ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Epidural blood patch treatment in a patient with chronic headache related to spontaneous intracranial hypotension [Ağrı]
Ağrı. 2010; 22(4): 170-174

Epidural blood patch treatment in a patient with chronic headache related to spontaneous intracranial hypotension

Figen Gökçay1, Can Eyigör2, Ece Bayam1, İlknur Dönmez1, Meltem Uyar2
1Department Of Neurology, Ege University Faculty Of Medicine, İzmir
2Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Pain Clinic, Ege University Faculty Of Medicine, İzmir

Intracranial hypotension is usually seen in middle-aged adults and appears with orthostatic headache. It is characterized by low cerebrospinal fluid (CSF) pressure and pachymeningeal-dural thickening on magnetic resonance imaging (MRI). Lumbar puncture, dural rupture with CSF leakage secondary to spinal anesthesia or spinal traumas, and under-production or over-absorption of CSF due to some metabolic events such as dehydration, uremia and diabetic coma are the main etiologic factors. It is sometimes considered as idiopathic when no etiologic factor is present. In addition, some connective tissue disorders have risk of CSF leakage due to spontaneous dural rupture. Neck pain, tinnitus, nausea and vomiting, and diplopia may accompany headache. 
CSF leakage can be identified by computerized tomography (CT) myelography, CSF-flow MRI, and radionuclide cisternography. Bed rest, fluid resuscitation, caffeine, theophylline, and non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) are important treatment options. In patients resistant to therapy, interventional measures such as epidural saline or blood patch can be applied. In this case report, we evaluated the results of pain treatment options in a patient having headache due to intracranial hypotension who was hospitalized in the Neurology Department of Ege University Hospital.

Keywords: Epidural blood patch, postural headache; spontaneous intracranial hypotension


Spontan intrakraniyal hipotansiyona bağlı kronik baş ağrısı olan hastada epidural kan yaması tedavisi

Figen Gökçay1, Can Eyigör2, Ece Bayam1, İlknur Dönmez1, Meltem Uyar2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İzmir

İntrakraniyal hipotansiyon ortostatik baş ağrısı ile ortaya çıkan, orta yaş bireylerde görülen beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı düşüklüğü ile karakterize, kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile pakimenengial-dural kalınlaşmanın saptanabildiği bir klinik tablodur. Etyolojik faktörler; lomber ponksiyon, spinal anesteziye sekonder veya spinal travmalar sonrası BOS sızmasına neden olan dural yırtılmalar, genel olarak dehidratasyon, üremi, diyabetik koma gibi metabolik tablolar sonucu gelişebilen BOS’un az yapımı veya fazla geri emilimi ve hiçbir etyolojik faktörün bulunamadığı idiyopatik grup olarak sıralanabilir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları da spontan dura yırtılmaları sonucunda BOS sızıntısı riskini taşır. Boyun ağrısı, tinnitus, bulantı kusma ve diplopi baş ağrısına eşlik edebilmektedir. BOS kaçağı bilgisayarlı tomografi miyelografi, BOS akım MRG’si ve radyonükleid sisternografi gibi görüntüleme yöntemleri ile saptanabilir. BOS bakısında her zaman eşlik eden açılış basıncı yüksekliği yanında protein yüksekliği, lenfositoz ve ksantokromi bulunabilir. Tedavi yöntemleri arasında öncelikle yatak istirahati, sıvı replasmanı, kafein, teofilin ve non-steroid antienflamatuvar ilaçlar kullanılmaktadır, ancak genellikle analjezik tedaviye dirençlidir. Özellikle dirençli olgularda girişimsel olarak epidural salin veya kan yaması tedavisi uygulanmaktadır. Bu olguda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği’nde intrakranyal hipotansiyon baş ağrısı tanısı konulan hastada algolojik yaklaşımların sonucunu değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Epidural kan yaması, postural baş ağrısı; spontan intrakraniyal hipotansiyon


Figen Gökçay, Can Eyigör, Ece Bayam, İlknur Dönmez, Meltem Uyar. Epidural blood patch treatment in a patient with chronic headache related to spontaneous intracranial hypotension. Ağrı. 2010; 22(4): 170-174

Corresponding Author: Can Eyigör, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.