ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Coping with the pain of elderly pain patients: Nursing approach [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(2): 55-63 | DOI: 10.5505/agri.2017.89106  

Coping with the pain of elderly pain patients: Nursing approach

Burcu Babadağ1, Güler Balcı Alparslan1, Sacit Güleç2
1Department Of Nursing, Faculty Of Health Science, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Head Of Algology, Faculty Of Medicine, Eskişehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

Objectives: This study was planned as a guide for nurses in order to define the coping methods of elderly pain patients.
Methods: This descriptive survey was carried out on the geriatric patients (n=100) aged 60 and above in the inpatient Algol- ogy Unit of a University Hospital between November 28th, 2014 and January 28th, 2015. The data were collected using De- scriptive Characteristics Questionnaire which was prepared by scanning the literature and via one-on-one interviews by using Pain Coping Questionnaire (PCQ). The data were evaluated through descriptive statistical methods, Independent sample t test, One way Anova test and Pearson correlation test.
Results: The duration of the pain of the patients ranged from 1 month to 40 years, and the mean duration of pain was 63.57±82.65 months. The mean subscale scores of the patients received from PCQ were self-management (mean=19.22±6.54), helplessness (mean=13.45±3.86), conscious coping attempts (mean=11.90±3.97) and medical remedies (mean=12.62±3.98). The self-management scores (p<0.05) of the patients with the belief that they are able to control pain on their own, and the medical remedies scores (p<0.05) of the patients believing that pain control is in the nurses were significantly higher.
Conclusion: The ways for coping with the pain varies on geriatric patients and it is recommended that these variations and differences are taken into account in nursing interventions.

Keywords: Coping with pain, geriatric pain, nursing care, pain.


Geriatrik ağrı hastalarının ağrıyla başa çıkma durumları: Hemşirelik yaklaşımı

Burcu Babadağ1, Güler Balcı Alparslan1, Sacit Güleç2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Bu tanımlayıcı çalışma geriatrik ağrı hastalarının ağrıyla başa çıkma yollarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma, bir üniversite hastanesinin Algoloji Servisi’nde yatan, 60 yaş ve üzerinde olan 28 Kasım 2014–28 Ocak 2015 tarihleri arasında 100 hastayla yürütülmüştür. Veriler; araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak hazırlanan Tanımlayıcı Özellikler Veri Formu ve Ağrıyla Başa Çıkma Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodlar, t testi, One-way Anova testi kullanılmıştır.
Bulgular: Hastaların ağrı yaşama süresi 1 ay ile 40 yıl arasında değişmekte olup, ortalama ağrı yaşama stresi 63.57±82.65 aydır. Hastaların ağrıyla başa çıkma ölçek alt boyutundan aldıkları puan ortalamaları; kendi kendine başa çıkma 19.22±6.54, çaresizlik 13.45±3.86, bilinçli bilişsel girişimler 11.90±3.97 ve tıbbi çare arama 12.62±3.98’dir. Ağrı kontrolünün kendisinde olduğu inancına sahip hastaların kendi kendine başa çıkma ölçek puanları (p<0.05), ağrı kontrolünün hemşirede olduğuna inancına sahip olanların tıbbi çare arama ölçek puanları (p<0.05) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
Sonuç: Sonuç olarak geriatrik bireyin ağrıyla başa çıkma yolları değişiklik göstermekte ve uygulanacak hemşirelik girişimlerinde bu farklılıkların göz önüne alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrıyla başa çıkma, yaşlı ağrı, hemşirelik bakımı, ağrı.


Burcu Babadağ, Güler Balcı Alparslan, Sacit Güleç. Coping with the pain of elderly pain patients: Nursing approach. Ağrı. 2017; 29(2): 55-63

Corresponding Author: Burcu Babadağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.