ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Effect of lifestyle interventions on diabetic peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes, result of a randomized clinical trial [Ağrı]
Ağrı. 2018; 30(4): 165-170 | DOI: 10.5505/agri.2018.45477  

Effect of lifestyle interventions on diabetic peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes, result of a randomized clinical trial

Haleh Ghavami, Moloud Radfar, Soraya Soheily, Shams Aldin Shamsi, Hamid Reza Khalkhali
Urmia University of Medical Sciences Faculty of Nursing and Midwifery, Urmia, Iran

Objectives: Diabetic peripheral neuropathy (DPN) is the most common and troublesome complication of diabetes leading to great morbidity and resulting in a huge economic burden for diabetes care. Over half of people with diabetes develop neuropathy. Also, DPN is a major cause of reduced quality of life due to pain, sensory loss, gait instability, fall-related injury, and foot ulceration and amputation. The aim of this study was evaluating the effects of lifestyle interventions on diabetic neuropathy severity in diabetes type 2 outpatients.
Methods: This clinical trial conducted on 74 patients with DPN that divided with random allocation into intervention or control group. The lifestyle interventions applied in the intervention group beginning four educational sessions on lifestyle that emphasize strategies for lowering blood sugar, increasing physical activity, promoting weight loss, prudent diet, and foot caring. Each session was lasted for1.5 hour. Then patients followed for 12 weeks. During this period, they received counseling on mentioned lifestyle interventions. DPN severity in both groups measured using modified Toronto Clinical Neuropathy Score (mTCNS) at the beginning of study and at the end of counseling for 12 weeks.
Results: Comparing differences of mean of DNP severity before and after lifestyle intervention between two groups of study, there was a significant difference (p<0.001). DNP severity in control group had not any change or it increased in some participants, but DNP decreased in intervention group, after applying lifestyle intervention.
Conclusion: Lifestyle interventions can contribute to reducing DPN severity, and consequently decreasing neuropathic pain.

Keywords: DPN severity, lifestyle interventions; modified Toronto Clinical Neuropathy Score (mTCNS).


Tip 2 diyabetli hastalarda yaşam tarzı müdahalelerinin diyabetik periferik nöropati şiddeti üzerine etkisi, randomize klinik çalışmanın sonucu

Haleh Ghavami, Moloud Radfar, Soraya Soheily, Shams Aldin Shamsi, Hamid Reza Khalkhali
Urmia Tıp Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik ve Ebelik Fakültesi, Urmia, İran

Amaç: Diyabetik periferik nöropati (DPN) diyabetin en sık karşılaştığı ve sıkıntılı bir komplikasyondur ve büyük bir morbiditeye yol açar ve diyabet bakımı için büyük bir ekonomik yük oluşturur. Nöropati diyabetli kişilerin yarısından fazlasında gelişir. Ayrıca, ağrı, duyusal kayıp, yürüme instabilitesi, düşme ile ilişkili yaralanma, ayak ülseri ve amputasyon nedeniyle, DPN yaşam kalitesinin azalmasının temel nedenidir. Bu çalışmanın amacı, ayakta tedavi edilen diyabet tip 2 hastalarda; yaşam tarzı müdahalelerinin diyabetik nöropati şiddeti üzerine etkilerini değerlendirmekti.
Gereç ve Yöntem: Bu klinik çalışma, DPN’si olan ve rastgele yöntemi ile; müdahale ya da kontrol grubuna ayrılanan, 74 hasta üzerinde gerçekleştirildi.Kan şekerini düşürmek, fiziksel aktiviteyi arttırmak, kilo kaybını teşvik etmek, ihtiyatlı beslenme ve ayak bakımı için stratejileri vurgulayan yaşam tarzı üzerine dört eğitim oturumu ile başlanan yaşam tarzı müdahaleleri müdahale grubunda uygulanmaya başladı. Her eğitim seansi 1.5 saat sürdü. Daha sonra hastalar 12 hafta boyunca takip edildiler ve bu dönemde yaşam tarzı müdahaleleri konusunda danışmanlık aldılar. Her iki grupta da DPN`nin şiddeti, çalışmanın başlangıcında, ve 12 haftalık danışmanlık sonunda modifiye Toronto Clinical Neuropathy Score (mTCNS) kullanılarak ölçüldü.
Bulgular: Çalışma gruplarının DNP şiddeti, yaşam tarzı müdahaleleri öncesi ve sonrası, ortalamaları arasındaki farklılıkların karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulundu (p<0.001).Yaşam tarzı müdahaleleri uygulandıktan sonar kontrol grubunun DNP şiddeti herhangi bir değişiklik göstermemiştir ya da bazı katılımcılarda DNP şiddeti artmıştır, ancak yaşam tarzı müdahaleleri uygulandıktan sonra müdahale grubunda DNP azalmıştır.
Sonuç: Yaşam tarzı müdahaleleri, DPN şiddetinin azaltılmasında ve sonuç olarak nöropatik ağrının azaltılmasında katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: DPN şiddeti, yaşam tarzı müdahaleleri; modifiye Toronto Klinik Nöropati Skoru (mTCNS).


Haleh Ghavami, Moloud Radfar, Soraya Soheily, Shams Aldin Shamsi, Hamid Reza Khalkhali. Effect of lifestyle interventions on diabetic peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes, result of a randomized clinical trial. Ağrı. 2018; 30(4): 165-170

Corresponding Author: Shams Aldin Shamsi, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.