ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Cardiovascular risk factors and white matter hyperintensities in patients with migraine without aura [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(4): 157-161 | DOI: 10.5505/agri.2017.43765  

Cardiovascular risk factors and white matter hyperintensities in patients with migraine without aura

Ceyla Ataç Uçar, Hafize Nalan Güneş, Cemile Sencer Demircan, Burcu Gökçe Çokal, Selda Keskin Güler, Tahir Kurtuluş Yoldaş
Department of Neurology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objectives: White matter hyperintensities (WMHs) are observed in patients with migraine with aura (MWA) and without aura (MWO), but there are a limited number of studies regarding patients with MWA. In this study, we aimed to investigate the cardiovascular risk factors which may play a role in the development of WMHs in patients with MWO.
Methods: This observational, analytical, case-control study was conducted between June 2016 and January 2017. It included 21 patients with MWO who had WMHs on brain MRI and 19 patients with MWO who tested normal on MRI (control group) at the Neurology Department Outpatient Polyclinic, Ankara Training and Research Hospital. The patients’ data (history, family history, neurological examination findings, echocardiography findings, and cerebral MRI findings) were retrospectively reviewed.
Results: Age, gender, body mass index, blood lipid level, migraine duration, localization of headache, average number of headache per month, medication for headache attack, and echocardiography findings were similar between the two groups. (p>0.05).
Conclusion: In this study, we did not find any association between cardiovascular risk factors and WMHs development in patients with MWO. The association of risk factors other than cardiovascular risk factors (genetic factors and oxidative stress) with the development of WMHs in patients with MWO should also be studied in future.

Keywords: Cerebral white matter hyperintensities, migraine without aura; risk factors


Aurasız migrenli hastalarda kardiyovasküler risk faktörleri ve beyaz cevher hiperintensiteleri

Ceyla Ataç Uçar, Hafize Nalan Güneş, Cemile Sencer Demircan, Burcu Gökçe Çokal, Selda Keskin Güler, Tahir Kurtuluş Yoldaş
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara

Amaç: Beyaz cevher hiperintensiteleri (BCH) hem auralı migrenli (MWA), hem de aurasız migrenli (MWO) li hastalarda görülmekle birlikte, MWA’lı hastalarda sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Biz bu çalışmada MWA’lı hastalarda BCH’lerinin gelişiminde rol oynayan kardiyovasküler risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu gözlemsel, analitik, vaka-kontrol çalışması Temmuz 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne başvuran, MWO tanısı almış ve serebral MRG ‘da BCH saptanan 21 olgu ve kontrol grubu olarak serebral MRG’da BCH saptanmayan 19 MWO olgusu ile yapılmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, beden kitle indeksleri, kan lipid düzeyleri, migren hastalık süresi, başağrısının lokalizasyonu, aylık ortalama başağrısı sayısı, atakta kullanılan ilaçlar ve ekokardiyografi bulguları retrospektif olarak gözden geçirildi.
Bulgular: Hastaların yaş, cinsiyet, beden kitle indeksleri, total kolesterol (kol), migren hastalık süresi, başağrısının lokalizasyonu, aylık ortalama başağrısı sayısı, atakta kullanılan ilaçlar ve ekokardiyografi bulguları benzerdi. (p>0.05)
Sonuç: Çalışmamızda kardiyovasküler risk faktörleri ile MWO hastalarında BCH gelişimi arasında ilişki bulmadık. Kardiyovasküler risk faktörleri dışındaki risk faktörleri ( genetik faktörler ve oksidatif stress vb) nin MWO’lı olgularda BCH gelişimindeki rolleri araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aurasız migren, risk faktörleri; serebral beyaz cevher hiperintensiteleri.


Ceyla Ataç Uçar, Hafize Nalan Güneş, Cemile Sencer Demircan, Burcu Gökçe Çokal, Selda Keskin Güler, Tahir Kurtuluş Yoldaş. Cardiovascular risk factors and white matter hyperintensities in patients with migraine without aura. Ağrı. 2017; 29(4): 157-161

Corresponding Author: Ceyla Ataç Uçar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.