ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Development of nursing students’ attitudes scale toward pain assessment [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(4): 245-253 | DOI: 10.14744/agri.2022.90018  

Development of nursing students’ attitudes scale toward pain assessment

Hülya Bulut1, Sevil Güler1, İnci Mercan Annak1, Çiğdem Berk Özcan2
1Department of Nursing, Gazi University Faculty of Health Sciences, Ankara, Türkiye
2Department of Nursing, Selcuk University, Akşehir Kadir Yallagöz Faculty of Health, Konya, Türkiye

Objectives: This study aims to the development of nursing students’ attitudes scale toward pain assessment and establish its validity and reliability.
Methods: This was a methodological study conducted in the 2017–2018 academic year. The sample consisted of 300 nursing students attending at the Department of Nursing of Gazi and Selçuk Universities. First, a 51-item draft was developed based on a literature review and interviews with 25 students. Five experts were consulted for content validity. The items were revised, and six items were removed based on their feedback. The 45-item final version was applied to participants. Afterward, exploratory and confirmatory factor analyses were performed to determine the scale structure. Test-retest reliability was determined on 190 participants selected randomly from the sample.
Results: A 51-item draft was developed based on a literature review and interviews. Five experts were consulted for content validity, and six items were removed based on their feedback. The rotated principal component analysis revealed 15 items loaded on two factors. The total scale had internal consistency reliability (Cronbach’s alpha; α) of 0.918 and test-retest reliability of 0.738.
Conclusion: Factor analyses showed that the scale had satisfactory construct validity and a two-factor structure. All α values were higher than 0.70, indicating that the scale had a satisfactory level of reliability. All in all, it is a valid and reliable scale that can be used to measure nursing students’ attitudes toward pain assessment.

Keywords: Attitude scale, nursing, nursing student, pain assessment.


Hemşirelik öğrencilerinin ağrı değerlendirmesine yönelik tutum ölçeğinin (HÖADTÖ) geliştirilmesi

Hülya Bulut1, Sevil Güler1, İnci Mercan Annak1, Çiğdem Berk Özcan2
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye.
2Hemşirelik Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Fakültesi, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin ağrı değerlendirmesine yönelik tutumlarını ölçmek için kullanılabilecek bir ölçek geliştirmek, geliştirilen ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: 2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 300 öğrenci ile metodolojik olarak yapıldı. Literatür taraması ve öğrenci görüşleri ile 51 maddelik bir ölçek oluşturuldu. Ölçek beş uzmanın görüşüne sunuldu, içerik ve kapsam değerlendirmesi yapıldı ve 45 maddelik son haline getirildi. Ölçek yapısının belirlenmesi için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapıldı. Ölçeğin güvenilirliğine ilişkin olarak, Cronbach Alfa (Crα) iç tutarlık katsayıları ve 190 öğrenci üzerinde ise test tekrar test güvenilirliği hesaplandı.
Bulgular: Yapılan döndürülmüş temel bileşenler analizi sonucunda ölçek 15 maddeden oluşan iki faktörlü bir yapıya ulaştı. Birinci faktör 12, ikinci faktör üç maddeden oluşmaktadır. Bu iki faktör tutum değişkenine ait toplam varyansın %65,953’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin madde test korelasyonları hesaplandı ve 0,463 ile 0,924 arasında değerler bulundu. Yapılan iç tutarlılık güvenilirlik testi sonucunda ölçeğin Crα değeri 0,918; test tekrar test Crα değeri de 0,738 bulundu.
Sonuç: Faktör analizi sonucu ölçeğin, tatmin edici düzeyde yapı geçerliğine ve iki faktörlü yapıya sahip olduğunu belirtmekte-dir. Madde test korelasyonu bulguları ise ölçek maddelerinin geçerliğini ve aynı yapıyı ölçtüğünü göstermektedir. Ayrıca bütün Crα değerlerinin 0,70’ten yüksek olması ölçeğin tatmin edici düzeyde güvenilirliğe sahip olduğunu açıklamaktadır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğine ait bulgular, üniversitede öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin ilgili özelliğe ilişkin tutumlarını belirlemek üzere kullanılabilir nitelikte olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tutum ölçeği, hemşirelik, hemşirelik öğrencisi, ağrı değerlendirmesi.


Hülya Bulut, Sevil Güler, İnci Mercan Annak, Çiğdem Berk Özcan. Development of nursing students’ attitudes scale toward pain assessment. Ağrı. 2022; 34(4): 245-253

Corresponding Author: İnci Mercan Annak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.