ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Retrospective evaluation of the effects of periprostatic local anesthesia on recurrent prostate biopsy [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(4): 151-156 | DOI: 10.5505/agri.2017.94834  

Retrospective evaluation of the effects of periprostatic local anesthesia on recurrent prostate biopsy

Ekrem Akdeniz1, Sevda Akdeniz2, Mustafa Suat Bolat1, Önder Çınar1, Necmettin Şahinkaya1, Nevin Esra Gümüş2
1Department of Urology, Samsun Training and Research Hospital, Health Sciences University, Samsun, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Samsun Training and Research Hospital, Health Sciences University, Samsun, Turkey

Objectives: The aim of the study was investigate the pain palliation effect of 2% dose of lidocaine on the periprostatic nerve block in prostate biopsy patients.
Methods: Extended (12 cores) and saturation (22 cores) biopsy patients were included. The patients were separated into three groups: extended biopsy patients (Group I), saturation biopsy patients (Group II), and control group patients undergoing a biopsy procedure for the first time (Group III). All patients received 2% lidocaine (10 mL) on both the seminal vesicular junction and apex of the prostate with transrectal ultrasonography guidance. Following the procedure, the pain levels of patients were assessed using a 10-cm linear Visual Analog Scale (VAS).
Results: Following the procedure, the VAS values of each group were 2.96±1.06, 3.2±1.47, and 2.93±0.94, respectively (p>0.05). While the highest pain score was seen in the saturation group patients (II), the lowest pain level was seen in the control biopsy group (III). However, no statistical di erence was observed among the groups.
Conclusion: Herein, we observed that a local injection using 2% lidocaine was effective as local anesthetic in recurrent prostate biopsies. In addition, it was found that the pain level increases as the number of cores taken in recurrent prostate biopsies increases; however, this has not been established statistically.

Keywords: Lidocaine, periprostatic local anesthesia, recurrent prostate biopsy.


Periprostatik lokal anestezinin tekrarlayan prostat biyopsisi üzerine etkisinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Ekrem Akdeniz1, Sevda Akdeniz2, Mustafa Suat Bolat1, Önder Çınar1, Necmettin Şahinkaya1, Nevin Esra Gümüş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Samsun

Amaç: Çalışmamızda daha önce prostat biyopsisi deneyimi yaşayan ve yaşamayan hastalarda %25 lidokain ile yapılan periprostatik sinir bloğunun ağrı palyasyonu açısından etkisi retrospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza genişletilmiş (12 kor) ve satürasyon (22 kor) biyopsisi yapılan hastalar alındı. Hastalar, genişletilmiş biyopsi yapılan hastalar (Grup I), satürasyon biyopsisi yapılan hastalar (Grup II) ve ilk defa biyopsi yapılacak kontrol grubu hastalar (Grup III) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Tüm hastalara 10cc %2 lidokain transrektal ultrasonografi (TRUSG) eşliğinde prostatın her iki seminal veziküler bileşkesine ve apeksine uygulandı. İşlem sonrası hastaların ağrı düzeyleri 10 cm’lik lineer Vizüel Analog Skala (VAS) aracılığıyla değerlendirildi.
Bulgular: İşlem sonrası grupların VAS değerleri sırasıyla 2.96±1.06, 3.2±1.47 ve 2.93± 0.94 olarak bulundu (p>0.05). Sayısal olarak en yüksek ağrı skoru satürasyon grubu hastalarında bulunurken en düşük ağrı düzeyi genişletilmiş biyopsi yapılan grupta bulundu. Ancak gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark izlenmedi.
Sonuç: Çalışmamızda %2 lidokain kullanılarak yapılan periprostatik lokal anestezi enjeksiyonu tekrarlayan prostat biyopsilerinde etkili bir lokal anestezi sağladığı görülmüştür. Ayrıca tekrarlayan prostat biyopsilerinde alınan kor sayısı arttıkça ağrı düzeyinin arttığı bulunmuştur ancak bu durum istatistiksel olarak ortaya konulamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Lidokain, periprostatik lokal anestezi, pekrarlayan prostat biyopsisi.


Ekrem Akdeniz, Sevda Akdeniz, Mustafa Suat Bolat, Önder Çınar, Necmettin Şahinkaya, Nevin Esra Gümüş. Retrospective evaluation of the effects of periprostatic local anesthesia on recurrent prostate biopsy. Ağrı. 2017; 29(4): 151-156

Corresponding Author: Ekrem Akdeniz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.