ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Effect of transforaminal anterior epidural steroid injection on neuropathic pain, quality of sleep and life [Ağrı]
Ağrı. 2015; 27(2): 83-88 | DOI: 10.5505/agri.2015.91489  

Effect of transforaminal anterior epidural steroid injection on neuropathic pain, quality of sleep and life

Sinem Sarı1, Osman Nuri Aydın2, Gülsüm Güleser1, İmran Kurt3, Alparslan Turan4
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
2Department Of Algology, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
3Statistic Department, Adnan Menderes University,aydin, Turkey
4Department Of Outcomes Research, Cleveland Clinic, Ohio

Objectives: Transforaminal anterior steroid injections are frequently used for low back pain. In the current study, It was aimed to investigate the effects of transforaminal anterior epidural steroid injection (TAESI) in patients with low back pain in regards to quality of life and sleep, and neuropathic pain.
Methods: Ethics committee approval and patient consent were obtained. Patients with low back pain scheduled to receive transforaminal epidural steroid injections between October 2011 and October 2012 were included into the study. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Short form 12 (SF 12), DN4 tests and Visual Analog Scale Score (VAS) were measured prior to procedure and three months later. All the tests were compared with baseline evaluations prior to injections.
Results: One hundred and two (female/male: 52/50) patients with a mean age of 53.3±1.4 were included. Primary diagnoses were lumbar disc herniation in eighty-seven patients, spinal stenosis in seven and failed back surgery syndrome in eight patients. Statistically significant improvement was seen in the total VAS, DN4 and PSQI scores (p=0.0001) of the patients at the third month follow-up. Sleep duration (p=0.0001), habitual sleep efficiency (p=0.0001), subjective sleep quality (p=0.003), sleep latency (p=0.014), sleep disturbances (p<0.001), sleep medication use (p=0.003), and day time dysfunction (p=0.015) showed a significant decrease in sub-components. There was no significant difference in SF 12 quality of life.
Conclusion: It was determined in the study that transforaminal epidural steroid injection provided a substantial improvement in patients’ pain and neuropathic pain and quality of sleep, but had no effect on the quality of life.

Keywords: Neuropathic pain, transforaminal anterior epidural steroid injection; quality of life; quality of sleep.


Transforaminal anterior epidural steroid enjeksiyonunun nöropatik ağrı, uyku ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

Sinem Sarı1, Osman Nuri Aydın2, Gülsüm Güleser1, İmran Kurt3, Alparslan Turan4
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algologi Bilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstatistik Ana Bilim Dalı, Aydın
4Cleveland Klinik, Klinik Araştırmalar Departmanı, Ohio.

Amaç: Bu çalışmada bel ağrısı dolayısı ile transforaminal anterior epidural steroid injeksiyonu (TAESİ) uygulanan hastalarda yapılan girişimin, yaşam, uyku kalitesi ve nöropatik ağrı üzerine üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul izni ve hasta onamı alındıktan sonra Ekim 2011- Ekim 2012 tarihleri arasında Algoloji Bilim Dalı Polikliniği’ne bel ağrısı şikayeti ile başvuran ve transforaminal anterior epidural steroid enjeksiyonu yapılmış hastalar dahil edildi. İşlem öncesi ve sonrası hastalara Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PSQI), Kısa form 12 (SF 12) ve DN4 testi uygulandı ve Visual Analog Skala (VAS) Skoru bakıldı.
Bulgular: Çalışmaya 102 (Kadın/Erkek: 52/50) hasta dâhil edildi. Hastaların yaş ortalaması 53.29±1.39 idi. Seksen yedi hasta lomber disk hernisi, yedi hasta spinalstenoz, sekiz hastanın başarısız bel cerrahisi tanısı mevcuttu. Hastaların VAS, DN4 ve PSQI toplam değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme görüldü (p=0.0001). Uyku kalitesi ölçeğinin uyku süresi (p=0.0001) ve alışılmış uyku etkinliği (p=0.0001) alt komponentlerinde çok anlamlı olmak üzere, subjektif uyku kalitesi (p=0.003), uykuya dalma süresi (p=0.014), uyku bozuklukları (p<0.001), uyku ilacı kullanımı (p=0.003) ve gündüz işlevsellik kaybı (p=0.015) alt komponentlerinde anlamlı düzelme görüldü. Yaşam kalitesinde anlamlı farklılık tespit edilmedi.
Sonuç: Çalışmamızda bel ağrısı dolayısı ile yapılan transforaminal anterior epidural steroid uygulamasının, hastaların ağrı, nöropatik ağrı ve uyku kalitesinde anlamlı ölçüde iyileşme sağladığını fakat yaşam kalitesi üzerine etkili olmadığını tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Nöropatik ağrı, tranforaminal anterior epidural steroid enjeksiyonu; yaşam kalitesi; uyku kalitesi.


Sinem Sarı, Osman Nuri Aydın, Gülsüm Güleser, İmran Kurt, Alparslan Turan. Effect of transforaminal anterior epidural steroid injection on neuropathic pain, quality of sleep and life. Ağrı. 2015; 27(2): 83-88

Corresponding Author: Sinem Sarı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.