ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  The frequency and related factors of primary headaches in patients with Hashimoto thyroiditis [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(4): 292-297 | DOI: 10.14744/agri.2021.04874  

The frequency and related factors of primary headaches in patients with Hashimoto thyroiditis

Rabia Gökçen Gözübatik Çelik1, Derya Uludüz Ulu2, Esra Hatipoğlu3, Yalçın Hacıoğlu4, Bengi Gül Alparslan Türk2, Mehmet Ali Sungur5, Baki Göksan2, Sabahattin Saip2, Aksel Siva2
1Department of Neurology, University of Health Sciences, Bakırköy Training and Research Hospital for Psychiatry and Neurological Disorders, İstanbul, Türkiye
2Department of Neurology, Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
3Department of Internal Medicine, Istanbul Çam Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Family Medicine, Istanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
5Department of Biostatistics and Medical Informatics, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce, Türkiye

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the incidence of primary headache and potential biomarkers in patients diagnosed with Hashimoto thyroiditis.
Methods: Patients with Hashimoto thyroiditis referred to the outpatient endocrinology clinic were included in the study. The demographic data, thyroid function test results, and autoantibody titers were recorded. The headache’s clinical characteristics were also determined. The same researcher used the visual analog scale for headache severity rating in all patients.
Results: 155 patients with Hashimoto thyroiditis were included the study. There were 95 (61.3%) cases diagnosed with headache consisting of 20 (21.1%) migraine cases, 17 (17.9%) tension type headaches (TTHs), and 20 (21.1%) new daily persistent headaches (NDPHs). 38 of 155 (24.5%) had hypothyroidism related headaches (HRHs). There was no statistically significant relationship between the headache type and a high blood antibody level anti thyroid peroxidase antibody (p=0.135), while a positive correlation was found with thyroid stimulating hormone (TSH) (p<0.001). Hashimoto patients with migraine (n=14, 70.0%) were found to have higher blood antibody levels, while these ratios were found as 86.8% (n=33) in HRH-patients, 76.5% (n=13) in TTH-patients, and 60.0% (n=12) in NDPH-patients. 86 of 155 (55.5%) patients reported new onset headaches after a Hashimoto’s thyroiditis diagnosis, and the headaches persisted without hormone therapy in 48 (84.2%) of these patients. These patients diagnosed with primary headache and this was interpreted as demonstrating comorbidity between Hashimoto’s disease and primary headaches.
Conclusion: Detection of only the relationship between TSH level and headache suggested that different mechanisms play a role in the pathophysiology. In the diagnosis of primary headache, it is important to look into secondary reasons.

Keywords: Autoimmunity, comorbidity, hashimoto thyroiditis, primary headaches, thyroid stimulating hormone.


Hashimoto tiroiditi hastalarında primer baş ağrısının sıklığı ve ilişkili faktörler

Rabia Gökçen Gözübatik Çelik1, Derya Uludüz Ulu2, Esra Hatipoğlu3, Yalçın Hacıoğlu4, Bengi Gül Alparslan Türk2, Mehmet Ali Sungur5, Baki Göksan2, Sabahattin Saip2, Aksel Siva2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul Çam Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Hashimoto tiroiditi tanısı alan hastalarda primer baş ağrısı insidansını ve potansiyel biyobelirteçleri değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Endokrinoloji polikliniğine başvuran Hashimoto tiroiditi olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, tiroid fonksiyon test sonuçları ve otoantikor titreleri kaydedildi. Baş ağrısının klinik özellikleri de belirlendi. Aynı araştır-macı, tüm hastalarda baş ağrısı şiddeti derecelendirmesi için görsel analog ölçeği (VAS) kullandı.
Bulgular: Primer baş ağrısı olan 95 (%61,3) hastadan 20’si (%21,1) migren, 17’si (%17,9) gerilim tipi baş ağrısı (TTH) ve 20’si (%21,1) yeni günlük kalıcı baş ağrısı (NDPH) tanısı aldı. Yüz elli beş kişiden 38’inde (%24,5) hipotiroidizme bağlı baş ağrısı (HRH) tespit edildi. Baş ağrısı tipi ile yüksek kan antikor düzeyi (anti-TPO) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmazken (p=0,135), tiroid uyarıcı hormon (TSH) ile pozitif korelasyon saptandı (p<0,001). Migrenli Hashimoto hastalarında (n=14, %70,0) daha yüksek kan antikor düzeyleri bulunurken, bu oranlar HRH’de %86,8 (n=33), TTH hastalarında %76,5 (n=13), NDPH hastalarında %60,0 (n=12) olarak saptandı. Elli yedi hasta Hashimoto tanısı aldıktan sonra yeni bir baş ağrısı tanımlarken, hormon tedavisi sonrası baş ağrısı devam eden hasta sayısı 48 idi. Bu da primer baş ağrısı ve Hashimoto hastalığı komorbiditeyi göstermekteydi.
Sonuç: Baş ağrısı ile ilişkili tek faktörün TSH düzeyi olması patofizyolojide farklı mekanizmaların rol oynadığını düşündürdü. Primer baş ağrısı tanısında tedavi edilebilen sekonder nedenlerin detaylı araştırılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Otoimmünite, komorbidite, hashimoto tiroiditi, primer baş ağrısı, tiroid uyarıcı hormon.


Rabia Gökçen Gözübatik Çelik, Derya Uludüz Ulu, Esra Hatipoğlu, Yalçın Hacıoğlu, Bengi Gül Alparslan Türk, Mehmet Ali Sungur, Baki Göksan, Sabahattin Saip, Aksel Siva. The frequency and related factors of primary headaches in patients with Hashimoto thyroiditis. Ağrı. 2022; 34(4): 292-297

Corresponding Author: Rabia Gökçen Gözübatik Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.