ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 35  Issue: 1   Year: 2023
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article

CLOCKSS system has permission to ingest, preserve, and serve this Archival Unit

  Ağrı: 19 (2)
Volume: 19  Issue: 2 - 2007
Hide Abstracts | << Back
REVIEW
1.Non-analgesıc Effects of Thoracic Epidural Anesthesia
Zerrin Sungur Ülke, Mert Şentürk
PMID: 17760239  Pages 6 - 12
Torakal epidural anestezi postoperatif ağrı kontrolünde etkin bir yöntemdir; ayrıca lokal anesteziklerin epidural mesafeye verilmesi ile segmenter sempatik blok meydana gelir. Bu geçici sempatik blokajın kardiyovasküler, solunum ve diğer sistemler üzerine etkileri, postoperatif morbidite ve mortalite üzerine etkileri nedeniyle, araştırılmaya değer gözükmektedir. Torakal epidural anestezi kalp, akciğer ve büyük batın cerrahilerinde başarı ile kullanılmaktadır. Hareket halinde de etkinliği süren bir analjezi ile birlikte erken mobilizasyon, stres yanıtın baskılanması, erken ekstübasyon ve akciğere ait kompllikasyonlarda azalma ve bağarsak işlevinde hızlı derlenme sağlamaktadır. Torakal
sempatik blokun en fazla yararlı olacağı düşünülen yer kalp cerrahisidir, ancak yayınlarda morbidite ve mortalite arasında fark saptanmamıştır. Ağrı kontrolündeki başarısına rağmen, torakal epidural anestezinin meta-analizlerde hasta prognozu açısından etkinliği gösterilememiştir. Öte yandan, farklı organ sistemleri üzerine yapılan yakın tarihli
çalışmalar halen olumlu etkilerinden söz etmektedir. Torakal epidural anestezi yakın gelecekte daha fazla kullanım alanı bulacak ve tartışmalarla birlikte, üzerinde daha çok çalışılacak gibi durmaktadır.
Thoracic epidural anaesthesia is selected usually to provide adequate postoperative analgesia; however with administration of local anaesthetics to epidural space selective sympatolysis ensues. The effects of this transient sympathectomy on cardivascular, respiratory and other systems deserve certainly some interest as it may influence postoperative morbidity or mortality. Thoracic epidural anaesthesia has succesfully been used in cardiac, thoracic and major abdominal surgery. It provides dynamic analgesia, rapid mobilization, blunted stress response, early extubation with reduced pulmonary complications and also rapid recovery of bowel function. In cardiac surgery where thoracic sympathetic blockade is expected to be most useful, there is no difference in morbidity and mortality. Despite the superior quality of pain control, the beneficial aspect of thoracic epidural anaesthesia is not reflected on outcome in meta-analysis. Recent papers has still demonstrated positive effects on each system. So thoracic epidural anaesthesia is increasingly used and it seems that it will be discussed more in near future.

2.Cervical spine and pain
Ali Çimen
PMID: 17760240  Pages 13 - 19
Anatomik ve fonksiyonel olarak omurganın diğer bölümlerinden farklı özellikler taşıyan boyun bölgesi ağrıları ile klinik pratikte sık karşılaşılmaktadır. Servikal omurga, omurganın diğer bölümlerinden daha hareketli ve travmaya açık olması nedeniyle birçok farklı etiyolojik nedene bağlı olarak ağrı kaynağı olabilmektedir. Bu derlemede, omurganın servikal bölümünün klinisyen için önem taşıyan anatomik özellikleri anlatıldıktan sonra bu bölgenin ağrılarında hastanın değerlendirilmesi ele alınacak, sık karşılaşılan servikal ağrılar ayrı başlıklar altında incelencek ve tedavi yaklaşımları tartışılacaktır.
Chronic pain originating from the cervical spine, that may have diverse etiological factors, is a common condition in the clinical practice. Having distinct properties in the spine, cervical column has a wide range of motion and is commonly subject to traumatic injury. In this review, after the anatomical properties that has clinical significance and the evaluation of a patient with cervical pain are explained, the common cervical spinal pain conditions are discussed by emphasizing the therapeutic approaches in each condition.

EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES
3.The linear trend of headache prevalence and some headache features in school children
Aynur Özge, Resul Buğdaycı, Tayyar Şaşmaz, Hakan Kaleağası, Öner Kurt, Ali Karakelle, Aksel Siva
PMID: 17760241  Pages 20 - 32
Bu çalışmada Mersin ilinde okul çocuklarında mevcut başağrısı prevalansının yaş ve cins bağımlı lineer trendinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmaya detaylı yöntem bilgileri daha önce yayınlanmış olan yapılandırılmış örneklemden oluşan 5562 çocuk dahil edildi. Çalışmamızda yaş ve cins bağımlı olarak başağrısı sıklığının arttığı, kızlarda belirgin olmak üzere 11 yaşında (%27.2) pik yaptığı ve takiben plato izlediği saptandı. Verilerimiz çocuklarda başağrısı özelliklerinin sosyodemografik özelliklere ilaveten yapılan trend analizinde yaş, cinsiyet ve başağrısı tipine bağlı olarak anlamlılık taşıyan lineer trend gösterdiğini destekledi. Bu çalışmanın sonuçları gelecekte planlanacak epidemiyolojik çalışmalara zemin oluşturabilecek özelliktedir.
The objectives of this study were to determine the age and sex dependent linear trend of recurrent headache prevalence in schoolchildren in Mersin. A stratified sample composed from 5562 children, detailed characteristics were previously published. In this study the prevalence distribution of headache by age and sex showed a peak in the female population at the age of 11 (27.2%) with a plateau in the following years. The great stratified random sample results suggested that, in addition to socio-demographic features, detailed linear trend analysis showed headache features of children with headache have some specific characteristics dependent by age, gender and headache type. This study results can be proposed the using in the future epidemiological based studies.

4.A new method for epidural catheter fixation
Nebahat Gülcü, Kazım Karaaslan, Hasan Koçoğlu, Esra Gümüş
PMID: 17760242  Pages 33 - 37
Bu çalışmada, intravenöz sıvı torbasının ilaç portu kullanılarak yapılan bir epidural kateter tespitleyicinin kateter göçü üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya alınan ve epidural analjezi planlanan 50 hasta 2 gruba ayrıldı. Yeni tespitleyici grubunda (n=25) epidural kateter, yeni fiksatörün içinden geçirilerek, yapışkanlı örtü ile sabitlendi, standart pansuman grubunda ise (n=25) sadece yapışkanlı örtü ile tespit edildi. Dışarıya 2 cm’den fazla, içeriye 1 cm’den fazla kateter göçü, tespit başarısızlığı olarak tanımlandı. Takip süresi sonunda kateterin içeriye veya dışarıya göç uzunluğu ve kateterin çekilme gerekçesi kaydedildi. Dışarıya kateter göçü standart pansuman grubunda 7 hastada, yeni tespitleyici grubunda 2 hastada bulundu (p>0.05). İçeriye kateter göçü sadece standart pansuman grubunda 5 hastada belirlendi (p<0.05). Standart pansuman grubunda 13, yeni fiksatör grubunda 23 hastada, kateterde hareket olmadığı görüldü (p<0.05). Standart pansuman grubunda, en sık kateter çekilme sebebi, kateter göçü idi. Yeni tespitleyici grubunda ise kateterler tedavinin sonlanmasının ardından çekildi. Yeni tarif edilen tespit metodunun, kısa vadeli kullanımda epidural kateter göçünün azaltılmasında etkin bir metot olduğu sonucuna ulaştık.
We investigated the effect of a new fixator made from a medication port of a intravenous fluid container on the migration of epidural catheter. Fifty patients were recruited to receive epidural analgesia and allocated to one of two groups. In the new fixator group (n=25) epidural catheter was advanced through a fixator then fixed with transparent adhesive dressing, in the standard dressing group (n=25), the catheter was fixed only with transparent adhesive dressing. Outward migration of the catheter over 2 cm, and inward migration over 1 cm was described as the failure of the fixation. At the end of the follow up time, outward migration or inward migration distance, and the reason for removing the catheter were recorded. In the standard dressing group, outward migration was detected in 7 patients compared to 2 patients in the new fixator group (p>0.05). Inward migration was determined in only 5 cases in the standard dressing group (p<0.05). There was no movement in 13 cases in the standard dressing group compared with 23 of the new fixator group (p<0.05). The main reason for removal in the standard dressing group was the migration of the catheter whereas the catheter was removed on a regular basis at the end of therapy in the new fixator group. We concluded that the newly described fixation method for epidural catheter is an effective method in reducing catheter migration for short term usage.

