ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 34  Sayı: 3  Yıl: 2021
 
Ağrı: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Ardışık Faset Medial Dal Radyofrekans Denervasyonu ve Dorsal Kök Gangliyon Pulse Radyofrekans Tedavisinin Lomber Faset Eklem Ağrısına Etkisi
The Effect of Consecutive Facet Medial Branch Radiofrequency Denervation and Dorsal Root Ganglion Pulse Radiofrequency Therapy on Lumbar Facet Joint Pain
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Şebnem Rumeli;
doi: 10.14744/agri.2022.42713  Sayfa 0

2.
Belim Ağrıyor! COVID-19 Enfeksiyonu Geçirdiniz mi?
My Back Hurts! Did You Have Covid-19 Infection?
Gevher Rabia Genç Perdecioğlu, Damla Yürük, Ömer Taylan Akkaya
doi: 10.14744/agri.2022.09086  Sayfa 0

3.
Bel ağrısı ve radikülopatiye neden olan lumbal faset eklem sinovyal kistin floroskopik perkütan olarak aspirasyonu
Percutaneous fluoroscopic lumbar facet joint synovial cyst aspiration for manifesting with radiculopathy and low back pain
Kamer Dere
doi: 10.14744/agri.2022.07742  Sayfa 0

4.
Servikal Radiküler Ağrıda Kantitatif Duyu Testi Bulguları Ve Semptomlar İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Quantitative Sensory Test Findings In Cervical Radicular Pain And Their Relationship with the Symptoms
Göksel Tanıgör, Simin Hepgüler, İdris Şevki Köken, meltem uyar
doi: 10.14744/agri.2021.88972  Sayfa 0

5.
Hemşirelik öğrencilerinin ağrı değerlendirmesine yönelik tutum ölçeği’nin geliştirilmesi (HÖADTÖ)
Development of Nursing Students' Attitudes Scale Towards Pain Assessment (NSASPA)
Hülya BULUT, Sevil GÜLER, İnci MERCAN ANNAK, Çiğdem BERK ÖZCAN
doi: 10.14744/agri.2022.90018  Sayfa 0

6.
Evaluation of Musculoskeletal Pain and Releated Factors in School Age Children (8-12 years)
Seide Karasel, Nedime Karasel, Dua Cebeci
doi: 10.14744/agri.2021.04378  Sayfa 0

7.
Trigeminal nevraljide yüksek konsantrasyonlu lokal anestezik ve steroid ile uygulanan periferik blokların etkinlik süresinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effectiveness duration of peripheral blocks applied with high concentration local anesthetic and steroid in trigeminal neuralgia
Esra Ertilav, Osman NURI AYDIN
doi: 10.14744/agri.2021.77854  Sayfa 0

8.
Vitamin D ve EB1089’un Antinosiseptif Etkilerinin Sıçanlarda İncelenmesi
Investigation of Antinociceptive Effects of Vitamin D and EB1089 in Rats
Seda Gündüz Başçıl, Asuman Gölgeli
doi: 10.14744/agri.2022.60590  Sayfa 0

9.
Engelli Çocuklara ve Yaşlı Bireylere Formal Bakım Veren Personellerin Bel Ağrısı, Depresyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of The Levels of Low Back Pain, Depression and Burnout of The Personnel Providing Formal Care for Children with Disability and Elderly Individuals
Seda KARAMAN, Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR
doi: 10.14744/agri.2021.68094  Sayfa 0

10.
Ağrılı iskemik monomelik nöropati: Akciğer kanseri hastasında alışılmadık bir komplikasyon
Painful ischemic monomelic neuropathy: an unusual complication in a lung cancer patient
Amber Eker, Pembe Hare Yiğitoğlu, Aliye Tosun
doi: 10.14744/agri.2020.81567  Sayfa 0

11.
Primer Çocukluk Çağı Baş Ağrısında Çocuklar ve Ebeveynler İçin Ağrı Felaketleştirme Ölçeğinin (AFÖ-Ç, AFÖ-E) Türkçe Versiyonunun Ön Validasyonu
Preliminary Validation of the Turkish Version of the Pain Catastrophizing Scale for Children and Parents (PCS-C, PCS-P) in Primary Childhood Headache
İlteriş Ahmet Şentürk, Egemen Ünal, Mahmut Cem Tarakçıoğlu, Müge Kepekçi, Edibe Pembegul Yildiz
doi: 10.14744/agri.2021.92195  Sayfa 0

