ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Comparison of lornoxicam and low-dose tramadol for management of post-thyroidectomy pain [Ağrı]
Ağrı. 2016; 28(4): 183-189 | DOI: 10.5505/agri.2016.94546  

Comparison of lornoxicam and low-dose tramadol for management of post-thyroidectomy pain

Ali Yücel1, Alper Yazıcı2, Togay Müderris3, Fatih Gül4
1Bozuyuk State Hospital, Anesthesiology, Bilecik
2Bozuyuk State Hospital,otorhinolaryngology, Bilecik
3Ankara Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Otorhinolaryngology, Ankara
4Bitlis Tatvan State Hospital, Department Of Otorhinolaryngology, Bitlis

Objectives: The present study sought to compare the analgesic efficacy and adverse effects of intravenous (IV) lornoxicam and tramadol to investigate if lornoxicam is a reasonable alternative to a weak opioid for post-thyroidectomy pain.
Methods: Fifty patients of American Society of Anesthesiologists class I or II, 18 to 65 years of age, and who underwent thyroidectomy were assigned to 2 groups in a randomized manner. Group L received 8 mg of lornoxicam IV and Group T received 1 mg/kg of tramadol IV at conclusion of the operation. Pain intensity of patients was recorded at 15 and 30 minutes, and at 1, 2, 3, 4, 6, 12, and 24 hours after the initial dose with Numerical Rating Scale (NRS) and Ramsey Sedation Scale. Electrocardiogram, heart rate, systolic/diastolic and average artery pressure and peripheral oxygen saturations were monitored continuously during this period. Patients completed satisfaction questionnaires at 24th hour.
Results: Both drugs produced acceptable analgesia; however, significantly fewer patients reported 1 or more adverse events with lornoxicam than with tramadol. Most commonly seen in Group T was nausea/vomiting. NRS scores at 15 minutes, 30 minutes, and 1 hour were lower in Group L than in Group T (p<0.05), but there was no significant difference between groups after postoperative first hour. First analgesic requirement time was significantly longer in Group L compared to Group T (p<0.001). No serious complications were seen in either group.
Conclusion: Lornoxicam is a safe and effective analgesic that may be used with fewer complications than low-dose tramadol for treatment of moderate to severe postoperative pain.

Keywords: Lornoxicam, postoperative pain, thyroidectomy, tramadol.


Tiroidektomi sonrası ağrı kontrolünde lornoksikamın düşük doz tramadol ile karşılaştırılması

Ali Yücel1, Alper Yazıcı2, Togay Müderris3, Fatih Gül4
1Bozüyük Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji, Bilecik
2Bozüyük Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Bilecik
3Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara
4Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bitlis

Amaç: Bu çalışmada intravenöz lornoksikam ve tramadolun analjezik ve yan etkilerini karşılaştırdık. Amacımız lornoksikamın tiroidektomi sonrası ağrı kontrolünde opioidlere alternatif olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: ASA I ve II olan 18–65 yaş arası 50 hasta tiroidektomi sonrası randomize bir şekilde iki gruba ayrıldı. Grup L 8 mg IV lornoksikam ve Grup T 1 mg/kg IV tramadol aldı. Ağrı yoğunluğu 15 ve 30. dakika, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24. saatlerde Sayısal Derecelendirme ve Ramsey Sedasyon Ölçekleri sayesinde değerlendirildi. Hastalar monitörize edilerek elektrokardiyogram, kalp hızı, sistolik/diyastolik kan basıncı ve ortalama kan basıncı, periferal oksijen saturasyonu değerleri takip edildi. Hasta memnuniyet anketi 24. saatte yapıldı.
Bulgular: Her iki ilaç yeterli analjeziyi sağlamakla birlikte sadece birkaç hastada bulantı/kusma gibi yan etkiler gelişti. 15 ve 30. dakika ile 1. saat NRS skorları Grup L de daha düşük iken (p<0.05), 1. saatten sonra bakılan ölçeklendirmelerde iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. İlk analjezik gerekme zamanı Grup L de daha uzundu. (p<0.001). Hiçbir hastada önemli bir komplikasyon gelişmedi.
Sonuç: Intravenöz lornoksikam, tramadola göre orta-ağır ağrı yönetiminde kullanışlı bir alternative olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lornoksikam, postoperatif ağrı, tiroidektomi, tramadol.


Ali Yücel, Alper Yazıcı, Togay Müderris, Fatih Gül. Comparison of lornoxicam and low-dose tramadol for management of post-thyroidectomy pain. Ağrı. 2016; 28(4): 183-189

Corresponding Author: Ali Yücel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.