ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Determination of risks and benefits of intrathecal tramadol hydrochloride in rabbits [Ağrı]
Ağrı. 2002; 14(1): 60-67

Determination of risks and benefits of intrathecal tramadol hydrochloride in rabbits

S. Gürsoy1, H. Kafalı1, N. Kunt1, F. Göze2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon A.b.d.
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.b.d.

The risks and benefits of intrathecal tramadol hydrochloride application in rabbits has been studied. In this study 35 male, Albino type New Zelland rabbits were used. The rabbits were divided into 5 groups. A, B, C and D groups were administered intrathecally single dose 1, 2, 4 and 8 mg/kg tramadol hydrochloride respectively and also single dose of saline was given intrathecally to the control group. Pain treshold, whether the seizures improved or not, respiratory depression, motor disfunction and sedation grade were evaluated at the intervals of 5, 15, 30, 60 and 120th min. Additionally neurotoxicity was searched histopathologically. It has been detected that tramadol has moderate analgesic potential which starts rapidly, lasts for a short time and depends on the dose. Motor disfunction and seizures were not observed. Light sedation and respiratory depression were observed at high doses. Neurotoxicity was found in all groups except the control group. Intrathecal tramadol hydrochloride has moderate analgesics effects which lasts for a short time and low incidence of side effects. It is assumed that it has toxic effect on the spinal cord.

Keywords: Tramadol hydrochloride, intrathecal, analgesia, neurotoxicity, rat


Tavşanlara intratekal uygulanan tramadol hidrokloridin risk ve faydalarının belirlenmesi

S. Gürsoy1, H. Kafalı1, N. Kunt1, F. Göze2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon A.b.d.
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.b.d.

Tramadol hidroklorid, tavşanlara intratekal uygulanarak risk ve faydaları araştırıldı. Çalışma aynı yaşta, 35 adet erkek, Albino tipi Yeni Zelanda tavşanı ile yapıldı. Tavşanlar biri kontrol olmak üzere beş gruba ayrıldı. A,B,C ve D gruplarına sırasıyla 1, 2, 4 ve 8 mg/kg tramadol hidroklorid tek doz intratekal yoldan uygulandı. Kontrol grubuna da serum fizyolojik intratekal tek doz olarak uygulandı. 5, 15, 30, 60 ve 120’nci dakikalarda ağrı eşiği, konvülzyon gelişip gelişmediği, solunum depresyonu, motor zayıflık ve sedasyon dereceleri değerlendirildi. Ayrıca nörotoksisite gelişip gelişmediği histopatolojik olarak araştırıldı. Doza bağlı, orta derecede, hızlı başlayan, kısa süren analjezik etkinlik tespit edildi. Motor zayıflık ve konvülziyon görülmedi. Yüksek dozlarda hafif sedasyon ve solunum depresyonu gelişti. Kontrol grubu dışındaki diğer gruplarda nörotoksik bulgular oluştu. İntratekal tramadol hidrokloridin, orta derecede ve kısa süreli analjeziye ve düşük yan etki profiline sahip olduğu, ancak medulla spinalis için toksik olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Tramadol hidroklorid, intratekal, analjezi, nörotoksisite, sıçan


S. Gürsoy, H. Kafalı, N. Kunt, F. Göze. Determination of risks and benefits of intrathecal tramadol hydrochloride in rabbits. Ağrı. 2002; 14(1): 60-67

Corresponding Author: S. Gürsoy


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.