ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 36  Sayı: 2  Yıl: 2024
 
Ağrı: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Hemofilik Artropatide Adipoz Doku Türevli Stromal Vasküler Fraksiyon Hücre Tedavisi, Olgu sunumu
Adipose-Derived Stromal Vascular Fraction Cells Therapy in Hemophilic Arthropathy, A Case Report
Derya Güner, CAN EYIGOR
doi: 10.14744/agri.2022.37043  Sayfa 0

2.
Belim Ağrıyor! COVID-19 Enfeksiyonu Geçirdiniz mi?
My Back Hurts! Did You Have Covid-19 Infection?
Gevher Rabia Genç Perdecioğlu, Damla Yürük, Ömer Taylan Akkaya
doi: 10.14744/agri.2022.09086  Sayfa 0

3.
Bel ağrısı ve radikülopatiye neden olan lumbal faset eklem sinovyal kistin floroskopik perkütan olarak aspirasyonu
Percutaneous fluoroscopic lumbar facet joint synovial cyst aspiration for manifesting with radiculopathy and low back pain
Kamer Dere
doi: 10.14744/agri.2022.07742  Sayfa 0

4.
Ultrason Kılavuzluğunda Girişimsel Ağrı Yönetimi Sırasında Tanı Konulan Semptomatik Schwannoma
Symptomatic Schwannoma Diagnosed During Ultrasound-Guided Interventional Pain Management
Damla Yürük, Hüseyin Alp Alptekin
doi: 10.14744/agri.2023.92332  Sayfa 0

5.
Nadir bir pelvik ağrı nedeni: Floroskopi rehberliğinde steroid enjeksiyonu ile tedavi edilen osteitis pubis
A rare cause of pelvic pain: Osteitis pubis treated with steroid injection under fluoroscopy guidance
Hamit Göksu, Şeref Çelik, Erkan Yavuz Akçaboy
Sayfa 0

6.
Hemşirelikte Ağrı Yönetiminde Etik Tutum Ölçeği Geliştirme
Developing an Ethical Attitude Scale for Pain Management in Nursing
emre namık, ESRA AKIN, meltem uyar
Sayfa 0

7.
Osteoartrite bağlı kronik diz ağrısı mevcut hastaların tedavisinde otolog yağ dokunun eklem içi enjeksiyonu
Intra-articular injection of autologous fat tissue in the treatment of patients with chronic knee pain due to osteoarthritis
Derya Bayram, İbrahim Aşık, Güngör Enver Özgencil
Sayfa 0

8.
Meme Cerrahisinde Farklı Volümlerde Uygulanan Erektör Spina Düzlem Bloğunun İntraoperatif Opioid Tüketimi ve Postoperatif Analjezi Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması: Randomize, Prospektif, Çift Kör Çalışma
Investigation of Efficacy of Erector Spinae Plane Block Administered in Different Volumes on Intraoperative Opioid Consumption and Postoperative Analgesia in Breast Surgery: Randomized, Prospective, Double-Blind Study
Hasibe Solmaz Demirel, Gülçin BÜYÜKBEZİRCİ, RESUL YILMAZ, sule arican, Ayşe Seda Eren Zeydoğlu, RUHİYE REİSLİ, SEMA TUNCER UZUN
Sayfa 0

9.
Hemşire ve Bakım Verenlerde Bel Ağrısı Sıklığı Ve İlişkili Risk Faktörleri
Low Back Paın Frequency And The Related Rısk Factors In Nurses And Caregıvers
Gülnur Yıldırım Kalabalık, FERHAT EGE
Sayfa 0

10.
Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Disk Hernisinde Progresyon: Progresyon mu yoksa regresyon mu olmalı?
Progression of Disc Herniation After Transforaminal Epidural Steroid Injection: Should It be Progression or Regression?
Yasin Okumuş, Rekib saçaklıdır, Savas Sencan, Osman Gunduz
Sayfa 0

11.
Transnazal Sphenopalatine Ganglion Blokajının Fibromiyalji Hastalarındaki Ağrı, Fonksiyonel Kapasite, Uyku ve Depresyon Üzerindeki Etkisi
The effect of transnasal sphenopalatine ganglion blockade on pain, functional capacity, sleep, and depression in patients with fibromyalgia
Oktay Faysal Tertemiz, erkan Özduran, Nermin Tepe
Sayfa 0

12.
Migrenöz Baş Ağrısıyla Prezente Olan Batı Nil Virüsü Menenjiti
West Nile Virus Meningitis Presenting with Migraineous Headache
Esra Koçhan Kızılkılıç, Merve Aktan Süzgün, İlker İnanç Balkan, Sabahattin Saip
Sayfa 0

13.
İnterskalen blok sonrası tek taraflı diyafram paralizisi gelişen hastada USG ile erken tanı ve tedavi yönetimi
Early diagnosis and treatment management with USG in a patient who developed unilateral diaphragmatic paralysis after interscalene block
Zülfü Çevik, Deniz Kara, Ayda Türköz
Sayfa 0   
Copyright © 2024 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.