ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Spinal anesthesia in cesarean section with different combinations of bupivacaine and fentanyl [Ağrı]
Ağrı. 2006; 18(1): 37-43

Spinal anesthesia in cesarean section with different combinations of bupivacaine and fentanyl

Tülay Özkan Seyhan1, Evren Şentürk2, Nilüfer Şenbecerir1, İlkay Başkan1, Ayşen Yavru1
1Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology, Turkey
2International Hospital Istanbul, Intensive Care Unit, Turkey

The use of opioids for spinal anesthesia increases the anesthetic quality, reduces side effects and also has advantages for the postoperative analgesia. The aim of this study was to evaluate the effects of subarachnoid %0.5 hyperbaric bupivacaine (B) alone or combined with 10 or 20 mg fentanyl (F) on the anesthetic properties for cesarean section and newborn. 45 patients were randomized to three groups to receive 1.8 ml anesthetic drug for spinal anesthesia. GI (n=15) received B, GII (n=15) 10 mg F+B, GIII (n=15) 20 mg F+B. The onset of sensory blok at T4 level, maximum anesthetic level and the onset time, the level of the motor block, duration of effective analgesia, use of total i.v. fluids and ephedrine, relaxation at the operative area, side effects, umblical cord blood gases, Apgar and neurological and adaptive capasity scores of the newborn were compared among the groups. We conclude that compared to control group, the addition of fentanyl to hyperbaric bupivacaine leads to a decrease in local anesthetic doses and so to a decrease in the incidence of side effects and postoperative analgesic consumption. 7 mg B+20 mg F seems to be the preferable combination for that reasons.

Keywords: Spinal anestesia, cesarean section, fentanyl, hyperbaric bupivacaine, postoperative analgesia


Sezaryen operasyonlarında farklı fentanil ve bupivakain kombinasyonları ile spinal anestezi

Tülay Özkan Seyhan1, Evren Şentürk2, Nilüfer Şenbecerir1, İlkay Başkan1, Ayşen Yavru1
1İ.ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ad
2International Hospital İstanbul, Yoğun Bakım Ünitesi

Spinal anestezide opioidlerin kullanımı anestezi kalitesini artırıp, istenmeyen etkileri azaltırken, postoperatif analjezi açısından da avantaj sunmaktadır. Bu çalışmada sezaryen operasyonlarında subaraknoid % 0.5 hiperbarik bupivakainin (B) tek başına ve 10 veya 20 μg fentanil (F) ile birlikte kullanımının anestezi ve yenidoğan üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 45 hasta randomize 3 gruba ayrılarak 1.8 ml volüm oluşturacak şekilde GI’e (n=15) 9 mg B, GII’ye (n=15) 8 mg B+10 μg F, GIII’e (n=15) 7 mg B+20 μg F ile spinal anestezi yapılmıştır. T4 düzeyinde sensoryel blok ve anestezi oluşma süresi, maksimum anestezi düzeyi ve buna erişme süresi, motor blok derecesi, efektif analjezi süresi, toplam intravenöz sıvı ve efedrin gereksinimi, cerrahi sahada gevşeme, yan etkiler, yeni doğanın umblikal arter kan gazı, Apgar ile nörolojik ve adaptif kapasite skorları açısından gruplar karşılaştırılmıştır. Hiperbarik bupivakaine, fentanil ilavesi ile lokal anestetik dozunun kontrol grubuna göre düşürülebildiği, böylece yan etki insidansının azaldığı, postoperatif analjezik gereksiniminin düştüğü ve bu açıdan 7 mg B+20 μg F kombinasyonunun daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Spinal anestezi, sezaryen, fentanil, hiperbarik bupivakain, postoperatif analjezi


Tülay Özkan Seyhan, Evren Şentürk, Nilüfer Şenbecerir, İlkay Başkan, Ayşen Yavru. Spinal anesthesia in cesarean section with different combinations of bupivacaine and fentanyl. Ağrı. 2006; 18(1): 37-43

Corresponding Author: Tülay Özkan Seyhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.