ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Evaluation of sympathetic response in cases with failed back surgery syndrome [Ağrı]
Ağrı. 2009; 21(1): 10-15

Evaluation of sympathetic response in cases with failed back surgery syndrome

Nilay Şahin1, Lutfiye Muslumanoglu2, Omer Karatas3, Aysegul Cakmak2, Emel Ozcan2, Ender Berker4
1Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Selcuk University, Meram Faculty Of Medicine, Konya, Turkey
2Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Bilecik State Hospital, Bilecik, Turkey
4Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Vehbi Koc Foundation, American Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate whether sympathetic skin response (SSR) was affected in cases with failed back surgery syndrome (FBSS). METHODS: Twenty-nine cases admitted to our department and diagnosed as FBSS were recruited for the study. All the cases had back, leg or back and leg pain in the months or in one year following spinal surgery. The control group consisted of 13 healthy hospital personnel. Electrophysiologic nerve conduction studies and SSR recordings were applied on the symptomatic side (29 legs) in study cases and both sides (26 legs) in the control group. SSRs of the study group were compared with those of the sex-, body mass index- and age-matched control group of 13 people. Patients having peripheral nerve entrapment syndromes, peripheral vascular disease, neurologic or psychiatric disease, alcoholism, or drug abuse were excluded from the study. Pain intensity was recorded by visual analog scale (VAS) and depression was recorded by Beck Depression Inventory (BDI). RESULTS: Latency duration in SSR in the study group was significantly higher (p=0.006) when compared with the healthy controls. There was no SSR in 4 patients and there was a positive correlation between BDI and SSR (r=0.46). CONCLUSION: It was concluded that the sympathetic nervous system is affected in FBSS patients with changes in SSR, and that the dysfunction of the sympathetic nervous system may contribute to the intensity and chronicity of pain states in this group of patients.

Keywords: Chronic pain, failed back surgery syndrome; low back pain; sympathetic skin response.


Başarısız bel cerrahisi sendromlu olgularda sempatik deri yanıtının değerlendirilmesi

Nilay Şahin1, Lutfiye Muslumanoglu2, Omer Karatas3, Aysegul Cakmak2, Emel Ozcan2, Ender Berker4
1Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Konya
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Bilecik Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bölümü, Bilecik
4Vehbi Koç Vakfı, Amerikan Hastanesi,fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, başarısız bel cerrahisi sendromlu (BBCS) olgularda sempatik sinir sisteminin etkilenip etkilenmediği araştırıldı. GEREÇ-YÖNTEM: Polikliniğimize başvuran ve BBCS tanısı konulan 29 hasta çalışmaya alındı. Tüm olguların bel operasyonu sonrası bir yıl veya aylar içerisinde başlayan, bel, bacak veya bel-bacak ağrısı vardı. Kontrol grubu ise 13 sağlıklı hastane personelinden oluşturuldu. Elektrofizyolojik sinir iletim çalışmaları ve sempatik deri yanıtı (SDY) ölçümleri hasta grubun semptomatik olan (29 bacak) ve kontrol grubunun ise her iki bacağında (26 bacak) yapıldı. Hasta grubunun SSR değerleri cinsiyet ve yaşları eşleştirilmiş 13 sağlam kontrol grubunun SSR değerleri ile karşılaştırıldı. Periferik sinir sıkışması, periferik dolaşım yetersizliği, nörolojik veya psikiyatrik hastalıklar, alkol veya kötü ilaç kullanımı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalarda ağrı şiddeti Visuel Analog Skala (VAS) ile ve depresyon varlığı Beck Depresyon İndeksi (BDİ) ile araştırıldı. BULGULAR: Sağlıklı kontroller ile karşılaştırıldığında, SDY elde edilen latans sürelerinde hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptandı (p=0.006). BBCS’li hastaların 4’ünde SDY alınamadı ve BDİ ile SDY’nin arasında pozitif korelasyon belirlendi (r=0.46). SONUÇ: Başarısız bel cerrahisi sendromlu hastalarda sempatik sistemin etkilendiği, SDY değişikliklerin olduğu saptandı. Sempatik sinir sistemi tutulumunun BBCS’de görülen kronik ağrı gelişimine katkıda bulunabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Kronik ağrı, başarısız bel cerrahisi sendromu; bel ağrısı; sempatik deri yanıtı.


Nilay Şahin, Lutfiye Muslumanoglu, Omer Karatas, Aysegul Cakmak, Emel Ozcan, Ender Berker. Evaluation of sympathetic response in cases with failed back surgery syndrome. Ağrı. 2009; 21(1): 10-15

Corresponding Author: Nilay Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.