ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Changing trends and regional anesthesia practices in Turkey [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(3): 131-137 | DOI: 10.5505/agri.2014.26056  

Changing trends and regional anesthesia practices in Turkey

Yavuz Gürkan1, Alparslan Kus1, Can Aksu1, Cigdem Ohtaroglu2, Mine Solak1, Kamil Toker1
1Medical Faculty Of Kocaeli University, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli, Türkiye
2Cerrahpasa Medical Faculty Of Istanbul University, Department Of Anesthesiology And Reanimation, İstanbul, Turkey

Objectives: Introduction of ultrasound into regional anesthesia (RA) practice has resulted in important changes and developments in RA. These developments had influence on the way of practice and choice of blocks. The purpose of this study was to have an idea about the instruments used in RA and clinical applications in our country.
Methods: A questionnaire consisting of 10 questions were distributed to the participants of National RA Congress in 2011. Besides demographic data, RA techniques used and the method of nerve location was questioned. Participants were asked whether they were satisfied with their training in RA and if they participated a RA course.
Results: 95 participants filled the forms. Spinal anesthesia was the most commonly performed technique. Peripheral nerve blocks constitute only 12% of RA practice. Axillary block was the most commonly performed peripheral nerve block. The most commonly used nerve localization methods were nerve stimulation and ultrasound subsequently. 58% of the participants were not satisfied with their RA training and 50% participated a course for continuing medical education.
Conclusion: Nerve stimulation is the mostly performed method and US is increasingly used. The most commonly performed blocks are central neuroaxial blocks. There is still room for improvement in RA training.

Keywords: Turkey, Regional Anesthesia, Survey, Ultrasound


Değişen akımlar ve Türkiye'de rejyonal anestezi uygulamaları

Yavuz Gürkan1, Alparslan Kus1, Can Aksu1, Cigdem Ohtaroglu2, Mine Solak1, Kamil Toker1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Ultrasonografinin rejyonal anestezi (RA) pratiğine girmesi RA’de önemli gelişme ve değişimlere neden olmuştur. Bu gelişmeler RA uygulama yöntemleri ve blok seçimlerini de etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde RA’de kullanılan araç ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Gereç ve yöntem: 2011 senesi Ulusal RA Kongresi sırasında kongre katılımcılarına 10 sorudan oluşan bir anket formu dağıtıldı. Demografik verilerin yanı sıra RA tekniklerinden hangilerini uyguladıkları ve periferik sinir bloğu uygulamalarında sinir lokalizasyonu için kullandıkları yöntemler soruldu. Katılımcılara RA konusunda aldıkları eğitimlerini yeterli görüp görmedikleri ve bir RA kursuna katılıp katılmadıklarını soruldu.
Bulgular: Formlar 95 kişi tarafından doldurulmuştur. En sık uygulama spinal anestezidir. Periferik sinir blokları RA uygulamalarının sadece %12’sini kapsamaktadır. En sık uygulanan periferik sinir bloğu ise aksiller bloktur. En yaygın kullanılan sinir lokalizasyon yöntemi öncelikle nörostimulasyon ve takiben ultrasonografidir. Katılımcıların %58’inin aldıkları RA eğitimi yeterli bulmadıkları, % 50’sinin mesleki gelişim amacıyla bir kursa katıldığı tespit edilmiştir.
Sonuç: Sinir lokalizasyonunda en sık nörostimulasyon kullanıldığı ancak ultrasonografinin de hızla yaygınlaştığı gözlenmiştir. En sık uygulama nöroaksiyal bloklardır. RA eğitimin hala geliştirilmesi kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rejyonal Anestezi, Anket, Ultrason


Yavuz Gürkan, Alparslan Kus, Can Aksu, Cigdem Ohtaroglu, Mine Solak, Kamil Toker. Changing trends and regional anesthesia practices in Turkey. Ağrı. 2014; 26(3): 131-137

Corresponding Author: Yavuz Gürkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.