5.Efficacy of lornoxicam in postoperative analgesia after total knee replacement surgery
Nurten İnan, Namık Özcan, Suna Akın Takmaz, Ayse Özcan, Ipek Erdoğan, Bülent Baltacı
PMID: 17760243  Pages 38 - 45
Total diz protezi operasyonları, postoperatif dönemde ciddi ağrı ile seyretmektedir. Opioidlerin önemli yan etkileri nedeni ile çoklu analjezi yöntemi bu yaşlı hasta grubunda daha uygundur. Lornoksikamın (32mg/48 saat) total morfin tüketimi ve yan etkiler üzerine olan etkisinin araştırıldığı bu çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışmamıza, total diz protezi ameliyatı geçirecek olan yaşlı hastalar dahil edildi. Postoperatif dönemde grup M (n=23) ve grup L ‘ye (n=23) morfin içeren hasta kotrollü analjezi uygulandı. Grup L’ye bu tedaviye ilave olarak 16 mg lornoksikam cerrahiden 15 dk önce, 8 mg lornoksikam da postoperatif 12. ve 24. saatlerde uygulandı. Morfin tüketimi postoperatif 2, 3, 6, 8, 24, 36 ve 48. saatlerde grup L de anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). Gruplarda, 48.saatin sonundaki ortalama morfin tüketimi; grup L de 34,60 ± 16,32 mg iken grup M de 63,70 ± 15,70 mg olarak tespit edildi. Eğri altıdaki alan değerlendirmesinde (Morfin 0-48saat) grup M, 59±13 ve grup L, 30±13 olarak değerlendirildi (p<0.001). Yan etki insidansı grup M de %60 iken grup L de %25 bulundu (p<0.05). Grup M’de 8 hastada (40%) bulantı, 3 hastada(15 %) kaşıntı görülürken Grup L’de 3 hastada (15 %) bulantı, 1 hastada (5 %) kaşıntı, 1 hastada (5 %)ağız kuruluğu tespit edildi.
Total diz protezi operasyonlarında postoperatif analjezi amacı ile morfine ilave olarak uygulanan lornoksikamın, morfin tüketimi ve yan etki insidansını anlamlı olarak azaltığı görüldü.
In total knee replacement operation, patients have a severe pain in postoperative period. Because of side effects of opioids, multiple postoperative pain treatment regimens are more suitable in these elderly patients. In this double-blind, randomized, placebo controlled study, the effect of lornoxicam administration (32 mg/48 hour) on morphine consumption and drug-related side effects were investigated in elderly patients undergoing total knee replacement. Group M (n=23) and Group L (n=23) received morphine with patient controlled analgesia (PCA) device postoperatively. Additionally Group L received lornoxicam 16 mg iv 15 minutes before surgery and 8 mg at postoperative 12th and 24th hours. Morphine consumption in Group L were significantly lower than in Group M at 2, 3, 6, 8, 24, 36 and 48 postoperative hours (p<0.05). At the end of 48th hour mean total morphine consumptions (mean ± sd) for Group M and Group L were 63,70 ± 15,70 mg and 34,60 ± 16,32 mg, respectively. AUC (Area under the curve) Morphine 0-48h in Group M was 59 ±13 and in Group L was 30±13 (p<0.001). Incidence of side effects in Group M were 60 % and 25 % in Group L (p<0.05). In Group M, 8 patients (40%) experienced nausea and 3 (15 %) patients experienced itching where as in Group L, 3 patients (15 %) experienced nausea, 1 patient (5 %) itching, 1 patient (5 %) dry mouth. Lornoxicam administration in total knee replacement is associated with decreased morphine consumption for postoperative analgesia and fewer side effects.

