ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Preliminary validation of the Turkish version of the pain catastrophizing scale for children and parents (PCS-C and PCS-P) in primary childhood headache [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(4): 278-291 | DOI: 10.14744/agri.2021.92195  

Preliminary validation of the Turkish version of the pain catastrophizing scale for children and parents (PCS-C and PCS-P) in primary childhood headache

İlteriş Ahmet Şentürk1, Egemen Ünal2, Mahmut Cem Tarakçıoğlu3, Müge Kepekçi4, Edibe Pembegül Yıldız5
1Department of Algology, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Public Health, Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
3Department of Child and Adolescent Mental Health, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
4Department of Physical Therapy, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
5Department of Pediatric Neurology, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Objectives: The aims of this study were to translate the pain catastrophizing scale for children and parents (PCS-C and PCS-P) into Turkish (TurPCS-C and TurPCS-P) and evaluate the psychometric properties in children with primary headache.
Methods: Exploratory factor analysis was used to test the construct validity. Reliability was measured using item-total score correlation, internal consistency (Cronbach α coefficient), Cronbach α if the item was deleted, and test-retest correlation. Concurrent validity and convergent validity of the scales were correlated with other scales (Revised Children’s Anxiety and Depression Scale [RCADS], RCADS Parent RCADS-P, Quality of Life Scale for Children [PedsQL], and PedsQL-Parents [PedsQL-P]) and some related features (pain intensity, mobile phone usage time, and headache duration).
Results: Of the 80 children participating in the study, 55 (68.8%) were girls and 25 (31.2%) were boys. It was determined that the original three-factor structure was not supported for TurPCS-C and TurPCS-P. Cronbach α value was 0.871 for TurPCS-C consisting of 12 items, and Cronbach α value was 0.890 for TurPCS-P consisting of 12 items. As the PedsQL score increased, there was a negative correlation (p<0.05, r=−0.575) in all three areas of TurPCS-C, and there was a positive correlation (p<0.05) among the scores from the RCADS scale and TurPCS-C. Similarly, there was a negative correlation with PedsQL-P and TurPCS-P and positive correlation with RCADS-P and TurPCS-P (p<0.05 for each).
Conclusion: TurPCS-C and TurPCS-P are an evaluation instrument with sufficient validity and reliability, and it can be reliably used to examine pediatric patients with primary headache.

Keywords: Anxiety, childhood headaches, depression, pain catastrophizing scale.


Primer çocukluk çağı baş ağrısında çocuklar ve ebeveynler için ağrı felaketleştirme ölçeğinin (AFÖ-Ç, AFÖ-E) Türkçe versiyonunun ön validasyonu

İlteriş Ahmet Şentürk1, Egemen Ünal2, Mahmut Cem Tarakçıoğlu3, Müge Kepekçi4, Edibe Pembegül Yıldız5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
3Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı AD, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Pediatrik Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuklar ve ebeveynler için ağrı felaketleştirme ölçeğini Türkçeye (AFÖ-Ç, AFÖ-E) çevirmek ve primer baş ağrısı olan çocuklarda psikometrik özellikleri değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Yapı geçerliliğini test etmek için açıklayıcı faktör analizi kullanıldı. Güvenilirlik: madde-toplam puan korelasyonu, iç tutarlılık (Cronbach α katsayısı), madde silinmişse Cronbach α ve test-tekrar test korelasyonu kullanılarak ölçüldü. Ölçeklerin eş zamanlı geçerliliği ve yakınsak geçerliliği, diğer ölçekler [revize edilmiş çocukların anksiyete ve depresyon ölçeği (RÇADÖ), RÇADÖ-E, çocuklar için yaşam kalitesi ölçeği (ÇİKYO), ÇİKYO-E] ve ilgili bazı özellikler (ağrı yoğunluğu, cep telefonu kullanım süresi, baş ağrısı süresi) ile ilişkilendirildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan 80 çocuğun 55’i (%68,8) kız, 25’i (%31,2) erkekti. AFÖ-Ç, AFÖ-E için orijinal üç faktörlü yapının desteklenmediği belirlendi. On iki maddeden oluşan AFÖ-Ç için Cronbach α değeri 0,871, 12 maddeden oluşan AFÖ-E için Cronbach α değeri 0,890 olarak bulundu. ÇİKYO puanı arttıkça AFÖ-ǒnin her üç alanında da negatif korelasyon (p<0,05, r=–0,575) ve RÇADÖ ölçeği ile AFÖ-Ç puanları arasında pozitif korelasyon (p<0,05) vardı. Benzer şekilde, ÇİKYO-E ve AFÖ-E ile negatif korelasyon ve RÇADÖ-E ve AFÖ-E ile pozitif korelasyon vardı (her biri için p<0,05).
Sonuç: AFÖ-Ç, AFÖ-E yeterli geçerlilik ve güvenilirliğe sahip bir değerlendirme aracıdır ve primer baş ağrısı olan çocuk hasta çalışmalarında geçerli ve güvenilir bir şekilde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, çocukluk çağı baş ağrıları, depresyon, ağrı felaketleştirme ölçeği.


İlteriş Ahmet Şentürk, Egemen Ünal, Mahmut Cem Tarakçıoğlu, Müge Kepekçi, Edibe Pembegül Yıldız. Preliminary validation of the Turkish version of the pain catastrophizing scale for children and parents (PCS-C and PCS-P) in primary childhood headache. Ağrı. 2022; 34(4): 278-291

Corresponding Author: İlteriş Ahmet Şentürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.