ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Evaluation of postoperative pain in root canal treatment [Ağrı]
Ağrı. 2010; 22(4): 159-164

Evaluation of postoperative pain in root canal treatment

Tülin Ertan1, Güneş Şahinkesen2, Yaşar Meriç Tunca2
1Turkish Naval Headquarters Infirmary, Ankara
2Gülhane Military Medical Academy Dental Science Center, Department Of Endodontics, Ankara

Objectives: The control of postoperative pain is very important for the success of root canal treatment. The aim of this study was to research the factors that affect pain periods and pain intensity during and after endodontic treatment.
Methods: The study included 128 patients. The teeth were grouped according to their type, location and vitality. Root canals were prepared by Hero-shaper and crown-down methods, and filled by lateral condensation. The postoperative 12th hour and postoperative 1st, 3rd, 7th and 15th day Visual Analog Scales (VAS) scores of the patients were recorded and analyzed by statistical methods.
Results: After treatment, the postoperative pain scores were statistically higher in devital than vital teeth. VAS pain score demonstrated statistical differences at the beginning of the treatment between anterior and molar teeth (p=0.012) and also at 3, 7 and 15 days after treatment between premolar and molar teeth (p=0.002, p=0.006, p=0.048, respectively). According to the localization of teeth, on the 3rd, 7th and 15th postoperative days, VAS scores were the highest in the mandibular teeth (p=0.014, p=0.036, p=0.023).
Conclusion: In postoperative pain evaluation, type, localization and vitality of teeth were determined as important. In addition, analysis of the factors that affect treatment as a whole will positively impact the issues of patient satisfaction, workload and cost.

Keywords: Type, localization, vitality of teeth, root canal treatment; postoperative pain


Kök kanal tedavisi sonunda duyulan ağrının değerlendirilmesi

Tülin Ertan1, Güneş Şahinkesen2, Yaşar Meriç Tunca2
1Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Revir Diş Kliniği, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dental Bilimler Merkezi, Endodonti Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Kök kanal tedavisinin başarısında postoperatif ağrının varlığı ve kontrolü oldukça önemlidir. Bu çalışmada, endodontik tedavi sırasında ve sonrasında oluşabilecek postoperatif ağrı sıklığı ve yoğunluğunu etkileyen faktörler araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 128 hasta dahil edildi. Dişler tiplerine, lokalizasyonlarına ve vitalitelerine göre gruplandırıldı. Kanallar Hero-shaper ile crown-down yöntemiyle genişletildi ve lateral kondanzasyon tekniği ile dolduruldu. Hastaların postoperatif 12. saat ve 1., 3., 7. ve 15. günlerde Visual Analogue Scale (VAS) skorları alınıp kaydedildi ve istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Tedavi sonrası duyulan postoperatif ağrı skorlarında, tüm zamanlarda, devital dişlerde vital dişlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir yükseklik vardı. VAS ağrı skoru, tedavi başlangıcında anterior ve molar dişler arasında (p=0.012), tedaviden 3, 7 ve 15 gün sonra ise premolar ve molar dişler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösteriyordu (sırasıyla p=0.002, p=0.006, p=0.048). Diş lokalizasyonlarına göre ise postoperatif 3., 7. ve 15. günlerde VAS skorları dişi mandibulada yer alanlarda daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0.014, p=0.036, p=0.023).
Sonuç: Postoperatif ağrı değerlendirmelerinde diş tipi, lokalizasyonu ve vitalitesinin önemli olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca tedavi yaklaşımları esnasında etkili olan faktörlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi hasta memnuniyeti, iş yükü ve maaliyetler
üzerine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Diş tipi, diş lokalizasyonu; diş vitalitesi; kök kanal tedavisi; postoperatif ağrı


Tülin Ertan, Güneş Şahinkesen, Yaşar Meriç Tunca. Evaluation of postoperative pain in root canal treatment. Ağrı. 2010; 22(4): 159-164

Corresponding Author: Tülin Ertan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.