12.
İskemik ağrı-Burger Hastalığı ve Raynaud Hastalığı tedavisinde Spinal kord stimulatörü uygulaması: 2 olgu sunumu ve literatür taraması
Spinal cord stimulator for the treatment of ischemic pain-Burger’s Disease and Raynaud’s Disease: A report of 2 cases and literature review
Esra Ertilav, Osman Nuri Aydın
doi: 10.14744/agri.2020.29053  Sayfa 0

13.
Boyun-omuz bileşkesinde periferik bloklarda klavikula lokalizasyonuna göre anestetiklerin yayılması (Olgu Serisi)
Spread of anesthetics in peripheral blocks at the neck-shoulder junction according to the localization of clavicle (Case Series)
Ergun Mendes, Aziz Yarbil, Huseyin Gocergil, Yusuf Emeli
doi: 10.14744/agri.2021.73604  Sayfa 0

14.
Alt çapraz sendroma bağlı superior kluneal sinir tuzaklanma nöropatisi: Bel ağrılı bir olgu sunumu
Superior cluneal nerve entrapment neuropathy due to lower crossed syndrome: A case with low back pain
Hatice Rana Erdem, Fatmanur Aybala Koçak, Emine Eda Kurt, Figen Tuncay
doi: 10.14744/agri.2020.21703  Sayfa 0

15.
Hashimoto Tiroiditi Hastalarında Primer Baş Ağrısının Sıklığı ve İlişkili Faktörler
The Frequency and Related Factors of Primary Headaches in Patients with Hashimoto Thyroiditis
Rabia Gokcen Gozubatik-Celik, Derya Uluduz, Esra Hatipoglu, Yalcin Hacıoglu, Bengi Gul Alparslan, Mehmet Ali Sungur, Baki Goksan, Sabahattin Saip, Aksel Siva
doi: 10.14744/agri.2021.04874  Sayfa 0

16.
Pandemi Döneminde Kablosuz Ultrason Kullanımı: Daha Az Temas Daha İyi Olabilir
Using Wireless Ultrasound During Pandemic: Less Contact May Be the Better
Fatih Bağcıer, Ozan Volkan Yurdakul
doi: 10.14744/agri.2021.98058  Sayfa 0

17.
Postherpetik Nevralji Tedavisinde Torasik İnterlaminar Epidural Enjeksiyonuna Beklenmedik Bir Engel
An Unusual Obstacle to the Thoracic Interlaminar Epidural Injection for the Treatment of Postherpetic Neuralgia
Serhad Bilim, Savas Sencan, Hakan Gunduz
doi: 10.14744/agri.2020.68878  Sayfa 0

18.
Kalça Ağrısında Yumuşak Dokulara Dikkat: Kalça Osteoartitinde İliopsoas Kasının Miyofasiyal Tetik Noktasının Önemi
Attention to Soft Tissues in Hip Pain: The Importance of Myofascial Trigger Point of the Iliopsoas Muscle in Hip Osteoarthritis
Fatih Bağcıer, Ozan Volkan Yurdakul
doi: 10.14744/agri.2021.54837  Sayfa 0

19.
Sözlü iletişim kurulamayan yoğun bakım hastalarında ağrı değerlendirilmesinde pupillometre, yoğun bakım ağrı gözlem ölçeği ve vital bulguların karşılaştırılması
Comparison of pupillometer, critical care pain observation scale and vital findings in the evaluation of pain in intensive care patients without oral communication
Rabia Yaman Gülper, Ruhiye Reisli, Şule Arican, Alper Yosunkaya, Sema Tuncer Uzun
doi: 10.14744/agri.2021.72246  Sayfa 0

20.
Fibromyalji ağrı nedeniyle fiziksel aktiviteyi etkiliyor mu?
Does Fibromyalgia Affect Physical Activity Due to Pain?
Meltem Alkan Melikoğlu, Muhammed Recai Akdoğan, Ekin Başak Doğancı, Zeynep Tüzün, Sümeyye Arslan
doi: 10.14744/agri.2022.54533  Sayfa 0

21.
İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Relaps Tedavisi Sırasında Metabolik Asidoz
Metabolic Acidosis During The Relapse Treatment Of Idiopathic Intracranial Hypertension
Özlem Güngör Tunçer, Mecbure Nalbantoglu, Elvan Alper Sengul, Betül Baykan
doi: 10.14744/agri.2021.05025  Sayfa 0

