ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  The Cognitive Effects of Using Transdermal Fentanyl in Cancer Pain [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(3): 126-130 | DOI: 10.5505/agri.2014.28291  

The Cognitive Effects of Using Transdermal Fentanyl in Cancer Pain

Nurdan Ünlü1, Ayşegül Bilen1, Achmet Ali2, Namigar Turgut1, Aygen Türkmen1
12 Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Okmeydani Teaching And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Anesthesiology, İstanbul University, İstanbul Faculty Of Medicine,ıstanbul,turkey

Objectives: In this study, we aimed to investigate of using transdermal fentanyl (TDF) effects to cognitive functions in cancer pain.
Methods: After approval informed consent of patients and Ethical Committee, fifty patients with cancer pain who had no opioid treatments before were included in the study. Pain was evaluated with Visual Analogue Scale (VAS), cognitive functions were assessed using by Addenbrooke’s Cognitive Examination final revised version (ACE-R), performance was evaluated with Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG), adverse reactions were noted.Patients’ algological evaluation had done in first application and the normal cognitive functions were established using by ACE-R. In cases the treatment was began with 25μg/h TDF and certain stages of the treatment dose was increased so that VAS ≤ 2. ACE-R was applied again on 30. day under enough analgesia. All patients were compared with ACE-R total scores and subgroups ( attention-orientation, memory, fluency, language, visuospatial abilities) at before and after TDF treatment in each other.
Results: At the end of the study, attention-orientation, memory, fluency, language, ACER total scores were statistically significant improvement after the treatment than compared to before. No significant change was obtained in visuospatial abilities. No difference was detected in performance status.
Conclusion: The use of transdermal fentanyl for the treatment of cancer pain are not associated with impairments in cognitive performance, even some cognitive test scores significantly improved. The absence of pain increased the quality of life.

Keywords: Cancer pain, transdermal fentanyl, cognitive functions


Kanser Ağrısında Transdermal Fentanil Kullanımının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

Nurdan Ünlü1, Ayşegül Bilen1, Achmet Ali2, Namigar Turgut1, Aygen Türkmen1
1Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,istanbul, Türkiye
2İ.ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Abd, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, kanser ağrısında transdermal fentanil (TDF) kullanımının kognitif fonksiyonlar üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Etik kurul ve hasta onamı alınarak daha öncesinde opioid tedavisi almamış 50 kanser ağrılı hasta çalışma kapsamına alındı. Ağrı değerlendirmesi Vizüel Analog Skala (Visual Analogue Scale-VAS), kognitif fonksiyon muayenesi Addenbrook Kognitif Muayenesi gözden geçirilmiş versiyonu (Addenbrooke’s Cognitive Examination final revised version -ACE-R) ve günlük aktivite düzeyi Doğu Onkoloji Grubu Performans Ölçütü (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status -ECOG) ile değerlendirildi, yan etkiler kaydedildi. Hastaların ilk başvurularında algolojik değerlendirmeleri yapıldı ve ACE-R uygulanarak normal kognitif fonksiyon düzeyleri tespit edildi. Olgularda 25 μg/saat TDF ile tedaviye başlandı, VAS ≤ 2 olacak şekilde tedavilerinin belirli aşamalarında doz artışı yapıldı. 30. günde yeterli analjezik etkinlik sağlandıktan sonra ACE-R yeniden uygulandı. Tüm hastalar kendi aralarında, TDF tedavisi öncesi ve sonrası olmak üzere ACE-R toplam skoru ve alt grupları (dikkat-oryantasyon, bellek, akıcılık, dil, görsel-mekansal yetenekler) açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma sonunda tedavi sonrası, öncesi ile karşılaştırıldığında dikkat, oryantasyon, bellek, akıcılık, dil ve ACE-R toplam skorlarında istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı. Görsel ve mekansal yeteneklerde ise anlamlı bir değişme görülemedi. Olguların günlük aktivite düzeyi başlangıca göre değişmedi.
Sonuç: Kanser ağrısında TDF kullanımının kognitif fonksiyonlarda bozulma yapmadığı görüldü, hatta bazı kognitif test skorlarında anlamlı düzelme olduğu saptandı. Ağrının olmaması da hastaların yaşam kalitesini arttırdı.

Anahtar Kelimeler: Kanser ağrısı, transdermal fentanil, kognitif fonksiyonlar.


Nurdan Ünlü, Ayşegül Bilen, Achmet Ali, Namigar Turgut, Aygen Türkmen. The Cognitive Effects of Using Transdermal Fentanyl in Cancer Pain. Ağrı. 2014; 26(3): 126-130

Corresponding Author: Ayşegül Bilen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.