ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The characteristics and subtypes of headache in relation with age and gender in a rural community in Eastern Turkey [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(4): 145-152 | DOI: 10.5505/agri.2012.85579  

The characteristics and subtypes of headache in relation with age and gender in a rural community in Eastern Turkey

Gülçin Benbir, Derya Karadeniz, Baki Göksan
Istanbul University Cerrahpaşa Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Istanbul, Turkey

Headache is a frequent and widespread symptom constituting a major health problem at all age groups, though vast differences are present according to the age and gender, as well as population characteristics. In this hospital-based study, we investigated the characteristics and subtypes of headache with relation to age and gender in a rural community in eastern part of Turkey. A total of 11549 subjects were evaluated, and 4951 patients (42.8%) had headache. The 1-year headache prevalence was 38.6% in children, 47.0% in adults, and 23.3% in elderly (p<0.001). The female to male ratio was higher in adults (p<0.001) and elderly headache patients (p<0.001), but not in children (p=0.654). The most common diagnosis was frequent episodic tension-type headache in all. The headache attributed to epileptic seizure and rhinosinusitis were about three times more common in children, while chronic tension-type headache was about three times more common in adults and elderly. While 60% of patients with migraine were male in children, about 80% of patients were females in adults. The understanding of the epidemiology of headache and subtypes is important as it constitutes one of the major health problems due to its high prevalence at all age groups.

Keywords: Headache, subtypes, prevalence.


Türkiye'nin doğu ve kırsal kesiminde yaşa ve cinsiyete göre baş ağrısı özellikleri ve alt tipleri

Gülçin Benbir, Derya Karadeniz, Baki Göksan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Baş ağrısı tüm yaş gruplarında sık görülen yaygın bir halk sağlığı problemi olmakla birlikte, yaşa, cinsiyete ve toplum özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu hastane bazlı çalışmada, Türkiye’nin kırsal bir bölümünde baş ağrısının özellikleri ve alt tipleri cinsiyete ve yaşa göre incelenmiştir. Toplam 11549 hasta değerlendirilmiş ve 4951 hastada (%42.8) baş ağrısı saptanmıştır. Bir yıllık baş ağrısı prevalansı çocuklarda %38.6, erişkinlerde %47.0 ve yaşlı nüfusta ise %23.3 olarak izlenmiştir (p<0.001). Erişkinlerde ve ileri yaşlı hastalarda kadın erkek oranı yüksek olarak saptanmış (p<0.001), çocuklarda ise kadın erkek oranı arasında farklılık izlenmemiştir (p=0.654). Tüm yaş gruplarında en sık tanı sık epizodik gerilimi tipi baş ağrısı olarak izlenmiştir. epileptik nöbetlere ve rinosinüzite bağlı baş ağrıları çocuk yaş grubunda üç kat daha sık olarak görülürken, kronik gerilim tipi başağrısı erişkinlerde ve ileri yaş grubunda üç kat daha sık olarak saptandı. Çocuk yaş grubunda migren hastalarının %60’ı erkek iken, erişkin migren hastalarının %80’i kadın idi. Baş ağrısının ve alt tiplerinin epidemiyolojisinin bilinmesi, tüm yaş gruplarında yüksek bir prevalansa sahip olması ve büyük bir halk sağlığı sorunu oluşturması nedeniyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, alt tipler, prevalans.


Gülçin Benbir, Derya Karadeniz, Baki Göksan. The characteristics and subtypes of headache in relation with age and gender in a rural community in Eastern Turkey. Ağrı. 2012; 24(4): 145-152

Corresponding Author: Gülçin Benbir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.