ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 35  Sayı: 3  Yıl: 2023
 
Ağrı: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Hemofilik Artropatide Adipoz Doku Türevli Stromal Vasküler Fraksiyon Hücre Tedavisi, Olgu sunumu
Adipose-Derived Stromal Vascular Fraction Cells Therapy in Hemophilic Arthropathy, A Case Report
Derya Güner, CAN EYIGOR
doi: 10.14744/agri.2022.37043  Sayfa 0

2.
Belim Ağrıyor! COVID-19 Enfeksiyonu Geçirdiniz mi?
My Back Hurts! Did You Have Covid-19 Infection?
Gevher Rabia Genç Perdecioğlu, Damla Yürük, Ömer Taylan Akkaya
doi: 10.14744/agri.2022.09086  Sayfa 0

3.
Bel ağrısı ve radikülopatiye neden olan lumbal faset eklem sinovyal kistin floroskopik perkütan olarak aspirasyonu
Percutaneous fluoroscopic lumbar facet joint synovial cyst aspiration for manifesting with radiculopathy and low back pain
Kamer Dere
doi: 10.14744/agri.2022.07742  Sayfa 0

4.
Nadir bir başağrısı nedeni; Trigeminal nevralji ve İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon birlikteliği olgu sunumu
A rare cause of headache; Case report of idiopatic intracranial hypertension concomitant with trigeminal neuralgia
Burcu Özalp Horsanalı, husnu yilmaz, meltem uyar, CAN EYIGOR
doi: 10.14744/agri.2021.14471  Sayfa 0

5.
Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında Transversus Abdominis Plan Bloğunun Laparoskopi veya Ultasonografi İle Uygulanmasının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effectiveness of Transversus Abdominis Plane Block with Laparoscopy or Ultrasonography in Laparoscopic Cholecystectomy Operations
İlter Soytürk, Zahide Doğanay, Hale Kefeli Çelik
Sayfa 0

6.
Migrenli Hastalarda Fiziksel Aktivite Seviyesinin Ağrı, Fonksiyonellik ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Effect of Physical Activity Level on Pain, Functionality and Quality of Life in Migraine Patients
Gamze Sagli Diren, Pınar Kaya Ciddi, Gizem Ergezen, Mustafa Sahin
doi: 10.14744/agri.2022.26504  Sayfa 0

7.
Kırmızı Kulak Sendromunun Geçiş Tedavisinde İntravenöz Metilprednizolon: Bir Olgu Sunumu
Intravenous Methylprednisolone as a Transition Treatment in Red Ear Syndrome: A Case Report
Serdar Kokar, Ugur Uygunoglu
doi: 10.14744/agri.2021.23911  Sayfa 0

8.
Kanser Hastalarının Ağrı İnançları ve İlişkili Faktörler
Pain Beliefs of Cancer Patients and Associated Factors
Ülkü Özdemir, Aysel Akdeniz
doi: 10.14744/agri.2022.55798  Sayfa 0

9.
Plan A Blokları
Plan A Blocks
Hadi Ufuk Yörükoğlu, Sevim Cesur, Can Aksu, Alparslan Kuş
Sayfa 0

10.
Ardışık Faset Medial Dal Radyofrekans Denervasyonu ve Dorsal Kök Gangliyon Pulse Radyofrekans Tedavisinin Lomber Faset Eklem Ağrısına Etkisi
The Effect of Consecutive Facet Medial Branch Radiofrequency Denervation and Dorsal Root Ganglion Pulse Radiofrequency Therapy on Lumbar Facet Joint Pain
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Şebnem Rumeli;
doi: 10.14744/agri.2022.42713  Sayfa 0

11.
The effect of Erector Spinae Plane Block on the use of anesthetic medications in lumbar spine surgery
Masoud Nashibi, Parisa Sezari, Farhad Safari, Houman Teymourian, Sogol Asgari, Kamran Mottaghi
doi: 10.14744/agri.2022.48992  Sayfa 0

12.
Lomber Multifidus Kesit Alanının Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu Üzerine Etkisi: Gözlemsel Klinik Çalışma
The Effect of Lumbar Multifidus Cross-Sectional Areas on Transforaminal Epidural Steroid Injection: An Observational Clinical Study
Rekib SACAKLIDIR, Efe SOYDEMİR, Savas SENCAN, Osman Hakan GUNDUZ
Sayfa 0

