilk 8 saat III.grupta, I. ve II.gruba göre belirgin olarak düşüktü. Total tramadol tüketimi III.grupta (240.4±31.0), I. (456.0±35.5) ve II. (438.7±35.0) gruba göre daha düşüktü. III.grupta hiçbir hastada ilave meperidin ihtiyacı olmazken, I ve II.gruptan 2’şer hastada gerekli oldu. III.grupta daha yüksek hasta memnuniyet skorları elde edildi. Yan etki sıklığı I ve II.grupta III. gruba göre daha fazlaydı. Sonuç olarak, açık kolesistektomi sonrası analjezi kalitesini arttırmak üzere kullanılacak preoperatif tek doz oral gabapentinin en az 1200 mg dozunda kullanılması gerektiği kanaatine varıldı.
In this study, the effects of preoperative 900 and 1200mg single dose of gabapentin on postoperative pain relief and tramadol consumption in elective open cholecystectomies were investigated. Fourtyfive ASAI-II patients were randomly divided into three groups. GroupI was control group and patients in groupII and III received 900mg or 1200mg gabapentin 1 hour before the operations respectively. All patients received intravenous tramadol at the end of surgery via a PCA device. Pain scores were evaluated at the recovery room(0),1,2,3,4,6,8,12 and 24h postoperatively at rest and movement, using a 10cm VAS. In the recovery room, VAS scores at rest were three times less (1,4±0.6 versus 4,9±1.0 and 4.4±1.1), and VAS scores at movement were two times less (3.4±1.0 versus 6.8±1.8 ve 6.1±1.6) in groupIII when compared to groupI and II respectively. Mean loading doses were significantly lower in groupIII (28.3±8.7) than groupI (66.6±20.4) and II (61.6±20.8). VAS scores at rest during the postoperative first 6h and at movement during the postoperative first 8h were significantly lower in groupIII than groupI and II. Total tramadol consumption was lower in groupIII (240.4±31.0), than groupI (456.0±35.5) and groupII (438.7±35.0). Additional meperidine was necessary for two patients both in groupsI and II, although none of the patients needed in groupIII. Higher patient satisfaction scores were obtained in group III. Adverse effect incidences were higher in groupI and II than in groupIII. As a result, we believe that to improve analgesic quality after open cholecystectomy, preoperative single dose of gabapentin should at least be 1200 mg.

6.Usage of remifentanil and fentanyl in intravenous patient-controlled sedo-analgesia under topical anaesthesia during cataract surgery
Ayten Akgül, Osman Nuri Aydın, Volkan Dayanır, Selda Sen, Bakiye Ugur, Erkin Kır
PMID: 18095198  Pages 39 - 46
Topikal anestezi altında katarakt cerrahisi sırasında intravenöz hasta-kontrollü analjezide remifentanil ve fentanilin kullanımı
Amaç; topikal anestezi altında fakoemülsifikasyon yöntemi ile gerçekleştirilen katarakt cerrahisi sırasında fentanil veya remifentanilin hasta kontrollü sedoanaljezideki etkinliğini araştırmaktı.
Prospektif, randomize, çift kör çalışma için etik komite izni alındı. Katarakt cerrahi geçirecek ASA I-III 120 olgu randomize 3 gruba ayrıldı. Fentanil 0.7 μg/kg yükleme dozu sonrası, 10 μg bolus dozda 5 dakika kilitli kalma süresi, remifentanil 0,3 μg/kg yükleme, 20 μg bolus ve 3 dakika kilitli kalma süresi ayarlanarak hasta kontrollü analjezi (HKA) cihazı ile verildi. Kontrol grubunda serum fizyolojik herhangi bir ilaç katılmadan verildi. Kardiyorespiratuvar sistem bulguları, sözel ağrı skoru ve sedasyon skorları preoperatif, intraoperatif 5., 10., 15., 20. ve 30. dakikalarda kaydedildi. Cerrahi sırasındaki rahatsızlık, HKA cihazına basma ve komplikasyonlar kaydedildi.
İlaç verilen gruplarda sözel ağrı skala sonuçları, 15. dakikada kontrol grubundakinden daha düşüktü. Sedasyon skoru; remifentanil grubunda 5. dakikada (p=0.019), fentanil grubunda ise 10. dakikada (p=0.007) kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti. Hasta kontrollü analjezi cihazına basan hasta sayısı kontrol grubunda, ilaç verilen gruplardan anlamlı fazla idi (p<0.05). Hasta konforu ve cerrah memnuniyeti ilaç verilen gruplarda daha yüksekti (p<0.05)
Topikal anesteziye eklenen İV hasta kontollü sedo/analjezinin hasta konforu, cerrah memnuniyeti ve sedoanaljezi için avantaj sağladığı sonucuna varıldı. Hasta kontrollü analjezi özellikle operasyonun başlangıcında anksiyetenin varlığında, healon/lens yerleştirilmesi sırasında uygun ve emniyetli bir yöntemdir.
Aim was to investigate the effects of patient-controlled sedo/analgesia with fentanyl or remifentanil during cataract surgery with phacoemulsification method under topical anaesthesia.
The Ethical committee has approved the prospective, randomized, double-blind study. ASA I-III, 120 patients underwent cataract surgery were randomly allocated to 3 groups. Fentanyl was administered in 0.7 μg/kg loading, 10 μg bolus dose with 5 minutes lockout time, remifentanil was administered 0,3 μg/kg loading, 20 μg bolus dose with 3 minutes lockout time by PCA equipment. In the control group, saline solution was given without any analgesic drug. Cardiorespiratory system findings, verbal pain scale and sedation scores were recorded preoperatively and intraoperatively at the 5th, 10th, 15th, 20th and 30th minutes. Discomfort during surgery, pressing the PCA button, and complications were observed.
The Verbal pain scale score was significantly lower in the drug groups than the control group at the 15th minute. The sedation score was significantly higher in the remifentanil group at the 5th minute (p=0,019) and in the fentanyl group at the 10th minute (p=0,007) than the control group. The number of patients pressing the PCA button was much higher in the control group than the drug groups (p<0.05). Patient comfort and surgeon satisfaction were higher in the drug groups (p<0,05).
Patient-CA is a convenient and safe method, especially at the beginning of the operation when anxiety is intense, and during healon/lens implantation. Intravenous-PC sedo/analgesia addition to topical anaesthesia provides an advantage in sedo/analgesia, patient comfort, and surgeon satisfaction.

