ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Symptomatic Schwannoma Diagnosed During Ultrasound-Guided Interventional Pain Management [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-92332 | DOI: 10.14744/agri.2023.92332  

Symptomatic Schwannoma Diagnosed During Ultrasound-Guided Interventional Pain Management

Damla Yürük1, Hüseyin Alp Alptekin2
1Etlik City Hospital Pain Clinic, Ankara,Turkey
2Health Sciences University Diskapi Yıldırım Beyazıt Research&Training Hospital Pain Clinic, Ankara, Turkey

We present the diagnosis and treatment of a patient with schwannoma originating from the median nerve in the upper arm. Electrophysiological evaluation was consistent with chronic axonal damage of the left median nerve in the arm segment before branching into the pronotor teres muscle. An ultrasound-guided injection of the median nerve was planned for therapeutic purposes. Ultrasonography of the left median nerve revealed a solid, heterogeneous/hypoechoic mass including cystic areas in the center, with a diameter of 2×2.5 cm, at the middle of the humerus. The injection procedure was stopped and the patient was referred to a plastic surgeon for excisional biopsy. After ultrasound-guided biopsy, the mass was resected by surgical excision, and histopathological examination of the mass confirmed the diagnosis of schwannoma. The patient experienced symptomatic relief postoperatively. Peripheral nerve blockade and/or pulse radiofrequency thermocoagulation are frequently used to treat chronic pain. In recent years, ultrasound of the peripheral nerves has been proposed as a sensitive and inexpensive diagnostic aid for traumatic, neoplastic, infective, and compressive nerve injuries. In addition to confirming entrapment morphologically, ultrasound has the advantage of uncovering the underlying cause and guiding injections. Pain specialists should be able to use ultrasonography for diagnostic purposes while performing interventional procedures under ultrasonography guidance.

Keywords: Schwannoma, ultrasound-guidance, interventional pain management, median nerve, entrapment


Ultrason Kılavuzluğunda Girişimsel Ağrı Yönetimi Sırasında Tanı Konulan Semptomatik Schwannoma

Damla Yürük1, Hüseyin Alp Alptekin2
1Etlik Şehir Hastanesi Ağrı Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Ağrı Kliniği, Ankara, Türkiye

Bu yazıda, üst kolda median sinirden kaynaklanan schwannomalı bir hastanın tanı ve tedavi süreci sunuldu. Elektrofizyolojik değerlendirme sol median sinirin pronotor teres kasına dallanmadan önceki kol segmentinde kronik aksonal hasar ile uyumluydu. Tedavi amacıyla median sinire ultrason eşliğinde enjeksiyon yapılması planlandı. Sol median sinirin ultrasonografisinde humerusun ortasında 2×2,5 cm çapında, merkezinde kistik alanlar içeren solid, heterojen/hipoekoik bir kitle tespit edildi. Enjeksiyon işlemi durduruldu ve hasta eksizyonel biyopsi için bir plastik cerraha sevk edildi. Ultrason eşliğinde biyopsi yapıldıktan sonra, kitle cerrahi eksizyonla rezeke edildi ve kitlenin histopatolojik incelemesi schwannoma tanısını doğruladı. Hasta ameliyat sonrası semptomatik rahatlama yaşadı. Periferik sinir blokajı ve/veya pulse radyofrekans termokoagülasyon kronik ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Son yıllarda, periferik sinirlerin ultrasonu travmatik, neoplastik, enfektif ve kompresif sinir yaralanmaları için hassas ve ucuz bir tanı aracı olarak önerilmiştir. Ultrason, tuzaklanmayı morfolojik olarak doğrulamanın yanı sıra, altta yatan nedeni ortaya çıkarma ve enjeksiyonlara rehberlik etme avantajına sahiptir. Ağrı uzmanları, ultrasonografi rehberliğinde girişimsel işlemler gerçekleştirirken ultrasonografiyi tanısal amaçlı kullanabilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Schwannoma, ultrason rehberliği, girişimsel ağrı yönetimi, median sinir, tuzaklanma
Corresponding Author: Damla Yürük, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.