13.
Korona Sonrası Şiddetli Baş Ağrısında Yüksek Doz Steroidin Etkinliği
The Effectiveness of High Dose Steroid in Post-corona Severe Headache
Nermin Tepe, Oktay Faysal Tertemiz
doi: 10.14744/agri.2022.33410  Sayfa 0

14.
Post Herpetik Nevraljide Metilprednizolon ve Bupivakain Kullanılarak Yapılan Erektor Spina Plan Bloğunun Etkinliği: Vaka Serisi
The Effectiveness of the Erector Spinae Plane Block Using Methylprednisolone and Bupivacaine in Post Herpetic Neuralgia: Case Series
Uğur Peksöz, umran oner, Mine Celik
doi: 10.14744/agri.2021.43926  Sayfa 0

15.
Pregabalinin sıçanlarda antidepresan ve anksiyolitik etkileri ve mekanizmalarının incelenmesi
The investigation of antidepressant and anxiolytic effects of pregabalin and its mechanisms of action in rats
SULE AYDIN, Cansu Kılıç Tatlıcı, Mustafa Erhan Çivgin, Zeynep Gül Yazıcı, Cafer YILDIRIM, Setenay Dincer Oner, Fatma Sultan Kilic
doi: 10.14744/agri.2022.98474  Sayfa 0

16.
Üniversite öğrencilerinde ekrana maruz kalma ile boyun özürlülüğü, baş ağrısı, stres, depresyon ve anksiyete arasındaki ilişki
The relationship between screen exposure and neck disability, headache, stress, depression and anxiety in university students
Halil Yılmaz, EVRIM GOZ
Sayfa 0

17.
Ultrason Kılavuzluğunda Girişimsel Ağrı Yönetimi Sırasında Tanı Konulan Semptomatik Schwannoma
Symptomatic Schwannoma Diagnosed During Ultrasound-Guided Interventional Pain Management
Damla Yürük, Hüseyin Alp Alptekin
doi: 10.14744/agri.2023.92332  Sayfa 0

18.
Karpal tünel sendromunun tedavisinde fonoforez ve düşük seviyeli lazer tedavisinin egzersize ek katkısının klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonografik olarak değerlendirilmesi
Additional contribution of phonophoresis and low-level laser therapy to exercise in the treatment of carpal tunnel syndrome by clinical, electrophysiological and ultrasonographical evaluation
Nazlı Karaman, Zeliha Ünlü, Deniz Selçuki, Lale Cerrahoğlu
Sayfa 0

19.
Küme Başağrılı Bir Hastada Atipik Bir Araştırma: Bir Olgu Sunumu
An Atypical Survey in a Cluster Headache Patient: A Case Report
Gökhan Özkan, Ali Akyol
Sayfa 0

20.
Lomber faset sendromunda, TENS tedavisi ile konvansiyonel radyofrekans termokoagülasyon, pulse radyofrekans denervasyon uygulamalarının etkinliklerinin karşılaştırılması: Tek-kör randomize kontrollü bir çalışma
Comparison of the efficacy of continuous radiofrequency thermocoagulation, pulsed radiofrequency denervation applications and TENS therapies for lumbar facet syndrome: A single-blind randomized controlled trial
Atilla Seçgin, Sibel Eyigor, Can Eyigör, Bora Uzuner, İdris Şevki Köken, Meltem Uyar
Sayfa 0

21.
Erektör spina plan bloğunun açık subcostal nefrektomilerde postoperatif intravenöz morfin tüketimine etkisi: randomize prospektif klinik çalışma
Effect of erector spinae plane block on postoperative intravenous morphine consumption in open subcostal nephrectomy: a prospective randomized clinical trial
Erkan ATICI, Zehra İpek Arslan, Hasan Yılmaz
Sayfa 0

22.
Rat Siyatik Sinirine 120 ve 240 Saniye Olarak Uygulanan Devamlı ve Pulsed Radyofrekansın Etkileri
Effects of Continuous and Pulsed Radiofrequency Which Applied For 120 amd 240 Seconds to Rats Sciatic Nerve
güray özkumur, Esma Kirimlioglu, Ergi Kaya, Necdet Demir, arif yegin
Sayfa 0

