ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 35  Issue: 2   Year: 2023
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article

CLOCKSS system has permission to ingest, preserve, and serve this Archival Unit

  The investigation of antidepressant and anxiolytic effects of pregabalin and its mechanisms of action in rats [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-98474 | DOI: 10.14744/agri.2022.98474  

The investigation of antidepressant and anxiolytic effects of pregabalin and its mechanisms of action in rats

SULE AYDIN1, Cansu Kılıç Tatlıcı1, Mustafa Erhan Çivgin1, Zeynep Gül Yazıcı1, Cafer YILDIRIM2, Setenay Dincer Oner3, Fatma Sultan Kilic1
1Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Deparment of Pharmacology, Eskişehir
2Eskisehir Osmangazi University, Equestrian Vocational School, Eskisehir
3Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Bioistatistic, Eskisehir

Background: Pregabalin (PGB) is used in drug resistant epilepsy. Also it has analgesic effect in painful syndromes. Depression and anxiety are commonly seen in epilepsy and neuropathic pain patients. PGB is combined with anxiolytics and antidepressants frequently. We aimed to investigate antidepressant/anxiolytic effects of PGB and compare its effects with antidepressant/anxiolytic drugs and its combined use.
Materials and Methods: Wistar Albino rats were used and PGB (5,10,20,40 mg/kg), amitriptylin (AMT), fluoxetine (FLX), ketamine (KET) and diazepam (DZM) and also combinations of PGB20mg/kg with AMT,FLX,KET,DZM were administered. Elevated plus maze, forced swimming and locomotor activity tests were performed.
Results: In elevated plus maze, PGB10,20,40,AMT,FLX,DZM increased open arm time. PGB20+FLX combination increased compared to PGB20. In forced swimming, PGB doses increased immobility time. AMT,FLX,DZM,KET decreased compared to control and PGB doses. Other combinations of PGB20 reversed immobility time except FLX. In locomotor activity, PGB20,AMT,KET,DZM decreased distance.
Conclusion: PGB had depressant effect in all doses and dose dependently anxiolytic effect. In combinations of PGB with AMT,KET,DZM, it reversed their antidepressant effects. We assumed FLX could be prefered instead of AMT in patients using PGB. When PGB is used in combination, drug interactions should be considered. These results are also very remarkable in terms of pharmacoeconomics.

Keywords: Pregabalin, Depression, Anxiety, Drug-interactions, Rat


Pregabalinin sıçanlarda antidepresan ve anksiyolitik etkileri ve mekanizmalarının incelenmesi

SULE AYDIN1, Cansu Kılıç Tatlıcı1, Mustafa Erhan Çivgin1, Zeynep Gül Yazıcı1, Cafer YILDIRIM2, Setenay Dincer Oner3, Fatma Sultan Kilic1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, Eskisehir
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Pregabalin (PGB), ilaca dirençli epilepside kullanılmaktadır. Ayrıca ağrılı sendromlarda analjezik etkisi vardır. Epilepsi ve nöropatik ağrısı olan hastalarda depresyon ve anksiyete yaygın şekilde görülmektedir. PGB, anksiyolitik ve antidepresan ilaçlarla sık sık birlikte kulanılmaktadır. Çalışmamızda PGB’nin antidepresan/anksiyolitik etkilerini, bu etkilerinin diğer antidepresan ve anksiyolitik ilaçlarla ve kombine kullanımlarla karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Wistar Albino sıçanlar kullanıldı ve PGB (5, 10, 20, 40 mg/kg), Amitriptilin (AMT), Fluoksetin (FLX), Ketamin (KET) ve Diazepam (DZM) ve ayrıca bu ilaçların PGB 20 mg/kg ile kombinasyonları uygulandı. Yükseltilmiş artı labirent, zorlu yüzdürme ve lokomotor aktivite testleri gerçekleştirildi.
Bulgular: Yükseltilmiş artı labirent testinde PGB10,20,40,AMT,FLX ve DZM açık kolda kalınan süreyi uzatmıştır. PGB20+FLX kombinasyonu, PGB20’ye kıyasla süreyi uzatmıştır. Zorlu yüzdürme testinde PGB dozları hareketsiz kalma süresini uzatmıştır. AMT,FLX,DZM ve KET ise kontrole ve PGB dozlarına kıyasla süreyi kısaltmıştır. PGB20 FLX dışındaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ise hareketsiz kalma süresi üzerindeki etkisi tersine dönmüştür. Lokomotor aktivite testinde, PGB20,AMT,KET ve DZM mesafeyi azaltmıştır.
Sonuç: PGB’nin tüm dozlarında depresan etki görülürken, doz bağımlı anksiyolitik etkisi göstermiştir. PGB AMT,KET ve DZM ile kombine kullanıldığında bu ilaçların antidepresan etkilerini tersine çevirmiştir. Bu nedenle PGB kullanan hastalarda AMT yerine FLX’in kullanılabileceğini düşünmekteyiz. PGB’nin diğer ilaçlarla kombine kullanımı ilaç etkileşimi açısından da değerlendirilmelidir. Bu sonuçlar aynı zamanda farmakoekonomi açısından da dikkate değerdir.

Anahtar Kelimeler: Pregabalin, Depresyon, Anksiyete, İlaç Etkileşimleri, Sıçan
Corresponding Author: SULE AYDIN, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2023 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.