ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Evaluation of Affecting Factors and The Effectiveness of Treatment in Cases With Post-Dural Puncture Headache Who Underwent Epidural Blood Patch [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(3): 101-106 | DOI: 10.5505/agri.2014.20591  

Evaluation of Affecting Factors and The Effectiveness of Treatment in Cases With Post-Dural Puncture Headache Who Underwent Epidural Blood Patch

Lütfiye Pirbudak1, Mete Gurol Uğur2, Berna Kaya Uğur3, Seval Kul4, Süleyman Ganidağlı1
11. gaziantep University School Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Department Algology
2Gaziantep University, School Of Medicine Department Of Obstetrics And Gynecology
3Gaziantep Childrens’ Hospital Department Of Anesthesiology And Reanimation.
4Gaziantep University, School Of Medicine, Department Of Biostatistics

Purpose: We evaluated post dural puncture headache (PDPH) cases, contributing factors, their treatment with epidural blood patch (EBP) and responses to the therapy.
Methods: In this retrospective study, 77 PDPH cases treated with EBP were included. Patients were evaluated in terms of age, gender, type of surgery, type and diameter of the needle used for dural puncture, number(s) of dural puncture, onset of punctural headache, any conservative therapies for PDPH, number(s) of EBP application, analgesia quality at 10th minute and 2nd hour after EBP application and radicular pain during procedure.
Results: Mean age of 77 patients (46 female, 31 male) was 31.5 ± 11.3, and most common surgery performed was cesarean section. More than one attempt were applied in 48 patients. In 37 cases 22G spinal needle, in 20 cases 25 G spinal needle were used. The mean duration of the headache was 3.1 ± 1.3 days for female patients and 4.6 ± 2.3 days for male patients (p=0.020). VAS significantly decreased and patient satisfaction significantly increased after the 10th minute in patients who had EBP (p=0.001). In only one case (2%) second EBP was needed for pain relief. Transient radicular pain was observed in 17 cases (22.07%) at administration of EBP
Conclusion: . In PDPH cases EBP is an effective and relatively safe method especially in obstetric patients. we reported that the PDPH symptoms were presented earlier in female patients. Preference of small diameter needles less than 22 G and avoiding multiple attempts may be elaborated for spinal anesthesia.

Keywords: Post dural puncture headache (PDPH), Surgery;Epidural blood patch; Radicular pain


Epidural Kan Yaması Uygulanan Dural-Ponksiyon Sonrası Başağrısı Olgularında Etkileyen Faktörler ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Lütfiye Pirbudak1, Mete Gurol Uğur2, Berna Kaya Uğur3, Seval Kul4, Süleyman Ganidağlı1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Algoloji Bd
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad
3Gaziantep Çocuk Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Ad

Giriş: Dural ponksiyon sonrası baş ağrısı (DPSB) olguları, katkıda bulunan faktörler, epidural kan yaması (EKY) tedavisi ve tedaviye yanıtları değerlendirildi.Bu çalışmada amacımız EKY uygulanan DPSB olgularını incelemektir.
Metod: Bu retrospektif çalışmada, EKY uygulanmak suretiyle tedavi edilen 77 DPSB olgusu dahil edildi. Olgular yaş, cinsiyet, geçirilen operasyonun tipi, kullanılan iğnenin tipi ve çapı, spinal girişim sayısı, EKY uygulaması sırasında radiküler ağrı, sonrasında analjezi kalitesi ve olgu memnuniyeti açısından değerlendirildi.
Bulgular: 77 olgunun (46 kadın, 31 erkek) yaş ortalaması 31.5 ± 11.3 ve en yaygın yapılan cerrahi sezaryan idi. 48 olguda birden fazla girişim yapıldığı, 37 olguda 22G, 20 olguda 25 G spinal iğne kullanılmıştı. Baş ağrısı süresi kadın hastalarda ortalama 3.1 ± 1.3 gün, erkek hastalarda 4.6 ± 1.3 gündü (p = 0.020). EKY uygulanan olgularda 10. dakikadan itibaren VAS anlamlı derecede azalırken, olgu memnuniyeti anlamlı olarak arttı (p=0.001). Sadece bir (%1.29) olguda 2 defa EKY’na ihtiyaç duyuldu. Geçici radiküler ağrı EKY yönetiminde 17 olguda (%22.07) oldu, ancak 5-10 dk içinde geriledi. Tartışma: DPSB’li olgularda EKY özellikle obstetrik olgularda etkin ve güvenilirdir. DPSB semptomlarının bayan hastalarda daha erken görüldüğünü saptadık. Spinal anestezi uygulamalarında 22 G’dan daha küçük çaplı iğneler tercih edilebilir ve birden çok denemeden özenle kaçınılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dura Ponksiyonu Sonrası Baş Ağrısı, Cerrahi; Epidural Kan Yaması; Radiküler ağrı.


Lütfiye Pirbudak, Mete Gurol Uğur, Berna Kaya Uğur, Seval Kul, Süleyman Ganidağlı. Evaluation of Affecting Factors and The Effectiveness of Treatment in Cases With Post-Dural Puncture Headache Who Underwent Epidural Blood Patch. Ağrı. 2014; 26(3): 101-106

Corresponding Author: Lütfiye Pirbudak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.