23.
Lumbosakral radiküler ağrılı hastalarda pulsed radyo frekans tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Tek merkez verilerinin analizi
Evaluation of the efficacy of pulsed radio frequency therapy in patients with lumbosacral radicular pain: An analysis of single center data
Şeref ÇELİK, Gokhan YILDIZ, Erkan Yavuz AKÇABOY, Saziye Sahin, Samet Sancar Kaya, Müge BARAN, Hamit GÖKSU
doi: 10.14744/agri.2022.60234  Sayfa 0

24.
Gabapentinoidler ve laktasyon: Literatürü gözden geçirme
Gabapentinoids and lactation: Review of the literature
Burcu Özalp Horsanalı, husnu yilmaz, meltem uyar, CAN EYIGOR
Sayfa 0

25.
Spinal anestezi sonrası izole bilateral tinnitus
Isolated bilateral tinnitus after spinal anesthesia
Kadir Arslan, Hale Çetin Arslan
Sayfa 0

26.
Türkiye'de çalışan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Hekimlerinin fasyal plan bloklarının perioperatif kullanımına yaklaşımları: Ulusal Anket çalışması.
Perioperative Use of Fascial Plane Blocks; Approach of Anesthesiology and Reanimation Physicians in Türkiye: A National Survey study
Onur Balaban, Ali Eman
Sayfa 0

27.
Romboid Blok'a Yeni Yaklaşım: Rib Tip (RTT) Tekniği
Rib Tip Technique (RTT) to Rhomboid Block: A Novel Approach
Mete Manici, Barış Küçükerdem, Doğa Şimşek, Yavuz Gürkan
Sayfa 0

28.
Doğumsal Brakial Pleksus Palsinin Cerrahi Restorasyonunda Serratus Anterior Plan Bloğu Analjezisi: Akut Ağrı Yönetimine Farklı Bir Yaklaşım
Serratus Anterior Plane Block Analgesia for Surgical Restoration of Brachial Plexus Birth Palsy: A Different Approach for Acute Pain Management
Emine Aysu Salviz, Emre Sertaç Bingül, Meltem Savran Karadeniz
Sayfa 0

29.
Koksidinili hastalarda özürlülük ile depresyon, anksiyete ve uyku kalitesi ilişkisi
The relationship of disability with depression, anxiety and sleep quality in patients with coccydynia
Emel Güler, Hanzade Aybuke Unal
Sayfa 0

30.
To The Editor
Dexter Kerry Salazar Flores, Carlos H Salazar-Zamorano, Luis Humberto Reyes Esparza, Karla Espinoza Morales, ece yamak altinpulluk, Ruth liceth Jara Pacheco, Podaru Radu, Mario Fajardo Perez
Sayfa 0

31.
Transversus Abdominis Plan Bloğu’na Bağlı Büyük Bir Karın Duvarı Hematomu
A Gross Abdominal Wall Hematoma Secondary to Transversus Abdominis Plane Block
Coşkun Araz, Ozer TUC, Adnan Torgay
Sayfa 0

32.
Mandibular Sinir Bloğuna Sekonder Gelişen Nadir Bir Komplikasyon Olan Amaurosis Ve Geçici Diplopi: Olgu sunumu
Amaurosis and transient diplopia, a rare complication secondary to mandibulary nerve block: A case report
Mustafa Karaoğlan, Bilge Küçükçay, Levent Ertuğrul İnan
Sayfa 0

33.
Radiküler bel ağrısı ile başvuran hastada saptanan beklenmedik durum
An unexpected circumstance detected in a patient presenting with radicular low back pain
Alper Mengi, Ugur Uygunoglu
doi: 10.14744/agri.2023.15013  Sayfa 0

34.
Effects of Epidural Steroid Injections on Menstrual Cycle in Women: An Observational Study
Epidural Steroid Enjeksiyonlarının Kadınlarda Adet Döngüsü Üzerine Etkileri: Gözlemsel Bir Çalışma
Savas Sencan, Serhad Bilim, Merve Demirci, Osman Hakan Gunduz
Sayfa 0

35.
Perkütan Nefrolitotomi uygulanan hastalarda Erektör Spina Düzlem Blok'un operasyon sonrası ağrıyı azaltma ve hasta memnuniyeti açısından değerlendirilmesi: Randomize klinik çalışma
Evaluation of Erector Spinae Plane Block in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy in terms of postoperative pain reduction and patient satisfaction: Randomized clinical trials
Abdulhakim Şengel, Nuray Altay, mehmet demir
Sayfa 0

