ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Efficacy of conventional ultrasound therapy on myofascial pain syndrome: A placebo controllled study [Ağrı]
Ağrı. 2015; 27(4): 190-196 | DOI: 10.5505/agri.2015.48569  

Efficacy of conventional ultrasound therapy on myofascial pain syndrome: A placebo controllled study

Gülis Kavadar1, Nil Çağlar2, Şeyma Özen3, Şule Tütün2, Demet Demircioğlu4
1Gunesli Medicine Hospital
2Istanbul Education And Research Hospital
3Kanuni Education And Research Hospital
4Memorial Hizmet Hospital

Objectives: Myofascial pain syndrome (MPS) is a complex pain syndrome characterized with trigger points (TP) in skeletal muscles. We aimed to assess the efficacy of ultrasound (US) therapy, which is one of the main devices used in physical rehabilitation, for the treatment of TP in MPS.
Materials and Methods: 59 patients (49 females, 10 males) with active TP on the upper trapezius fibers were randomized into the treatment (n=30) and the control groups (n= 29). The treatment group received conventional US therapy for 6 minutes, on 1,5 Watt/cm2 dose with 1 MHz frequency for 15 days whereas a placebo US therapy was administered to the control group. Prior to the treatment, immediately and 3 months later pain severity during rest and physical activity was assessed with visual analog scale (VAS), TP tenderness was measured with 0-5 scale, pressure pain threshold (PPT) was analyzed with algometer and the depression level was evaluated with Beck’s depression questionnaire (BDP) by a clinician blinded to the groups.
Results: The mean age of the patients were 37.43±9.07 and 35.83± 5.68 years, in the treatment and control groups, respectively. Compared to the pre-treatment values VAS, 0-5 scale and BDP scores decreased (p < 0.01) along with an increase in PPT (p < 0.01) in both groups at the follow-up visits. 0-5 scales and BDP scores were significantly lower and PPT was significantly higher in the treatment group, compared to the control group (p<0.001).Our results revealed that US treatment is effective on MPS.

Keywords: Myofascial pain syndrome, ultrasound, placebo ultrasound


Miyofasiyal ağrı sendromunda konvansiyonel ultrason tedavisinin etkinliği: Plasebo kontrollü çalışma

Gülis Kavadar1, Nil Çağlar2, Şeyma Özen3, Şule Tütün2, Demet Demircioğlu4
1Güneşli Medicine Hastanesi
2İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
4Memorial Hizmet Hastanesi

Amaç: Miyofasiyal ağrı sendromu(MFAS), çizgili kas içinde tetik noktalar ile karakterize bir kompleks ağrı sendromudur. Çalışmamızda, fizik tedavide kullanılan temel cihazlardan biri olan ultrasonun (US) tetik nokta tedavisindeki etkinliğini araştırmak amaçlandı.

Materyal ve Metod: Trapez kası üst liflerinde saptanan tetik noktalara bağlı MFAS tanısı konulan 59 hasta (49 kadın, 10 erkek) randomize olarak tedavi (n=30) ve kontrol grubu (n= 29) olarak iki gruba ayrıldı. Tedavi grubuna 15 gün boyunca, günde bir kez 6 dakika süreyle 1.5 Watt/cm2 dozunda, 1 MHz devamlı konvansiyonel US tedavisi, kontrol grubuna ise aynı sürede plasebo US tedavisi uygulandı. Tedavi öncesi, tedavi sonrası ve tedaviden üç ay sonra vizüel analog skala ile olguların istirahat ve aktivite sırasındaki ağrı düzeyi, sıfır-beş skalası ile tetik nokta hassasiyeti, algometre ile tetik nokta üzerindeki basınç ağrı eşiği ve Beck depresyon ölçeği ile depresyon düzeyleri, tedavi grubunu bilmeyen bir klinisyen tarafından değerlendirildi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması tedavi grubunda 37.43±9.07, kontrol grubunda 35.83± 5.68 idi. Tedavi öncesi değerlerle karşılaştırıldığında, tedaviden sonra ve üç ay sonraki kontrollerde her iki grupta da ağrı yakınmaları, tetik nokta hassasiyeti ve depresyon düzeyinde anlamlı bir azalma (p < 0,01), basınç ağrı eşiğinde anlamlı artış (p<0,01) saptanmakla birlikte, grupların birbiriyle karşılaştırılmasında ağrı, tetik nokta hassasiyeti ve depresyon düzeyindeki azalma ile basınç ağrı eşiğindeki artışın tedavi grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu görüldü (p<0,001).

Sonuç: Sonuçlarımız, ultrason tedavisinin miyofasiyal ağrı sendromlu olguların tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Miyofasiyal ağrı sendromu, ultrason, plasebo ultrason


Gülis Kavadar, Nil Çağlar, Şeyma Özen, Şule Tütün, Demet Demircioğlu. Efficacy of conventional ultrasound therapy on myofascial pain syndrome: A placebo controllled study. Ağrı. 2015; 27(4): 190-196

Corresponding Author: Gülis Kavadar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.