ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 3  Year: 2020
 

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Evaluation of the Efficacy of Erector Spinae Plane Block and Intercostal Nerve Block in the Postherpetic Neuralgia [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-87523 | DOI: 10.14744/agri.2020.87523  

Evaluation of the Efficacy of Erector Spinae Plane Block and Intercostal Nerve Block in the Postherpetic Neuralgia

Gülçin Hacıbeyoğlu1, Şule Arıcan1, Sinan Oğuzhan Ulukaya1, Resul Yılmaz1, Ruhiye Reisli2, Sema Tuncer Uzun2
1Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Meram, Konya, TURKEY
2Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Department of Algology, Meram, Konya, TURKEY

Objective: The aim of this study was to compare the efficacy of intercostal nerve block, which has been used for many years in the treatment of postherpetic neuralgia, and the efficacy of erector spinae plane block that has been described recently.
Material and Methods: 39 patients who were treated for postherpetic neuralgia between 1 May 2015 and 1 May 2018 at Algology Department were evaluated retrospectively. Intercostal nerve block was accepted as Group 1 and erector spina plane block was accepted as Group 2. The change in NRS and LANSS scores in short term, and in long term were considered as the primary results of the study.
Results and Conclusion: The NRS,LANSS and sleep interference scale (SIS) scores of the patients in Group1 and Group2 were found to be significantly lower at 24th hour, week 4 and week 12 compared to the values obtained before block application. In Group1, scores at week 4 and week 12 were significantly higher than 24th hour values whereas no difference was observed between these values in Group2. There was no significant difference between groups in terms of scores at week 4 and week 12.Similarly, no significant difference was observed between groups in terms of NRS, LANSS and SIS scores before and 24th hour after block application. However, scores at week 4 and week 12 were significantly lower in Group2 compared to Group1.This study showed that ESP block significantly decreased neuropathic pain symptoms and need for additional treatment in postherpetic neuralgia treatment in long term.

Keywords: postherpetic neuralgia, erector spinae plane block, intercostal nerve block


Postherpetik Nevraljide Erektör Spina Plan Blok ve İnterkostal Sinir Bloğu Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Gülçin Hacıbeyoğlu1, Şule Arıcan1, Sinan Oğuzhan Ulukaya1, Resul Yılmaz1, Ruhiye Reisli2, Sema Tuncer Uzun2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Meram, KONYA, TÜRKİYE
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Meram, KONYA, TÜRKİYE

Amaç: Bu çalışmada postherpetik nevralji tedavisinde uzun yıllardır kullanılan interkostal sinir bloğu ile yakın zamanda tanımlanan erektör spina düzlem bloğunun etkinliğinin kıyaslanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: 1 Mayıs 2015 – 1 Mayıs 2018 tarihlerinde Algoloji Kliniği’nde postherpetik nevralji nedeniyle tedavi görmüş 39 hasta dosyası retrospektif olarak değerlendirildi. İnterkostal sinir bloğu yapılanlar Grup 1, erektör spina düzlem bloğu yapılanlar Grup 2 olarak kabul edildi. Kısa dönem ve uzun dönemde NRS ve LANSS skorlarındaki değişim çalışmanın birincil sonuçları olarak kabul edildi.
Bulgular ve Sonuç: Grup 1 ve Grup 2’deki hastaların NRS, LANSS ve uyku interferans (SIS) skorlarının 24.saat, 4.hafta ve 12.hafta değerleri blok öncesine göre anlamlı derecede düşüktü. Grup 1’deki hastaların 4.hafta ve 12.hafta değerleri 24.saat değerlerine göre anlamlı derecede yüksekken Grup 2’deki hastalarda bu değerler arasında fark yoktu. 4. ve 12.hafta değerleri arasında da her iki grupta anlamlı fark yoktu. Benzer şekilde, gruplar arasında NRS, LANSS ve SIS skorları açısından blok uygulamasından önce ve 24 saat sonra anlamlı bir fark gözlenmedi. Ancak 4. ve 12. haftalardaki puanlar Grup 2'de Grup 1'e göre anlamlı olarak düşüktü. Bu çalışma postherpetik nevralji tedavisinde erektör spina düzlem bloğunun özellikle uzun dönemde nöropatik ağrı semptomları ile ek tedavi ihtiyacını belirgin azalttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Postherpetik nevralji, erektör spina düzlem bloğu, interkostal sinir bloğu
Corresponding Author: Gülçin Hacıbeyoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.