ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Interactions Between The Painful Disorders and The Autonomic Nervous System [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-43078 | DOI: 10.14744/agri.2021.43078  

Interactions Between The Painful Disorders and The Autonomic Nervous System

Doruk Arslan1, Isın Unal-cevık2
1Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Neurology,
2Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Neurology, Pain and Headache Unit

The autonomic nervous system (ANS) controls the heart rate, blood pressure, digestion, respiration, pupillary reactivity, sweating, urination, sexual arousal, and regulats the functions of internal organs. This system provides the homeostasis of the cells, tissues and organs throughout the body and protects against the disturbances imposed by the external and internal stressors. The ANS has 3 main divisions: the sympathetic nervous system (SNS), the parasympathetic nervous system (PNS), and the enteric nervous system. Generally, the SNS and PNS have opposing effects. Each region belonging to the "pain matrix" interacts with ANS. The descending system regulates pain and creates a regulatory effect by the contribution of aminergic neurotransmitters. Hypothalamus, amygdala and periaqueductal gray are the main structures of this regulatory system. Dysfunction of the ANS is frequently observed in pain patients. The SNS induce, facilitate, or potentiate chronic pain. Increased responsiveness of injured sensory nerves to catecholamines, increased expression of alpha-1 adrenoreceptors on primary afferent nociceptors and hyperalgesic skin, central sensitization rendering Aβ mechanoreceptors, enhanced discharge and sympathetic sprouting in dorsal root ganglia, central sensitization and dysfunction of the pain modulation are proposed mechanisms. In this review, the anatomical, physiological and pathological aspects of ANS and pain, laboratory tests to evaluate autonomic functions will be discussed. Pathophysiological role of ANS in migraine, trigeminal autonomic cephalgias, trigeminal neuralgia, peripheral nerve injuries, small fiber neuropathies, myofascial pain syndrome, fibromyalgia, painful joint diseases, visceral pain, phantom limb pain, complex regional pain syndrome and spinal cord injury will be discussed.

Keywords: sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, pain, mechanism, physiology, anatomy


Otonom Sinir Sistemi ve Ağrılı Bozukluklar Arasındaki Etkileşimler

Doruk Arslan1, Isın Unal-cevık2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Faültesi Nöroloji Anabilim Dalı,
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Faültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ağrı ve Baş Ağrısı Ünitesi

Otonom sinir sistemi (OSS), iç organların fonksiyonlarını düzenler, kalp atım hızını, kan basıncını, sindirimi, solunumu, pupiller reaktiviteyi, terlemeyi, idrara çıkmayı ve cinsel uyarılmayı da kontrol eder. OSS vücuttaki hücrelerin, dokuların ve organların homeostazını sağlamaya ve iç / dış zorlayacı etmenlerin sebep olduğu hasara karşı koymaya çalışır. OSS' nin 3 ana dalı vardır: sempatik sinir sistemi (SSS), parasempatik sinir sistemi (PSS) ve enterik sinir sistemi. Genel olarak, SSS ve PSS' nin birbirine zıt etkileri bulunmaktadır. "Ağrı matrisine" ait her bölge OSS ile etkileşim içerisindedir. İnen yolakları ağrıyı düzenler, aminerjik nörotransmitterlerin katkısıyla sistem üzerine regülatör bir etki yaratır. Hipotalamus, amigdala ve periakuaduktal gri cevher bu düzenleyici sistemin ana yapılarıdır. OSS'nin işlev bozukluğu ağrılı hastalarında gözlenebilmektedir. SSS, kronik ağrıyı indükleyebilir, kolaylaştırabilir veya güçlendirebilir. Hasarlı duyu sinirlerinin katekolaminlere karşı artmış hassasiyeti, primer afferent nosiseptörler ve hiperaljezik cilt üzerinde alfa-1 adrenoreseptörlerinin ekspresyonunda artış, Aβ mekanoreseptörleri aracılı merkezi sensitizasyon, dorsal kök ganglionlarında artmış deşarj ve sempatik filizlenme, santral sensitizasyon ve ağrı modülasyonunun disfonksiyonu bu sürece katkı sağlayan mekanizmalar olarak sayılabilir. Bu derlemede OSS ve ağrının, anatomik, fizyolojik, patolojik yönleri ve otonomik fonksiyonları değerlendirmek için kullanılabilecek laboratuvar testleri tartışılacaktır. OSS' nin migren, trigeminal otonomik sefaljiler, trigeminal nevralji, periferik sinir yaralanmaları, ince lif nöropatisi, miyofasyal ağrı sendromu, fibromiyalji, inflamatuvar eklem hastalıkları, viseral ağrı, fantom ağrısı, kompleks bölgesel ağrı sendromu ve spinal kord hasarındaki patofizyolojik rolü tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi, ağrı, mekanizma, fizyoloji, anatomi
Corresponding Author: Isın Unal-cevık, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.