ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The comparison of TRANSDERMAL FENTANYL for the management of cancer pain in the adults and the elders [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(3): 111-116 | DOI: 10.5505/agri.2012.87528  

The comparison of TRANSDERMAL FENTANYL for the management of cancer pain in the adults and the elders

Ayşegül Bilen, Achmet Ali, İrem Alkan, Aysel Altan
Okmeydanı Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, İstanbul

Objectives: The transdermal fentanyl ( TDF ) patch has become widely used in the treatment of cancer pain. We aimed to compare analgesic efficiency, side effects and patient satisfaction of TDF in the adult and geriatric patients.

Methods: Data of the 181 patients whom we observed in our pain clinic have been included in this retrospective study. There were 95 patients in the adult group ( Group A ) and 86 patients in the geriatric group ( Group G ). Demographic data, cancer type, duration of pain, side effects, visual analog scale ( VAS ) score, treatment assessment scale ( TAS ) score, TDF dosage and the number of patients in whom therapy has beeen terminated.

Results: After the usage of TDF reducement in pain score have been observed in the both groups ( p < 0.001 ). TAS score was similar between the groups at the end of the first mounth, but it was fewer in Group G, in the following months. Constipation, dry mouth, somnolance and dyspnea were seen more frequently in group G. Because of these side effects, the number of patients in whom therapy was terminated were more in group G.

Conclusion: TDF patch is a good choice for cancer pain treatment for both adults and geriatric patients. We have seen that incidence of side effects are more in the geriatric patients. Because of that, geriatric patients needed to be treated more carefully.

Keywords: Chronic cancer pain, Transdermal fentanyl, Geriatric patients


Kronik kanser ağrısı tedavisinde kullanılan TRANSDERMAL FENTANİL’İN geriatrik ve erişkin yaş grubunda karşılaştırılması

Ayşegül Bilen, Achmet Ali, İrem Alkan, Aysel Altan
S. B. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, İstanbul

Amaç: Transdermal fentanil (TDF) günümüzde kronik kanser ağrısının tedavisinde sıklıkla tercih edilen bir ajandır. Biz, çalışmamızda TDF’in analjezik etkinliğini, yan etki sıklığını ve hasta memnuniyetini; erişkin ve geriatrik hasta grubunda karşılaştırmayı hedefledik.
Gereç ve Yöntem: Ağrı polikliniğimizde takip edilen hastalar içerisinden kriterlere uyan 181 hastanın verileri (TDF kullanımı ile başlayan 4 aylık dönem) retrospektif taranarak çalışmaya alındı. Hastalar yaşlarına göre Grup E ( Grup Erişkin; 18 ile 65 yaş arası, n= 95 ) ve Grup G ( Grup Geriatrik; 65 yaş üstü, n= 86 ) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, kanser türleri, kanser ağrısı çekme süreleri, visüel analog skala ( VAS ) skorları, tedavi değerlendirme skalası ( TDS ) skorları, kullandıkları TDF dozu, belirttikleri yan etkiler ve TDF tedavisi sonlandırılan hasta sayısı kaydedildi.
Bulgular: Her iki grupta da TDF kullanımı sonrası ağrı şiddetinde azalma saptandı (p<0.001). Tedavi değerlendirme skalası skoru 1. ay sonunda gruplar arasında benzer fakat izleyen diğer zamanlarda Grup G’de daha düşük saptandı (p<0.05). Grup G’de konstipasyon, ağız kuruluğu, somnolans, dispne daha sık görüldü ve yan etkiler nedeniyle TDF tedavisi sonlandırılan hasta sayısı daha fazlaydı (p<0.05).
Sonuç: TDF, erişkin hasta grubunda olduğu gibi geriatrik hasta grubunda da kanser ağrısı tedavisinde uygun bir seçenektir. Fakat geriatrik hastalarda yan etki insidansının daha fazla olduğu unutulmamalı ve bu hasta grubu daha yakından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kronik kanser ağrısı, Transdermal fentanil, Geriatrik hastalar


Ayşegül Bilen, Achmet Ali, İrem Alkan, Aysel Altan. The comparison of TRANSDERMAL FENTANYL for the management of cancer pain in the adults and the elders. Ağrı. 2012; 24(3): 111-116

Corresponding Author: Achmet Ali, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.