22.
Geriatrik popülasyonda omurga cerrahisinin en yaygın nedeni olan lomber stenozda ağrı ve nörojenik kladikasyo kontrolü
Pain and neurogenic claudication control in lumbar stenosis, which is the most common cause of spinal surgery in the geriatric population
Mehmet Onur Yüksel, Barış ERDOĞAN, Ahmet Usen, Tamer Tunçkale, Tezcan CALISKAN
doi: 10.14744/agri.2022.37605  Sayfa 0

23.
Ultrasonografi Eşliğinde Bölgesel Anestezi sırasında Yalancı-Renklendirme
Pseudo-coloring in Ultrasound Guided Regional Anesthesia
Coşkun Araz, Yavuz Gürkan, Alparslan Kuş
doi: 10.14744/agri.2021.25826  Sayfa 0

24.
Ankilozan spondilitli hastalarda uyku kalitesi, depresyon ve bunların klinik parametrelerle ilişkisi: kesitsel, vaka-kontrol çalışması
Sleep quality and depression in patients with ankylosing spondylitis and their associations with clinical parameters: a cross-sectional, case–control study
Ertan Yüce, Erman Şentürk, Eser Sağaltıcı, İlteriş Ahmet Şentürk, Ebru Aytekin
doi: 10.14744/agri.2021.46514  Sayfa 0

25.
Covid-19 pandemisinde kronik ağrısı olan hastalarda teletıp
Telemedicine in patients with chronic pain in Covid-19 pandemic
Ümit Akkemik, Meryem Onay
doi: 10.14744/agri.2021.96937  Sayfa 0

26.
Servikal spinal kord stimulasyonunun servikal spinal sinir kökü / brakial pleksus yaralanması üzerine etkisi
The effect of cervical spinal cord stimulation on cervical spinal nerve root / brachial plexus injury
Meltem Kanar, Gul Koknel Talu, Halil Cetingok
doi: 10.14744/agri.2020.38243  Sayfa 0

27.
Yüksek riskli hastada karotis endarterektomi cerrahisi için ultrason eşliğinde karotis kılıf bloğu ve literatür taraması
Ultrasound-guided carotid sheath block for carotid endarterectomy surgery in a high-risky patient and literature review
YAHYA YILDIZ, Bahadır Çiftçi, Mürsel Ekinci, Yavuz Demiraran
doi: 10.14744/agri.2021.56987  Sayfa 0

28.
Servikojenik başarısında ultrason eşliğinde yapılan trapezius kası interfasiyal bloğu
Ultrasound-guided interfascial blocks of the trapezius muscle for cervicogenic headache
Tülin Arıcı, Çetin Kürşad Akpınar, Adnan Burak Bilgiç, İdris Şevki Köken
doi: 10.14744/agri.2021.21957  Sayfa 0

29.
Supraorbital/Supratrochlear Sinir Bloğuna Bağlı Kozmetik Komplikasyon
A Cosmetic Complication After Supraorbital/Supratrochlear Nerve Block
Coşkun Araz, Edvin Bihorac
doi: 10.14744/agri.2021.60320  Sayfa 0

30.
Omuz Artroplastisinde Anterior Yaklaşımla Supraskapular Sinir Bloğu ile Aksiller Sinir Bloğu
Anterior Approach to Suprascapular Nerve Block Combined with Axillary Nerve Block for Shoulder Arthroplasty
Yavuz Gürkan, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Can Aksu
doi: 10.14744/agri.2021.77527  Sayfa 0

31.
Kronik Radiküler Semptomlu Lumbosakral ağrılı, Non-Opere Hastalarda Partiküllü ve Partikülsüz Steroid Uygulaması Etkinliğinin Karşılaştırılması.
Comparison of Efficacy of Particulate and Non-Particulate steroids in Patients With Lumbosacral pain, Non Operated Patients With Chronic Radicular Symptoms.
Ayşegül Güven, Ümit Akkemik, Güngör Enver Özgencil
doi: 10.14744/agri.2022.02779  Sayfa 0

32.
İnaktive COVID-19 aşısı ile ilişkili herpes zoster ve postherpetik nevralji; üç vaka raporu
Inactivated COVID-19 vaccine-related herpes zoster and postherpetic neuralgia; three case reports
Meltem Kanar
doi: 10.14744/agri.2021.66642  Sayfa 0

