ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The biopsychosocial factors that serve as predictors of the outcome of surgical modalities for chronic pain [Ağrı]
Ağrı. 2010; 22(3): 93-97

The biopsychosocial factors that serve as predictors of the outcome of surgical modalities for chronic pain

Hanife Özlem Sertel Berk
Department Of Psychology, Istanbul University Faculty Of Letters, Department Of Psychology, Istanbul, Turkey

Chronic pain is considered a universal problem in terms of serious impairment in the biopsychosocial functioning of individuals. The psychiatric and psychosocial factors accompanying chronic pain necessitated alterations in classical therapeutic approaches towards chronic pain and resulted in a substantial increase in the number of multidisciplinary pain clinics worldwide. In these pain clinics, the primary goal is not only to predetermine the multiple etiologies playing a role in the acquisition and maintenance of chronic pain, but also to specify whether the individual in pain is psychologically suitable for a surgical intervention for either diagnostic or treatment purposes. This specific question stems from the fact that even though the underlying organic pathologies are similar, the effectiveness of invasive interventions for determining the cause of or attenuating pain may vary between individuals. The most important predictors of adverse outcomes of invasive interventions for chronic pain stated in the literature are primarily depression, anxiety and somatization followed by features of pain such as severity or number of painful body sites. In line with the vast body of research, especially over the previous decade, this small scale review aims to emphasize the interactional roles of biopsychosocial factors on the effectiveness of surgical interventions and to discuss the issues regarding the assessment of these predictors.

Keywords: Chronic pain, surgical intervention; biopsychosocial predictors of surgical outcome; presurgical psychological screening.


Kronik ağrıda girişimsel yöntemlerin etkinliğini belirleyen biyopsikososyal faktörler

Hanife Özlem Sertel Berk
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikololoji Anabilim Dalı, İstanbul

Günümüzde kronik ağrı, toplumlarda bireylerin psikososyal durum ve işlevselliklerinin ciddi ölçülerde bozulması açısından evrensel bir problemdir. Klinik gözlemler, başta majör depresyon olmak üzere çeşitli psikiyatrik bozuklukların ve psikososyal değişkenlerin de kronik ağrı sürecinin biçimlenmesinde kayda değer etkilerinin olduğunu göstermektedir. Kronik ağrı yaşantısına eşlik eden psikiyatrik durum ve psikososyal faktörlerin varlığı kronik ağrı tedavisine yönelik klasik tedavi yaklaşımlarının da değişmesini gerekli kılmış ve multidisipliner ağrı kliniklerinin sayısı dünya çapında giderek artmaya başlamıştır. Kronik ağrı yaşantısının çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındığı bu kliniklerde temel amaç yalnızca kronik ağrının gelişiminde ve sürmesinde rol oynayan çoklu etyolojilerin belirlenmesi değil, aynı zamanda, daha spesifik olarak, diyagnostik ya da tedavi hedefli girişimsel müdahaleleri gerektiren kronik ağrı durumlarında, ağrıyı yaşantılayan bireyin psikolojik açıdan müdahaleye uygunluğunun da değerlendirilebilmesidir. Çünkü ağrının altında yatan organik patolojiler benzer olsa da, ağrıyı azaltmaya yönelik girişimsel müdahalelerin etkinliği farklı kişilerde farklı düzeylerde olabilmektedir. Literatürde, kronik ağrıya yönelik cerrahi girişimlerin olumsuz sonuçlarını yordayan en önemli değişkenlerin başında depresyon, anksiyete ve somatizasyon düzeylerinin geldiği bildirilmektedir. Bu üçlüyü, ağrının şiddeti veya bedendeki ağrılı bölge sayısı gibi ağrı şikayeti ile ilgili değişkenler izlemektedir. Özellikle son on yılda yoğunluğu artan bu çalışmalar ışığında, bu küçük çaplı derlemede, kronik ağrı sendromlarına yönelik girişimsel müdahalelerin etkinliğini belirleyen biyopsikososyal faktörlerin çoklu rolü tartışılacak ve bu değişkenlerin müdahale öncesi değerlendirilmesine ilişkin yöntemlerle ilgili meseleler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kronik ağrı, cerrahi girişimler; cerrahi girişimlerin biyopsikososyal yordayıcıları; cerrahi girişim öncesi psikolojik tarama.


Hanife Özlem Sertel Berk. The biopsychosocial factors that serve as predictors of the outcome of surgical modalities for chronic pain. Ağrı. 2010; 22(3): 93-97

Corresponding Author: Hanife Özlem Sertel Berk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.