36.
Kalça Osteoartritli Hastalarda Floroskopi Eşliğinde Üçlü Kalça Bloğu: Yeni Bir Yaklaşım
Fluoroscopy-Guided Triple Hip Block for Patients with Hip Osteoarthritis: A New Approach
Savas Sencan, Rekib saçaklıdır, Osman Hakan Gunduz
Sayfa 0

37.
Akut herpes zosterde ağrı tipi ve nöropatik ağrı komponentleri
Pain type and neuropathic pain components in acute herpes zoster
Hanzade Aybüke Ünal, Neslihan Demirel Öğüt, Emel Guler, Alp Alptekin
Sayfa 0

38.
Use of femoral and sciatic nerve block combination in Parkinson’s disease
Parkinson hastalığında femoral ve siyatik sinir bloğu kombinasyonu
Sibel Çatalca, Oya Yalçın Çok, Çiğdem Şimşek, Nesrin Bozdoğan Özyilkan
Sayfa 0

39.
Percutaneous Pulsed Radiofrequency Ablation of Articular Nerves of The Hip Joint in Patients with Chronic Hip Pain Refractory to Conventional Analgesics
Sandeep Diwan, Anju Gupta, Sahil Sanghvi, Suhrud Panchawagh, Parag Sancheti
Sayfa 0

40.
Kronik refrakter angina pektoris ağrı tedavisinde spinal kord stimülasyonu: bir olgu sunumu
Spinal cord stimulation in the treatment of chronic refractory angina pectoris pain: a case report
Ferhat Ege, MERT AKBAS
Sayfa 0

41.
Mastaljisi Olan Fibromyalji ve Mastalji Hastalarında Tedavi ile Mastalji Düzeliyor
Treatment of Fibromyalgia Among Patient with Mastalgia and Fibromyalgia Improved Mastalgia
Tonguç Utku Yılmaz, Murat Inanır, SAFFET ÇINAR, Sertaç Ata Güler, Nihat Zafer Utkan
Sayfa 0

42.
Kalça cerrahisinde cerrahi anestezi için üçlü blok: lomber pleksus ve erektör spina plan bloklarının ile PENG bloğu ile kombinasyonu
Triple-block for surgical anesthesia in hip surgery: PENG block with combination of lumbar plexus and erector spinae plane blocks
Onur Balaban, Ali Eman, Bedirhan Günel, Ali Fuat Erdem
Sayfa 0

43.
Nadir bir pelvik ağrı nedeni: Floroskopi rehberliğinde steroid enjeksiyonu ile tedavi edilen osteitis pubis
A rare cause of pelvic pain: Osteitis pubis treated with steroid injection under fluoroscopy guidance
Hamit Göksu, Şeref Çelik, Erkan Yavuz Akçaboy
Sayfa 0

44.
Hemşire ve Bakım Verenlerde Bel Ağrısı Sıklığı Ve İlişkili Risk Faktörleri
Low Back Paın Frequency And The Related Rısk Factors In Nurses And Caregıvers
Gülnur Yıldırım Kalabalık, FERHAT EGE
Sayfa 0

45.
Spinal kord yaralanmasına sekonder gelişen nöropatik ağrıda perkütan servikal kordotomi uygulaması: Bir olgu sunumu
Percutaneous cervical cordotomy for neuropathic pain secondary to spinal cord injury: A case report
MERT AKBAS, FERHAT EGE
Sayfa 0

46.
Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Disk Hernisinde Progresyon: Progresyon mu yoksa regresyon mu olmalı?
Progression of Disc Herniation After Transforaminal Epidural Steroid Injection: Should It be Progression or Regression?
Yasin Okumuş, Rekib saçaklıdır, Savas Sencan, Osman Gunduz
Sayfa 0

47.
Migrenöz Baş Ağrısıyla Prezente Olan Batı Nil Virüsü Menenjiti
West Nile Virus Meningitis Presenting with Migraineous Headache
Esra Koçhan Kızılkılıç, Merve Aktan Süzgün, İlker İnanç Balkan, Sabahattin Saip
Sayfa 0   
Copyright © 2023 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.