33.
Pnömonektomili bir hastada dirsek cerrahisi için infraklaviküler blok uygulaması: Olgu sunumu
Infraclavicular block for elbow surgery in a patient with pneumonectomy: Case report
Muhammet Selman Söğüt, Muhammet Ahmet Karakaya, Seçil Çetin, Mete Manici, Yavuz Gürkan
doi: 10.14744/agri.2021.68726  Sayfa 0

34.
Türkiye’de Erişkin Bireylerde Ağri Prevalansi
Prevalence of Adult Pain in Turkey
Fatma Eti Aslan, Fadime Çınar
doi: 10.14744/agri.2022.26086  Sayfa 0

35.
Alt Ekstremitenin Segmantal Zoster Parezisi: Olgu Sunumu
Segmental Zoster Paresis of the Lower Extremity: Case Report
Selin Balta, Gül Köknel Talu
doi: 10.14744/agri.2021.70846  Sayfa 0

36.
Distal Femur Tümör Cerrahisinde Supra-inguinal Fasya İliaka Bloğu
Supra-inguinal Fascia Iliaca Block for Distal Femur Tumor Surgery
Yavuz Gürkan, Cemil Cihad Gedik, Kamil Darçın, Mete Manici
doi: 10.14744/agri.2022.37029  Sayfa 0

37.
Pediyatrik inguinal herni onarımı cerrahisinde ultrason eşliğinde ilioinguinal/iliohipogastrik bloğu ile yara yeri infiltrasyonunun postoperatif ağrı değerlendirilmesinin karşılaştırılması: Prospektif randomize klinik çalışma
The Comparasion of ultrasound-guided ilioinguinal/iliohypogastric nerve block and preincision wound infiltration for pediatric inguinal hernia repair: Prospective randomized clinical study
Faruk Cicekci, Mehmet Sargin, Tamer Sekmenli, Mehmet Selcuk Uluer, İnci Kara, Jale Celik
doi: 10.14744/agri.2022.66587  Sayfa 0

38.
Yapay zeka destekli ultrasonografi rehberliğinde 3 hastada rejyonal sinir bloğu: olgu sunumu
Artificial intelligence-powered ultrasound guided regional nerve block in 3 patients: case report
Gökhan Erdem, Yasemin Ermiş, Derya Özkan
doi: 10.14744/agri.2021.56887  Sayfa 0

39.
Kırmızı Kulak Sendromunun Geçiş Tedavisinde İntravenöz Metilprednizolon: Bir Olgu Sunumu
Intravenous Methylprednisolone as a Transition Treatment in Red Ear Syndrome: A Case Report
Serdar Kokar, Ugur Uygunoglu
doi: 10.14744/agri.2021.23911  Sayfa 0

40.
Başarısız bel cerrahisi sendromunda cerrahi alanın ötesini düşünmek: paratiroid adenom ve meningiomalı iki olgu
Thinking beyond the site of surgery in failed back surgery syndrome: two cases with parathyroid adenoma and meningioma
Damla Yürük, Hüseyin Alp Alptekin
doi: 10.14744/agri.2021.26428  Sayfa 0
Makale Özeti

41.
Ultrason Rehberliğinde Lumbal Erektor Spina Plan Blok Sonrasında Beklenilmeyen Motor Blok
Unexpected Motor Block After Ultrasound-Guided Lumbar Erector Spinae Plane Block
Ömer Karaca
doi: 10.14744/agri.2021.80947  Sayfa 0

42.
Nadir bir başağrısı nedeni; Trigeminal nevralji ve İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon birlikteliği olgu sunumu
A rare cause of headache; Case report of idiopatic intracranial hypertension concomitant with trigeminal neuralgia
Burcu Özalp Horsanalı, husnu yilmaz, meltem uyar, CAN EYIGOR
doi: 10.14744/agri.2021.14471  Sayfa 0

43.
Post Herpetik Nevraljide Metilprednizolon ve Bupivakain Kullanılarak Yapılan Erektor Spina Plan Bloğunun Etkinliği: Vaka Serisi
The Effectiveness of the Erector Spinae Plane Block Using Methylprednisolone and Bupivacaine in Post Herpetic Neuralgia: Case Series
Uğur Peksöz, umran oner, Mine Celik
doi: 10.14744/agri.2021.43926  Sayfa 0   
Copyright © 2022 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.