ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Preliminary Validation of the Turkish Version of the Pain Catastrophizing Scale for Children and Parents (PCS-C, PCS-P) in Primary Childhood Headache [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-92195 | DOI: 10.14744/agri.2021.92195  

Preliminary Validation of the Turkish Version of the Pain Catastrophizing Scale for Children and Parents (PCS-C, PCS-P) in Primary Childhood Headache

İlteriş Ahmet Şentürk1, Egemen Ünal2, Mahmut Cem Tarakçıoğlu3, Müge Kepekçi4, Edibe Pembegul Yildiz5
1Department Of Algology, Sağlık Bilimleri University, Bağcılar Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Public Health, Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
3Department Of Child And Adolescent Mental Health, İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department Of Physical Therapy, Sağlık Bilimleri University, Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department Of Pediatric Neurology, Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: The aims of this study were to translate the Pain Catastrophizing Scale for Children, Parents (PCS-C, PCS-P) into Turkish (TurPCS-C, TurPCS-P) and evaluate the psychometric properties in children with primary headache.
Methods: Exploratory factor analysis was used to test the construct validity. Reliability was measured using item-total score correlation, internal consistency (Cronbach α coefficient), Cronbach α if the item was deleted, and test-retest correlation. Concurrent validity and convergent validity of the scales were correlated with other scales (Revised Children’s Anxiety and Depression Scale [RCADS], RCADS-P, Quality-of-Life Scale for Children [PedsQL], PedsQL-P) and some related features (pain intensity, mobile phone usage time, headache duration).
Results: Of the 80 children participating in the study, 55 (68.8%) were girls and 25 (31.2%) were boys. It was determined that the original three-factor structure was not supported for TurPCS-C and TurPCS-P. Cronbachα value was 0.871 for TurPCS-C consisting of 12 items, and Cronbach α value was 0.890 for TurPCS-P consisting of 12 items. As the PedsQL score increased, there was a negative correlation (p < 0.05, r = −0.575) in all three areas of TurPCS-C, and there was a positive correlation (p < 0.05) among the scores from the RCADS scale and TurPCS-C. Similarly, there was a negative correlation with PedsQL-P and TurPCS-P and positive correlation with RCADS-P and TurPCS-P (p < 0.05 for each).
Conclusion: TurPCS-C and TurPCS-P is an evaluation instrument with sufficient validity and reliability, and it can be reliably used to examine pediatric patients with primary headache.

Keywords: childhood headaches, pain catastrophizing scale, anxiety, depression


Primer Çocukluk Çağı Baş Ağrısında Çocuklar ve Ebeveynler İçin Ağrı Felaketleştirme Ölçeğinin (AFÖ-Ç, AFÖ-E) Türkçe Versiyonunun Ön Validasyonu

İlteriş Ahmet Şentürk1, Egemen Ünal2, Mahmut Cem Tarakçıoğlu3, Müge Kepekçi4, Edibe Pembegul Yildiz5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Bölümü, İstanbul
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halksağlığı Anabilim Dalı, Ankara
3İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Bölümü, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çocuklar ve Ebeveynler için Ağrı Felaketleştirme Ölçeği'ni Türkçe'ye (AFÖ-Ç, AFÖ-E) çevirmek ve primer baş ağrısı olan çocuklarda psikometrik özellikleri değerlendirmektir.
Yöntemler: Yapı geçerliliğini test etmek için açımlayıcı faktör analizi kullanıldı. Güvenirlik: madde-toplam puan korelasyonu, iç tutarlılık (Cronbach α katsayısı), madde silinmişse Cronbach α ve test-tekrar test korelasyonu kullanılarak ölçülmüştür. Ölçeklerin eşzamanlı geçerliliği ve yakınsak geçerliliği, diğer ölçekler (Revize Edilmiş Çocukların Anksiyete ve Depresyon Ölçeği [RÇADÖ], RÇADÖ-E, Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği [ÇİKYO], ÇİKYO-E) ve ilgili bazı özellikler (ağrı yoğunluğu, cep telefonu kullanım süresi, baş ağrısı süresi) ile ilişkilendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan 80 çocuğun 55'i (%68,8) kız, 25'i (%31,2) erkekti. AFÖ-Ç, AFÖ-E için orijinal üç faktörlü yapının desteklenmediği belirlenmiştir. 12 maddeden oluşan AFÖ-Ç için Cronbach α değeri 0.871, 12 maddeden oluşan AFÖ-E için Cronbach α değeri 0.890 olarak bulunmuştur. ÇİKYO puanı arttıkça AFÖ-Ç'un her üç alanında da negatif korelasyon (p < 0.05, r = -0.575) ve RÇADÖ ölçeği ile AFÖ-Ç puanları arasında pozitif korelasyon (p < 0.05) vardı. Benzer şekilde, ÇİKYO-E ve AFÖ-E ile negatif korelasyon ve RÇADÖ-E ve AFÖ-E ile pozitif korelasyon vardı (her biri için p < 0.05).
Sonuç: AFÖ-Ç, AFÖ-E yeterli geçerlilik ve güvenilirliğe sahip bir değerlendirme aracıdır ve primer baş ağrısı olan çocuk hasta çalışmalarında geçerli ve güvenilir bir şekilde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı baş ağrıları, ağrı felaketleştirme ölçeği, anksiyete, depresyon
Corresponding Author: İlteriş Ahmet Şentürk, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.