ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Development of Nursing Students' Attitudes Scale Towards Pain Assessment (NSASPA) [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-90018 | DOI: 10.14744/agri.2022.90018  

Development of Nursing Students' Attitudes Scale Towards Pain Assessment (NSASPA)

Hülya BULUT1, Sevil GÜLER1, İnci MERCAN ANNAK1, Çiğdem BERK ÖZCAN2
1Gazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara
2Selcuk University, Akşehir Kadir Yallagöz School of Health, Department of Nursing, Konya

Objective: This study aimed to development of nursing students’ attitude scale towards pain assessment and establish its validity and reliability.
Methods: This was a methodological study conducted in the 2017-2018 academic year. The sample consisted of 300 nursing students attending at Department of Nursing of Gazi and Selçuk Universities. First, a 51-item draft was developed based on a literature review and interviews with students. Five experts were consulted for content validity. The items were revised, and six items were removed based on their feedback. The 45-item final version was applied to participants. Afterward, exploratory and confirmatory factor analyses were performed to determine the scale structure. Test-retest reliability was determined on 190 participants selected randomly from the sample.
Results: The rotated principal component analysis revealed 15 items loaded on two factors. The first factor (significance) consisted of 12 items and the second factor (interest) consisted of three items. The two factors explained 65.955% of the total variance. The items had factor loadings of 0.463 to 0.924. The total scale had internal consistency reliability (Cronbach’s alpha; α) of 0.918 and test-retest reliability of 0.738.
Conclusion: Factor analyses showed that the scale had satisfactory construct validity and a two-factor structure. The item-test correlations suggesting that the items had validity and measured the same structure. All α values were higher than 0.70, indicating that the scale had a satisfactory level of reliability. All in all, it is a valid and reliable scale that can be used to measure nursing students’ attitudes towards pain assessment.

Keywords: Attitude scale, nursing, nursing student, pain assessment


Hemşirelik öğrencilerinin ağrı değerlendirmesine yönelik tutum ölçeği’nin geliştirilmesi (HÖADTÖ)

Hülya BULUT1, Sevil GÜLER1, İnci MERCAN ANNAK1, Çiğdem BERK ÖZCAN2
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
2Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin ağrı değerlendirmesine yönelik tutumlarını ölçmek için kullanılabilecek bir ölçek geliştirmek, geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini yapmaktır.
Gereç-Yöntem: Bu araştırma Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Bölümlerinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 300 öğrenci ile metodolojik olarak yapılmıştır. Literatür taraması ve öğrenci görüşleri ile 51 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçek 5 uzmanın görüşüne sunulmuş, içerik ve kapsam değerlendirilmesi yapılmış ve 45 maddelik son haline getirilmiştir. Ölçek yapısının belirlenmesi için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak, Cronbach Alfa (Crα) iç tutarlık katsayıları ve 190 öğrenci üzerinde ise; test tekrar test güvenilirliği hesaplanmıştır.
Bulgular: Yapılan döndürülmüş temel bileşenler analizi sonucunda ölçek 15 maddeden oluşan 2 faktörlü bir yapıya ulaşmıştır. Birinci faktör 12, ikinci faktör 3 maddeden oluşmaktadır. Bu iki faktör tutum değişkenine ait toplam varyansın %65,953’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin madde test korelasyonları hesaplanmış ve 0,463 ile 0,924 arasında değerler bulunmuştur. Yapılan iç tutarlılık güvenilirlik testi sonucunda ölçeğin Crα değeri 0.918; test tekrar test Crα değeri de 0,738 bulunmuştur.
Sonuç: Faktör analizi sonucu ölçeğin, tatmin edici düzeyde yapı geçerliğine ve 2 faktörlü yapıya sahip olduğunu belirtmektedir. Madde test korelasyonu bulguları ise ölçek maddelerinin geçerliğinin ve aynı yapıyı ölçtüğünü göstermektedir. Ayrıca bütün Crα değerlerinin 0,70’den yüksek olması ölçeğin tatmin edici düzeyde güvenirliğe sahip olduğunu açıklamaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ait bulgular, üniversitede öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin ilgili özelliğe ilişkin tutumlarını belirlemek üzere kullanılabilir nitelikte olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tutum ölçeği, hemşirelik, hemşirelik öğrencisi, ağrı değerlendirmesi
Corresponding Author: İnci MERCAN ANNAK, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.