ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Pain, anxiety, and depression during bone marrow aspiration and biopsy [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(4): 167-172 | DOI: 10.5505/agri.2017.90582  

Pain, anxiety, and depression during bone marrow aspiration and biopsy

Yasemin Yuvalı Karacan1, Burçin Demircioğlu2, Rıdvan Ali2
1Department of Oncology, Uludag University, Bursa, Turkey
2Department of Hematology, Uludag University, Bursa, Turkey

Objectives: This study is performed with the aim of prospectively analyzing the factors that affect pain, anxiety, and depression in cases for whom bone marrow aspiration and biopsy are performed and the relationships among them.
Methods: This study consisted of 90 patients who consulted to Department of Hematology, Faculty of Medicine, Uludag University, and followed-up for bone marrow aspiration and biopsy indication. The data was gathered using a personal information form, Hospital Anxiety Depression scale, and Wong–Baker face pain scale where generally face expressions exist.
Results: The average age of the patients who participated in the study was 50.90 years (16.59), and the pain level after the application was 1.98 (1.33). After the application, a positive relationship is determined between the pain level and anxiety (r=−0.79; p=0.02), whereas this has a negative relationship with age (r=0.78; p=0.03).
Conclusion: As a result, pain develops depending on bone marrow aspiration and biopsy; therefore, taking precautions aimed at alleviating pain and evaluation of pain before and after the application within the scope of total maintenance have been suggested.

Keywords: Anxiety-depression, bone marrow aspiration and biopsy; pain.


Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsi sırasında anksiyete-depresyon ve ağrı

Yasemin Yuvalı Karacan1, Burçin Demircioğlu2, Rıdvan Ali2
1Uludağ Üniversitesi Onkoloji Bölümü, Bursa
2Uludağ Üniversitesi, Hematoloji Bölümü, Bursa

Amaç: Bu çalışma kemik iliği aspirasyonu ya da biyopsisi yapılan olguların anksiyete-depresyon ve ağrısını etkileyen faktörlerle birlikte, bunlar arasındaki ilişkinin prospektif olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’ nda takip edilen kemik iliği aspirasyonu ve biyopsi endikasyonu olup yapılmak üzere başvuran 90 hasta oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu, Hastane Anksiyete Depresyon (HAD-S) Ölçeği ve görsel olarak yüz ifadelerinin yer aldığı Wong-Baker yüz ağrı skalası kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 50.90 (16.59), işlem sonrası ağrı şiddeti 1.98 (1.33)’dur. Kadınlarda ve biyopsi işleminde ağrı daha yüksektir. İşlem sonrası ağrı şiddeti ve anksiyete arasında pozitif yönde (r=0.97; p=0.01), ağrı ile depresyon (r=-0.79; p=0.02) ve yaş (r=-0.78, p=0.03) arasında negatif yönde ilişki saptanmıştır.
Sonuç: Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisine bağlı olarak ağrı gelişmektedir bu nedenle bütüncül bakım kapsamında ağrının işlem öncesi ve işlem sonrası değerlendirilmesi ve ağrının azaltılmasına yönelik önlemler alınması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, anksiyete ve depresyon; kemik iliği biyopsi ve aspirasyonu.


Yasemin Yuvalı Karacan, Burçin Demircioğlu, Rıdvan Ali. Pain, anxiety, and depression during bone marrow aspiration and biopsy. Ağrı. 2017; 29(4): 167-172

Corresponding Author: Yasemin Yuvalı Karacan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.