ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Efficacy of transforaminal lumbar epidural steroid injections in patients with lumbar radiculopathy [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(2): 77-84 | DOI: 10.5505/agri.2012.98704  

Efficacy of transforaminal lumbar epidural steroid injections in patients with lumbar radiculopathy

Mehmet Fatih Çetin, Haktan Karaman, Gönül Ölmez Kavak, Adnan Tüfek, Zeynep Baysal Yıldırım
Department Of Anesthesiology, Dicle University, Diyarbakir, Turkey

Objective: This study looks into the efficacy and safety of the transforaminal lumbar epidural steroid injection (TLESI) applied to patients with radiculopathy due to lumbar disk herniation.
Methods: The patients’ files which were applied TLESI, were retrospectively scanned. Patients who did not respond to one-month conservative treatment and who were detected to have bulging or protruding lumbar disk herniation as a result of imaging methods were included in the study. All applications were performed with C-arm fluoroscopy under local anesthesia by outpatient method. In all cases, a mix of 80 mg triamsinolone and 0.25% bupivacaine, was transforaminally injected to the anterior epidural area. Initial VAS pain scores were compared with the values of the 1, 3 and 6th months after the application. Patient satisfaction was determined through scoring. Furthermore, early and late term complications were collected for evaluation.
Results: A total of 222 patients were administered TLESI 460 times (average: 2.1, repeat interval: 1-6 times). The applications were carried out most frequently at the levels of L4-L5 and L5-S1. While the initial VAS score average was 8.2±0.7, after TLESI, it was 5.0±1.6, 4.8±1.5 and 5.1±1.5 in the 1, 3 and 6th months, respectively. 63.9% of the patients (n=142) defined the treatment as ‘good and excellent’. No major complications were experienced and the overall minor complication rate was 11.1%.
Conclusion: It was seen that TLESI was an efficient and safe method in the short and medium term.

Keywords: Transforaminal epidural steroid, lumbar disc herniation, low back pain.


Lumbar radikülopatili hastalarda transforaminal lumbar epidural steroid enjeksiyonlarının etkinliği

Mehmet Fatih Çetin, Haktan Karaman, Gönül Ölmez Kavak, Adnan Tüfek, Zeynep Baysal Yıldırım
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Amaç: Bu çalışmada lumbar disk hernisine bağlı radikülopatisi olan hastalara uygulanan transforaminal lumbar epidural steroid enjeksiyonun (TLESE) etkinliği ve güvenliği araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma TLESE uygulanan hastaların dosyalarının retrospektif olarak taranması ile hazırlandı. En az bir aydır devam eden, konservatif tedaviye yanıt vermeyen, görüntüleme yöntemlerinde bulging ya da protrüzyon’u olan lumbar disk herni’li hastalar çalışmaya dahil edildi. Bütün uygulamalar C-kollu floroskopi eşliğinde, lokal anestezi altında ve ayaktan metotla uygulandı. Tüm olgularda 80 mg triamsinolon ve %0.25’lik bupivakain karışımı, disk hernisinin olduğu düzeyden, transforaminal olarak, anterior epidural bölgeye enjekte edildi. Başlangıç VAS ağrı skorları değerleri, uygulama sonrası 1, 3 ve 6. ay değerleri ile karşılaştırıldı. Uygulamaya yönelik hasta memnuniyeti, puanlanarak tespit edildi. Ayrıca erken ve geç dönem komplikasyonları değerlendirme için toplandı.
Bulgular: Toplam 222 hastaya 460 kez TLESE uygulanmıştır (ortalama: 2.1, tekrarlanma aralığı: 1-6 kez). Uygulamalar en sık L4-L5 ve L5-S1 düzeylerinden gerçekleştirilmiştir. Başlangıç VAS skorları ortalaması 8.2±0.7 iken, TLESE sonrası 1, 3 ve 6. ayda sırasıyla 5.0±1.6, 4.8±1.5 ve 5.1±1.5 olarak bulunmuştur. Hastaların %63,9’u (n=142) memnuniyetlerini ‘iyi ve mükemmel’ olarak belirtmişlerdir. Majör komplikasyonun yaşanmadığı bu çalışmada toplam minör komplikasyon oranı %11.1’dir.
Sonuç: TLESE’nin kısa ve orta dönemde etkin ve güvenli bir yöntem olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Transforaminal epidural steroid, lumbar disk hernisi, bel ağrısı.


Mehmet Fatih Çetin, Haktan Karaman, Gönül Ölmez Kavak, Adnan Tüfek, Zeynep Baysal Yıldırım. Efficacy of transforaminal lumbar epidural steroid injections in patients with lumbar radiculopathy. Ağrı. 2012; 24(2): 77-84

Corresponding Author: Haktan Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.