ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Low Back Paın Frequency And The Related Rısk Factors In Nurses And Caregıvers [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-51196

Low Back Paın Frequency And The Related Rısk Factors In Nurses And Caregıvers

Gülnur Yıldırım Kalabalık1, FERHAT EGE2
1Ankara Yenimahalle Training And Research Hospital, Department Of Physical Therapy And Rehabilitation
2Hatay Training And Research Hospital Depeartment Of Algology

Objective
The objective of this study is to investigate the frequency of low back pain, and the relationship between low back pain and personal and occupational risk factors in hospital employees.

Material&Method
The study sample consisted of 270 nurses and 189 caregivers working in a university hospital. Demographic characteristics, low back pain history and low back pain risk factors were querried by self-report questionnaires. Biering-Sorensen Test was used to evaluate the endurance of trunk extensor muscles. Also Oswestry Disability Index (ODI), and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) was used.
Results
Of the hospital employees included in the study, 56.5% had low back pain in the last month, and 81.9% had a history of low back pain. The frequency of low back pain was significantly higher among those who work in a stressful working environment, stand for extended periods, lift patients or heavy subjects without using a lifting device and transfer patients alone. In addition, it was determined that those who exercise regularly and are satisfied with their job had significantly less low back pain(p<0.05). The mean Biering-Sorensen test was a difference between the two groups was statistically significant (p<0.001). There was a significant difference between the groups with and without low back pain in terms of HADS-Anxiety and HADS-Depression subcale scores.
Conclusion
The study findings indicated that being a hospital worker is a risk factor for low back pain, and the decrease in the strength and endurance of the lower back muscles increases the risk of low back pain.

Keywords: Low back pain, Biering-Sorensen test, Oswestry Disability Index, Nurse, Caregiver


Hemşire ve Bakım Verenlerde Bel Ağrısı Sıklığı Ve İlişkili Risk Faktörleri

Gülnur Yıldırım Kalabalık1, FERHAT EGE2
1Ankara Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği
2Hatay Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇ Algoloji Bilim Dalı

Giriş
Bu çalışmanın amacı, hastane çalışanlarında bel ağrısı sıklığını ve bel ağrısı ile kişisel ve mesleki risk faktörleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Materyal ve metot
Araştırmanın örneklemini bir üniversite hastanesinde çalışan 270 hemşire ve 189 hasta bakıcı oluşturmaktadır. Demografik özellikler, bel ağrısı öyküsü ve bel ağrısı risk faktörleri kişisel bildirim anketleri ile sorgulandı. Gövde ekstansör kaslarının dayanıklılığını değerlendirmek için Biering-Sorensen Testi kullanıldı. Ayrıca Oswestry Engellilik İndeksi (ODI) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) kullanıldı.

Bulgular
Çalışmaya alınan hastane çalışanlarının %56,5'inde son bir ayda bel ağrısı, %81,9'unda ise bel ağrısı öyküsü vardı. Stresli bir çalışma ortamında çalışanlarda, uzun süre ayakta duranlarda, hasta veya ağır nesneleri kaldırma aracı kullanmadan kaldıranlarda ve hastaları tek başına nakledenlerde bel ağrısı sıklığı anlamlı olarak daha yüksekti. Ayrıca düzenli spor yapan ve işinden memnun olanların bel ağrılarının anlamlı olarak daha az olduğu belirlendi(p<0,05). Biering-Sorensen testi ortalamasında iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Bel ağrısı olan ve olmayan gruplar arasında HAD-Anksiyete ve HAD-Depresyon alt ölçek puanları arasında anlamlı fark vardı.

Tartışma
Araştırma bulguları, hastane çalışanı olmanın bel ağrısı için bir risk faktörü olduğunu ve bel kaslarının kuvvet ve dayanıklılığındaki azalmanın bel ağrısı riskini artırdığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Biering-Sorensen testi, Oswestry Engellilik İndeksi, Hemşire, Bakıcı
Corresponding Author: FERHAT EGE, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.