6.Plasma cortisol levels in migraineurs between attacks
Çağatay Öncel, Buket Oflazoğlu, Hulki Forta, Nihal Yücel, Nezaket Eren
PMID: 17760244  Pages 46 - 48
Migrende hipotalamo-pituiter-adrenal aksın rolünü araştırmak için başağrısı atakları arasında migrenlilerde plazma kortizol düzeyini araştırdık. 25 migrenli ve 24 sağlıklı kontrol grubundan saat 8.30-9.30 arasında alınan kan örneklerinde bakılan kortizol düzeylerinde gruplar arasında istatistiksel anlamlılık bulunmadı.
We have studied the plasma cortisol level between attacks in order to investigate the role of hypothalamic-pituitary-adrenal axis in migraine patients. We have not found any statistically significance between plasma cortisol levels of patients and control group, after taking the blood of 25 patients and 24 healthy controls between 8.30-9.30 am.

7.The effect of two different methods used during peripheral venous blood collection on pain reduction in neonates
Emine Efe, Sevim Savaşer
PMID: 17760245  Pages 49 - 56
Bu çalışmanın amacı yenidoğanlarda vene girme sırasında meydana gelen ağrıyı azaltmada emzirme ve sukroz solüsyonunun analjezik etkilerini incelemek ve karşılaştırmaktır. Fenilketonüri (n=26) rutin taraması ve hiperbilirubinemi (n=76) için venöz kan örneği gereken, emzirilen (gestasyon yaşı 38-42 hafta ve doğum kilosu 2500-4500 g) 102 term yenidoğan çalışmaya alındı. Katılımcılar sukroz, emzirme ve kontrol gruplarına ayrıldı. Yenidoğanların sukroz ve emzirme gruplarına ayrılması annelerin isteklerine göre yapıldı. Oysa ki, kontrol grubundaki yenidoğanlara hastanenin rutin uygulaması yapıldı. Yenidoğanların vene girme işlemi öncesi, sırası ve sonrasında ağrıya cevaplarını belirlemek için Yenidoğan Ağrı Skalası (NIPS) kullanıldı ve kalp hızları, oksijen saturasyon düzeyleri ve ağlama süreleri kaydedildi. Ağlama süresi (saniye) kontrol grubuna (103.50±63.69) göre, sukroz (9.56±12.96) ve emzirme (28.62±33.71) gruplarında daha kısa idi. NIPS ile değerlendirildiği zaman, sukroz ile karşılaştırılan emzirmenin analjezik etkisinde bir farklılık olmadığı bulundu. Ortalama kalp hızında, işlem öncesi, sırası ve sonrası 3 grup arasında anlamlı bir farklılık yok idi. İşlem sırasında, sukroz grubunun ortalama oksijen saturasyon düzeyinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu, fakat sukroz ve emzirme grupları arasında farklılık olmadığı gözlendi. Bu çalışma emzirme ve oral sukroz solüsyonunun vene girme sırasında yenidoğanlarda ağrıyı azaltmada etkin olduğu bilgisini desteklemektedir.
The purpose of the present study was to examine and compare the analgesic effects of breast feeding and sucrose solutions in reducing pain due to venipuncture in term neonates. 102 term infants requiring a venous blood sample for routine screening of phenylketonuria (n=26) and hyperbilirubinemia (n= 76) were included in the study. The participants were allocated into one of the sucrose, breast feeding, and control groups. Allocation of the infants into groups was performed due to mothers’ wishes whereas the control group included the infants on whom routine procedures of the hospital were performed. In order to assess the pain response of the neonates before, during and after venipuncture, Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) was used and their heart rates, oxygen saturation levels and length of crying were noted. The crying time (seconds) was shorter both sucrose (9.56±12.96) and breast feeding (28.62±33.71) than the control group (103.50±63.69). No difference was found in the analgesic effect of breast feeding compared with sucrose, when assessed with the NIPS. The mean heart rate did not significantly differ among three groups before, during and after procedure. During procedure, the mean oxygen saturation levels of sucrose group were found significantly higher than the control group, but no difference was observed between sucrose and breast feeding groups. This study has confirmed some well known information that breast feeding and oral sucrose solution have pain reducing effects in infants undergoing venipuncture.   
Copyright © 2023 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.