ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Patient satisfaction with nursing practices about postoperative pain management: A systematic review [Ağrı]
Ağrı. 2018; 30(3): 105-115 | DOI: 10.5505/agri.2018.96720  

Patient satisfaction with nursing practices about postoperative pain management: A systematic review

Fatma Eti Aslan1, Sennur Kula Şahin1, Selda Secginli2, Semra Bülbüloğlu1
1Department of Surgery Nursing, Istanbul Bahcesehir University, Health Sciences Faculty, Istanbul, Turkey
2Department of Public Health Nursing, Istanbul University, Health Sciences Faculty, Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of this study was to investigate patient satisfaction with nursing practices regarding postoperative pain management.
Methods: A systematic review of the literature published between 2005 and 2015 was conducted, comprising a search of 7 databases: ScienceDirect, Turkish Medline, PsycINFO, Ovid, Prequest, Google Scholar, and the ULAKBIM Turkish Medical Database. Five articles were identified as eligible for review. The methodological quality of the studies was assessed using the Turkish version of the Joanna Briggs Institute-Meta Analysis of Statistics Assessment and Review Instrument (JBI -MAStARI) Critical Appraisal Checklist. The data were extracted using a standard data extraction form developed for this study, and subsequently evaluated.
Results: In the articles eligible for this review, the study samples comprised patients with blunt or penetrating trauma sent to the emergency room (n=418) and those who underwent total knee replacement (n=120); heart, lung, or gastrointestinal system surgery (n=559); or open heart surgery (n=52). The maximum pain score was 7.20±1.95 (min-max: 0-10) and the maximum satisfaction score was 100%. The findings revealed that pharmacological methods were most frequently used for postoperative pain management and non-pharmacological methods were not used sufficiently by nurses. Nevertheless, the patients were satisfied with the postoperative pain relief nursing care.
Conclusion: In this systematic review, scientific evidence indicated that patient satisfaction with nursing practices related to postoperative pain management was high; however, non-pharmacological methods were used insufficiently in the last decade.

Keywords: Patient satisfaction, postoperative pain; nursing approaches/interventions.


Hastaların, ameliyat sonrası ağrı yönetimine ilişkin hemşirelik uygulamalarından memnuniyet düzeyleri: Bir sistematik derleme

Fatma Eti Aslan1, Sennur Kula Şahin1, Selda Secginli2, Semra Bülbüloğlu1
1İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu sistematik derlemede, hastaların ameliyat sonrası ağrı yönetimine ilişkin hemşirelik uygulamalarından memnuniyet düzeylerini incelemek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Konuyla ilgili Science Direct, Türk Medline, Psychinfo, Ovid, Prequest, Google Scholar ve Ulakbim Türk Tıp Dizini veritabanlarından 2005-2015 tarihleri arasında yayınlanmış çalışmalar incelenmiş ve alınma kriterlerine uyan 5 çalışma inceleme kapsamına alınmıştır. Çalışma kapsamına alınan makalelerin metodolojik kaliteleri Türkçe Joanna Briggs Enstitüsü MAStARI Kritik Değerlendirme aracı ile yapılmıştır. Veriler bu çalışma için geliştirilen standart bir veri özetleme formu kullanılarak özetlenmiş ve değerlendirilmiştir.
Bulgular: Sistematik derleme kapsamına alınmış çalışmaların örneklem grubunu künt ve penetran travma geçirerek acil ünitesine alınmış hastalar (n=418), total diz protezi takılmış ortopedi ünitesinde yatan hastalar (n=120), batın ve göğüs bölgelerinden çeşitli nedenlerle opere edilmiş hastalar (n=559), kalp ameliyatı geçirmiş hastalar (n=52)oluşturmaktadır. Çalışmalarda en yüksek ağrı puanı 7.20±1.95 (min-max: 0-10) olup, en yüksek memnuniyet düzeyi %100 olarak belirlenmiştir. Tüm çalışmalarda ameliyat sonrası ağrı yönetiminde sıklıkla farmakolojik yöntemlerin kullanıldığı ve hemşireler tarafından özellikle ilaç dışı uygulamaların ağrı yönetiminde yeterince kullanılmadığı, buna rağmen; hastaların memnuniyet düzeyinin çoğunlukla yüksek olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Bu sistematik derlemede, son on yıldır ameliyat sonrası ağrı yönetimi için yapılan hemşirelik uygulamalarından hasta memnuniyetinin yüksek düzeyde olduğu ve ağrı yönetiminde önerilen ilaç dışı hemşirelik uygulamalarının yetersiz olduğunu gösteren bilimsel kanıtlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası ağrı, hasta memnuniyeti; hemşirelik yaklaşımları/uygulamaları.


Fatma Eti Aslan, Sennur Kula Şahin, Selda Secginli, Semra Bülbüloğlu. Patient satisfaction with nursing practices about postoperative pain management: A systematic review. Ağrı. 2018; 30(3): 105-115

Corresponding Author: Semra Bülbüloğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.