ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Quantitative sensory test findings in cervical radicular pain and their relationship with the symptoms [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(4): 235-244 | DOI: 10.14744/agri.2021.88972  

Quantitative sensory test findings in cervical radicular pain and their relationship with the symptoms

Göksel Tanıgör1, Simin Hepgüler1, İdris Köken2, Meltem Uyar2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
2Department of Algology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

Objectives: This study aims to define and compare sensory phenotypes in cervical radiculopathy patients exhibiting neuropathic pain (NP) components with healthy volunteers using clinical examination and quantitative sensory test (QST) findings. Another aim of the study is to show whether symptomatic components of the pain detect questionnaire (PDQ) are correlated with the QST findings, which may help clinicians indicate patients with sensory abnormalities without the use of specialized tests.
Methods: Fifty-seven participants were included in the study, including patients with NP (n=20) and healthy volunteers (n=37). After obtaining the sociodemographic and clinical data of the participants, the PDQ was performed in patients with pain followed by QST analysis in all participants.
Results: Analyses between painful and non-painful extremities yielded no differences in all groups for QST (p>0.05). Sensory thresholds were found to be higher in the NP group compared to healthy volunteers, and the pain threshold test was found to be lower (p<0.05) in the intergroup analyses. The changes described were found in both painful and non-painful limbs. Pain with slight pressure was found to be correlated with the lower heat pain threshold values (R=−0.602, p=0.005).
Conclusion: Patients with NP were found to have lower thresholds for pain and higher sensory thresholds when compared to healthy volunteers. Moreover, pain with pressure component in PDQ was found to be associated with hyperalgesia in QST.

Keywords: Cervical radiculopathy, neuropathic pain, pain detect questionnaire, pain thresholds, quantitative sensory testing, sensory thresholds.


Servikal radiküler ağrıda kantitatif duyu testi bulguları ve semptomlar ile ilişkilerinin değerlendirilmesi

Göksel Tanıgör1, Simin Hepgüler1, İdris Köken2, Meltem Uyar2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye.
2Algoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, nöropatik ağrılı servikal radikülopati hastalarında duyusal fenotipleri klinik muayene ve kantitatif duyusal testleri (QST) kullanarak tanımlamayı ve sağlıklı gönüllülerle karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın bir diğer amacı, Pain-Detect anketinin (PDQ) semptomatik bileşenlerinin, QST bulguları ile ilişkilerini göstererek klinik pratikte duyusal anomalileri olan hastaların özellikli bir test olmaksızın tespitini sağlamada yardımcı olmaktır.
Gereç ve Yöntem: Nöropatik ağrılı hastalar (n=20) ve sağlıklı gönüllüler (n=37) olmak üzere 57 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların sosyodemografik ve klinik verileri alındıktan sonra hastalara PDQ ve ardından tüm katılımcılarda QST analizi yapıldı.
Bulgular: Ağrılı ve ağrısız ekstremiteler arasındaki analizlerde QST için tüm gruplarda fark bulunmadı (p>0,05). Duyusal eşikler sağlıklı gönüllülere göre nöropatik ağrılı grupta daha yüksek, ağrı eşiği testleri daha düşük bulundu (p<0,05). Tarif edilen değişiklikler hem ağrılı hem de ağrısız ekstremitelerde saptandı. PDQ komponenti olan hafif basınçla ağrı, daha düşük ısı ağrı eşik değerleri ile korele bulundu (R=-0,602, p=0,005).
Sonuç: Nöropatik ağrılı hastaların sağlıklı gönüllülere göre daha düşük ağrı eşiklerine ve daha yüksek duyusal eşiklere sahip olduğu görüldü. Ayrıca, PDQ’da ağrı ile basınç bileşeni ve QST’de hiperaljezi arasında bir korelasyon gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Servikal radikülopati, nöropatik ağrı, PainDetect anketi, ağrı eşikleri, kantitatif duyu testi, duyusal eşikler.


Göksel Tanıgör, Simin Hepgüler, İdris Köken, Meltem Uyar. Quantitative sensory test findings in cervical radicular pain and their relationship with the symptoms. Ağrı. 2022; 34(4): 235-244

Corresponding Author: Göksel Tanıgör, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.