ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Views of algology inpatients about ethical issues related to pain [Ağrı]
Ağrı. 2019; 31(3): 122-131 | DOI: 10.14744/agri.2019.80378  

Views of algology inpatients about ethical issues related to pain

Gülay Yıldırım1, Şükran Ertekin Pınar2, Sinan Gürsoy3, Iclal Özdemir Kol3
1Department of History of Medicine and Ethics, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey
2Department of Midwifery, Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences, Sivas, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey

Objectives: To determine the views of patients hospitalized in the algology clinic about ethical issues related to pain.
Methods: A total of 135 patients admitted to the algology clinic comprised the population of this descriptive study. Data were collected using the visual analogue scale (VAS) and the questionnaire on ethical issues related to pain. To evaluate the data, percentage distribution and the Tukey test of variance were used.
Results: Of the patients, 92.6% believed that they had the right to pain relief, and 94.8% believed that they should be consulted when decisions about them were made. It was determined that 43.0% of the patients disagreed with Proposition 1, “When a terminal-stage cancer patient with unrelievable pain requests an overdose of pain medication, possibly to cause death, the physician must prescribe it,” while 51.9% of the participants disagreed with Proposition 2, “When a terminal-stage cancer patient with unrelievable pain and his or her family request an overdose of pain medication, possibly to cause death, the physician must prescribe it,” and 44.4% of them disagreed with Proposition 3, “When a terminal-stage cancer patient with unrelievable pain requests an overdose of pain medication, possibly to cause death even though his or her family refuses, the physician must prescribe it.” A statistically significant relationship (p<0.05) was found between the mean VAS scores and Propositions 1 and 3.
Conclusion: The patients were willing to be informed and to be asked about their views regarding the issue, but they did not want to be prescribed a high dose of pain medication, possibly to cause overdose and death.

Keywords: Ethics, ethical dilemma; patients with pain; views about ethics.


Algoloji kliniğinde yatan hastaların ağrı ile ilgili etik konulardaki görüşleri

Gülay Yıldırım1, Şükran Ertekin Pınar2, Sinan Gürsoy3, Iclal Özdemir Kol3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Amaç: Algoloji kliniğinde yatan hastaların ağrıyla ilgili etik konulardaki görüşlerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı çalışmanın örneklemini algoloji kliniğindeki 135 hasta oluşturmuştur. Veriler Visüel Analog Skala (VAS) ve ağrıyla ilgili etik konuları kapsayan soru formuyla toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, Tukey testi ve Varyans analizi kullanıldı.
Bulgular: Hastaların %92.6’sı ağrılarının giderilmesi hakkı olduğuna, %94.8’i kendileriyle ilgili karar alınırken görüşlerinin alınması gerektiğine inanmaktadırlar. “İleri dönem kanseri olan bir hastanın dindirilmesi mümkün olmayan şiddetli ağrısı için ölümüne neden olabilecek miktarda ağrı kesici ilaç istediğinde doktor aşırı doz ilacı vermelidir” önermesine hastaların %43.0’ünün katılmadığı belirlendi. Aynı durumda iken ölümüne neden olabilecek miktarda ağrı kesici ilacı, aile-hasta istediğinde doktorun aşırı doz ilacı vermesi gerektiğine katılımcıların %51.9’unun, aile istemeyip, hasta istediğinde doktorun aşırı doz ilacı vermesi gerekliliğine ise %44.4’ünün katılmadığı saptandı. VAS puan ortalamaları ile ileri dönem kanseri olan bir hastanın dindirilmesi mümkün olmayan şiddetli ağrısı için ölümüne neden olabilecek miktarda ağrı kesici ilacı hastanın kendisi istediğinde veya ilacı aile istemeyip hasta istediğinde doktor aşırı doz ilacı vermesi gerektiği ile ilgili önermeler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu (p<0.05).
Sonuç: Hastalar konuyla ilgili bilgilendirme yapılmasını, görüşlerinin sorulmasını isterken ölümüne neden olacak aşırı doz ilacın verilmesini istememektedirler.

Anahtar Kelimeler: Ağrısı olan hasta, etik; etik ikilem; etik ile ilgili görüşler.


Gülay Yıldırım, Şükran Ertekin Pınar, Sinan Gürsoy, Iclal Özdemir Kol. Views of algology inpatients about ethical issues related to pain. Ağrı. 2019; 31(3): 122-131

Corresponding Author: Gülay Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.