ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Comparing Efficincies of Diclofenac Sodium and Paracetamol in Patients with Primer Dysmenorrhea Pain by Using Visual Analog Scale (VAS) [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(2): 78-82 | DOI: 10.5505/agri.2013.42103  

Comparing Efficincies of Diclofenac Sodium and Paracetamol in Patients with Primer Dysmenorrhea Pain by Using Visual Analog Scale (VAS)

Murat Ayan1, Ufuk Taş2, Erkan Söğüt3, Semih Arıcı4, Serkan Karaman4, Mehmet Esen1, Fazlı Demirtürk5
1Gaziosmanpasa University, Faculty Of Medicine, Department Of Emergency Medicine, Tokat, Turkey
2Gaziosmanpasa University, Faculty Of Medicine, Department Of Anatomy, Tokat, Turkey
3Gaziosmanpasa University, Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Tokat, Turkey
4Gaziosmanpasa University, Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Tokat, Turkey
5Gaziosmanpasa University, Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Tokat, Turkey

Purpose: In this study, the aim was to compare the efficiencies of diclofenac sodium and paracetamol cure using visual analog scale in the patients applying to emergency room with primer dysmenorrhea.
Tools and method: Group I (n=40) patients diagnosed with primer dysmenorrhea and treated with paracetamol (75 mg intramuscular) and Group II (n=40) patients diagnosed with primer dysmenorrhea and treated with diclofenac sodium (1 g intravenous) were included in this study. In both groups, patients were between 19-30 years old. In all groups, the intensity of the pain was ranked between 0 (no pain) and 10 (intolerable) by using VAS. VAS score of the groups were compared.
Findings: Between two groups, there was not a significant difference statistically in terms of age, mean arterial pressure and pulse values. The VAS values of the first group were higher than that of 2nd group in the beginning. But after the treatment, in the 10th and 30th minutes, the VAS values were lower than that of 2nd group. (p=0.00). The VAS values of the each group in the beginning, on the 10th and 30th minutes were significantly different from each other. VAS values on the 10th and 30th minutes were lower compared to the values in the beginning and the values in the 30th minute was lower according to the 10th minute. (p=0.00).
Result: We can suggest that paracetamol is more efficient than diclofenac sodium in primer dysmenorrhea pain treatment.

Keywords: Primer dysmenorrhea, pain, VAS, Paracetamol, diclofenac sodium.


Primer Dismenore Ağrılı Hastalarda Diklofenak Sodyum ve Parasetamol Tedavi Etkinliklerinin Vizuel Analog Skala (VAS) Kullanılarak Karşılaştırılması

Murat Ayan1, Ufuk Taş2, Erkan Söğüt3, Semih Arıcı4, Serkan Karaman4, Mehmet Esen1, Fazlı Demirtürk5
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
4Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
5Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, acil servise primer dismenore nedeni ile başvuran hastaların ağrılarının giderilmesinde diklofenak sodyum ve parasetamol tedavi etkinliklerinin visual analog scale (VAS) kullanılarak karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya primer dismenore (Grup 1, n=40) tanısı konmuş olan, parasetamol (75mg intramüsküler) tedavisi verilen ve (Grup 2, n=40) primer dismenore, diklofenak sodyum (1 gr intravenöz) tedavisi alan kişiler dahil edildi. Her iki grupta da 19-30 yaş arasındaki hastalar seçildi. Tüm gruplarda hastaların ağrı şiddeti Visual Analog Skala (VAS) kullanılarak 0 (ağrı olmaması) ile 10 (dayanılmaz ağrı) arasında derecelendirildi.
Grupların visual analog skala (VAS)’ ları karşılaştırıldı.
Bulgular: İki grup arasında yaş, OAB ve Nb değerleri açısından istatistiksel olarak fark yoktu. I. gruptaki bireylerin başvuru sırasındaki VAS değerleri II. gruptakilerden yüksek iken, onuncu ve otuzuncu dakikalardaki VAS değerleri II. Gruptaki hastalardan daha düşüktü (p= 0.00, Şekil 1). I. ve II. grubun her birinin kendi içindeki başlangıçtaki, 10. ve 30. dakikalardaki VAS değerleri birbirlerinden anlamlı derecede farklıydı. 10. ve 30. dakikadaki VAS değerleri başlangıçtaki değerlere göre, 30. dakikadaki VAS değerleri 10. dakikaya göre anlamlı derecede düşüktü (p=0.00
Sonuç: Çalışma sonucunda parasetamolün primer dismenore ağrısı tedavisinde diklofenak sodyum dan daha hızlı etki gösterdiği ve daha etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Primer Dismenore, Ağrı, VAS, Parasetamol, Diklofenak sodyum.


Murat Ayan, Ufuk Taş, Erkan Söğüt, Semih Arıcı, Serkan Karaman, Mehmet Esen, Fazlı Demirtürk. Comparing Efficincies of Diclofenac Sodium and Paracetamol in Patients with Primer Dysmenorrhea Pain by Using Visual Analog Scale (VAS). Ağrı. 2013; 25(2): 78-82

Corresponding Author: Murat Ayan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.