ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The determination of the pain relief approaches in emergency trauma units [Ağrı]
Ağrı. 2006; 18(1): 44-51

The determination of the pain relief approaches in emergency trauma units

Pelin Karaçay1, Fatma Eti Aslan2, Deniz Şelimen2
1Koc University, School Of Health Sciences, Turkey
2Marmara University, School Of Nursing, Turkey

This definitive study has been performed to assess the approach to pain relief in emergency trauma units. The study population consisted of patients seen at the emergency trauma clinics of three different, state-owned, research hospitals in the city of Istanbul. A total of 375 patients with an age range of 18-65 were included. The data were obtained from an 18 question data sheet. Trauma was caused by a fall in 46.1% of the patients and 66.7% of the cases were out of building. Blunt trauma was the cause in 85.6%, 31.2% had head trauma, 38.1% exteremity injuries. Of the patients enrolled in the study, only 17.1% (64 patients) had recieved analgesics. The most common analgesic medication group used was Nonsteroid Anti Inflammatory Drugs (NSAID). According to these results, 82.9% of patients with pain due to trauma had not recieved analgesics and it can be concluded that pain in trauma patients is undertreated.

Keywords: Trauma, pain, analgesia, emergency room.


Acil travma ünitelerinde ağrı geçirme yaklaşımlarının belirlenmesi

Pelin Karaçay1, Fatma Eti Aslan2, Deniz Şelimen2
1Koç Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu
2Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

Bu çalışma, acil travma ünitelerinde ağrı geçirme yaklaşlımlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve karşlılaştırmalı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini; İstanbul il sınırları içerisinde yer alan kamuya ait üç farklı kuruma bağlı eğitim hastanelerinin acil travma ünitelerine başvuran hastalar oluşturdu. Örnekleme 18-65 yaş aralığında olan toplam 375 travmalı hasta alındı. Araştırma sonucunda; hastaların %46.1’inde travmanın düşme sonucu ve % 66.7’sinde yolda meydana geldiği, % 85.6’sında künt travma olduğu, %38.1’inin ekstremite bölgesinden yaralandığı, % 31.2’sine kafa travması tanısı konduğu saptandı. Araştırma kapsamına alınan acil hastaların sadece % 17.1’ine (64 kişi) analjezik verildiği, en sık kullanılan analjezik türünün Nonsteroid Antiinşamatuar ‹laçlar (NSA‹‹) olduğu bu ilaçların % 92.2 oranıyla intramüsküler (‹M) uygulandığı belirlendi. Bu sonuçlara göre travmanın doğası gereği tümünde değişik şiddette ağrı olan hastaların % 82.9’una (311 kişi) analjezik verilmediği ve travmalı hastalarda ağrı tedavisine gerekli önemin gösterilmediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Travma, ağrı, analjezik, acil ünitesi


Pelin Karaçay, Fatma Eti Aslan, Deniz Şelimen. The determination of the pain relief approaches in emergency trauma units. Ağrı. 2006; 18(1): 44-51

Corresponding Author: Fatma Eti Aslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.