CLINICAL CONCEPTS AND COMMENTARY
7.Neurofeedback in fibromyalgia syndrome
Sadi Kayıran, Erbil Dursun, Numan Ermutlu, Nigar Dursun, Sacit Karamursel
PMID: 18095199  Pages 47 - 53
EEGbiyofeedback (Nörofeedback-NFB), kişilerin beyin dalgalarını değiştirebilmelerini sağlayan bir öğrenme stratejisidir. Bu olgu sunumunda, Fibromyalji Sendromu (FMS) bulunan üç hastaya NFB protokolü uyguladık. Vizüel Analog Skala ile ağrı değerlendirmesi, yorgunluk, Hamilton Depresyon ve Anksiyete Çizelgesi Ölçeği, Back Depresyon ve Anksiyete Çizelgesi Ölçeği ve SF-36 kayıtları, NFB uygulaması öncesinde ve sonrasında değerlendirildi. On seans sonunda semptomların çoğu azaldı. Ölçeklerin tümünde tedavi sonrası ilerleme kaydedildi. Bu çalışmanın sonuçları, NFB uygulamasına FMS tedavisinde yeni bir metot olabileceğini düşündürmektedir.
EEG Biofeedback (Neurofeedback-NFB) is a learning strategy that enables people to alter their brainwaves. In the present case study, we applied a NFB protocol on three patients with Fibromyalgia Syndrome (FMS). The existing symptoms and clinical conditions of the patients attributed to FMS, Visual Analog Scale for pain and fatigue, Hamilton Depression and Anxiety Inventory Scales, Beck Depression and Anxiety Inventory Scales, and SF-36 were recorded before and after NFB training. Most of the symptoms were decreased after ten sessions. There was also improvement in all of the scales after the treatment. The results of the present study may suggest NFB training as a novel treatment method in FMS.

8.Neuropathic arthropathy caused by syringomyelia in different joints and lesion of brachial plexus at right upper extremity: A case report
Ayşe Ekim, Onur Armagan
PMID: 18095200  Pages 54 - 59
Siringomyeli yavaş progresyon ile karakterizedir; en sık etkilenen eklemler omuz ve dirseklerdir. Elde nöropatik artropati oldukça nadirdir. Bu yazıda siringomyeliye sekonder nöropatik artropatisi (NA) bulunan bir olguyu sunmaktayız. Bu vakanın atipik özellikleri, aynı üst ekstremitede omuz, dirsek ve metakarpofalengeal eklemlerde NA
varlığıdır. Bu atipik özellikler omuz subluksasyonu ve elektrofizyolojik çalışma ile ortaya konan brakiyal pleksopatinin üzerine eklenmiştir. Bizim bilgimize göre bu çalışma, yukarıda belirtilen semptomların hepsine sahip bir hastayı sunan ilk çalışmadır.
Syringomyelia is characterized by slow progression; the joints involved most frequently are the shoulders and elbows. Neuropathic arthropathy of the hand is quite rare. Herewith, we present a case of neuropathic arthropathy (NA) of the joints in the upper limb secondary to Syringomyelia. Atypical features of the case included NA of the shoulder, elbow and metacarpophalengeal joint in the same upper limb. These atypical features superimposed shoulder subluxation and brachial plexopathy which diagnosed by electrophysiologic studies. To the best of our knowledge, our study is the first of its kind that reports a patient who had all the abovementioned symptoms in the same upper limb.   
Copyright © 2023 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.